پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم حسابداری صنعتی


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم حسابداری صنعتی

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

نرم افزار حسابداری صنعتی 6
مخاطبین نرم افزار حسابداری صنعتی 6
مقدمه 7
تفاوتهاي حسابداري صنعتي با حسابداري مالي 7
فصل اول: وبژگیهای نرم افزار حسابداری صنعتی 9
1-1- مشخصات فنی نرم افزار حسابداری صنعتی 10
1-2- مزایای استفاده از این سیستم 10
1-3- نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری) 11
1-3-1- نیازمندیهای نرم افزاری 11
1-3-1- نیازمندیهای سخت افزاری 11
فصل دوم: جدول انتظارات نرم افزار حسابداری صنعتی 12
2-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار حسابداری صنعتی 13
2-1-1- ثبت اطلاعات پايه در بخش ثبت 13
2-1-2- عمليات مربوط به جستجو ، نگهداري سوابق 15
2-1-3- گزارش‌ها 16
2-1-4-  امنيت و حدود دسترسي 17
2-1-5-بازسازی اطلاعات 17
فصل سوم: پارامترهای حسابداری صنعتی 18
1)تعيين سرفصل ها 19
2) سند زدن 19
3)گزارش گيري 19
گزارش گیری 22
دفتر روزنامه 22
تراز نامه ها 23
ترازنامه كل 23
تراز نامه معين 23
تراز نامه تفصيلي 24
صورت حساب ها 24
گزارش از زیر سرفصل ها 25
اسناد دریافتی 25
اسناد پرداختی 26
فصل چهارم:    بررسی Use Case Diagrams و Actor ها 27
4-1- شناسایی Actor ها 28
4-2- شناسایی Use Case ها 30
4-3- نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی 31
4-4- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها 33
نمودار UseCase کلی حسابداری صنعتی 34
UseCase های مشترک بین کاربران 35
سناریوی Use Case ورود به سیستم 36
سناریوی  Use Caseخروج از سیستم 37
UseCase های مدیر سیستم حسابداری صنعتی 38
سناریوی  Use Caseارائه گزارش به مدیریت 39
UseCase های کارمند حسابداری 40
سناریوی  Use Caseثبت حسابها (ثبت اسناد) 41
سناریوی  Use Caseگزارش حساب صنعتی 42
UseCase های انباردار 43
سناریوی  Use Caseبرآورد قیمت 44
UseCase های مسئول تعمیرات و نگهداری 45
سناریوی  Use Caseبرآورد استهلاک 46
UseCase مربوط به هزینه یابی مدیر حسابدرای صنعتی 47
سناریوی  Use Caseهزینه یابی توسط مدیر حسابداری صنعتی 48
UseCase مربوط به برآورد فروش توسط مدیر حسابدرای صنعتی 49
سناریوی  Use برآورد فروش توسط مدیر حسابداری صنعتی 50
فصل پنجم:    بررسی Activity Diagrams 51
نمودارActivity مربوط به ارائه گزارش به مدیر عامل توسط مدیر حسابداری 52
نمودارActivity مربوط به محاسبه و ثبت گزارش استهلاک 53
نمودارActivity مربوط به برآورد فروش 54
نمودارActivity مربوط به برآورد قیمت تمام شده 55
نمودارActivity مربوط به ثبت اسناد توسط اپراتور حسابداری 56
نمودارActivity مربوط به تسهیم قیمت 57
نمودارActivity مربوط به هزینه یابی 58
نمودارActivity کلی سیستم 59
فصل ششم:    بررسی Class Diagram 60
نمودارClass کلی سیستم حسابداری صنعتی 61
نمودارClass مربوطه به بخش جزئیات اسناد حسابداری 62
شرح نمودار کلاس 63
کلاس کاربر 63
کلاس نوع کاربر 64
کلاس مشاهده گزارشات توسط مدیر کل 64
کلاس ثبت جزئیات اسناد توسط کارمند حسابداری 64
کلاس مدیر حسابداری (ایجاد گزارشات) 65
کلاس گزارشات 65
کلاس انباردار (ثبت جزئیات مراکز هزینه ها) 66
کلاس اقلام 66
کلاس ثبت ارزش جاری دارائیها توسط مدیر تعمیرات و نگهداری 67
کلاس دارائیهای جاری 67
کلاس دفتر کل 68
کلاس دفتر معین 68
کلاس دفتر روزنامه (اسناد تفصیلی) به همراه کلاس جزئیات اسناد 69
فصل هفتم:    بررسی Sequence Diagram 70
نمودار Sequence ورود به سیستم 71
نمودار Sequence خروج از سیستم 72
نمودار Sequence برآورد استهلاک 73
نمودار Sequence برآورد فروش 74
نمودار Sequence ورود کالای جدید توسط انباردار 75
نمودار Sequence ایجاد دفاتر 76
نمودار Sequence ارائه گزارش به مدیر 77
نمودار Sequence هزینه یابی 78
نمودار Sequence  گزارش حساب صنعتی 79
نمودار Sequence  مقایسه و تسهیم قیمتها 80
نمودار Sequence  ثبت جزئیات سند بدهکار بستانکار 81
فصل هشتم :    بررسی Collaboration Diagram 82
نمودار Collaboration   ورود به سیستم 83
نمودار Collaboration   خروج از سیستم 84
نمودار Collaboration   برآورد استهلاک 85
نمودار Collaboration   برآورد  فروش 86
نمودار Collaboration   برآورد قیمتها 87
نمودار Collaboration   ایجاد دفاتر 88
نمودار Collaboration   هزینه یابی 89
نمودار Collaboration   ارائه گزارش به مدیریت 90
نمودار Collaboration   گزارش حساب صنعتی 91
نمودار Collaboration   مقایسه و تسهیم قیمتها 92
نمودار Collaboration   ثبت جزئیات سند بدهکار بستانکار 93
فصل نهم :    بررسی Package Diagram 94
نمودار Package کلی سیستم حسابداری صنعتی 95
نمودار Package بدون کلاسهای مورد استفاده 96
نمودار Package زیر سیستم گزارشات به همراه کلاسهای مورد استفاده 97
نمودار Package زیر سیستم حسابداری به همراه کلاسهای مورد استفاده 98
نمودار Package زیر سیستم تعمیرات و نگهداری به همراه کلاسهای مورد استفاده 99
نمودار Package زیر سیستم انبارداری به همراه کلاسهای مورد استفاده 100
فصل دهم :    بررسی  Deployment Diagram 101
نمودار Deployment اصلی سیستم 102

چکیده
نرم افزار حسابداری صنعتی
نرم افزار “  حسابداری صنعتی “  به منظور مدیریت ثبت اطلاعات حسابها و . . . در یک شرکت استاندارد با استفاده از UML طراحی و پیاده سازی شده است. این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی که  به صورت دستی و کاغذی انجام می گرفت به صورت خودکار و با قابلیتهای بسیار بیشتر و به صورت نرم افزاری در اختیار کاربران قرار می دهد. 
قابلیت بارز این نرم افزار منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد حسابداری های صنعتی و رفع کلیه نیازهای موجود در آنها می باشد. 

استفاده از این سیستم مکانیزه حسابداری صنعتی مزایای زیادی دارد. قسمتی از این مزایا عبارتند از:
دقت بالا در محاسبه هزینه ها  
سرعت بالا در پیدا کردن اطلاعات مربوط به مشتریان 
جلوگیری از اتلافات وقت
حذف هزینه های اضافی مانند خرید کاغذ و اختصاص فضای بایگانی
جلوگیری از بایگانی تعداد زیادی کاغذ و زونکن
سرعت در سرویس دهی به ارباب رجوع و . . .

مخاطبین نرم افزار حسابداری صنعتی
نرم افزار حسابداری جهت مدیریت حسابهای شرکتها طراحی شده است و کلیه اداره کنندگان و صاحبان شرکتها که نیاز به مدیریت وضعیت شرکت خود دارند می توانند از این سیستم استفاده نمایند. 
مقدمه
وظايف حسابداري صنعتي تعيين بهاي تمام شده كالا يا خدمات توليد يا ارائه شده بمنظور قيمت گذاري و تعيين بهاي تمام شده كالاي ساخته شده جهت ارائه در صورتهاي مالي (ترازنامه، سود و زيان) و مشاركت در امر برنامه ريزي و بودجه بندي (اولين بودجه هر شركت، بودجه فروش) است. 
حسابداري صنعتي هم در تهيه برنامه و بودجه به مديريت كمك مي‎كند و هم درگزارش عملكرد به مديريت. 
كار مهم ديگراين است كه عملكرد را با بودجه مقايسه مي‎كند، مغايرتها (انحرافات) را محاسبه  نموده و نتيجه را به مديريت ارجاع مي‎دهد لذا حسابداري صنعتي فقط اظهار نظر نموده و تصميم گيري با مديريت است. علت مغايرت يا برنامه بوده و يا عملكرد، كه حسابداري صنعتي اينها را مجدداً بررسي مي نمايد. 

تفاوتهاي حسابداري صنعتي با حسابداري مالي
هدف از تهيه و ارائه صورتهاي مالي و گزارشات در حسابداري مالي و حسابداري صنعتي متفاوت است بطوريكه در حسابداري مالي هدف، ارائه اطلاعات به تصميم گيرند گان برون سازماني است ولي در حسابداري صنعتي هدف، ارائه اطلاعات به تصميم گيرندگان درون سازماني مي باشد.
نوع گزارشي كه در حسابداري مالي ارائه مي‎شود محدود به صورتهاي مالي اساسي و يادداشت هاي پيوست مي‎باشد در حاليكه در حسابداري صنعتي اطلاعات و گزارشهايي كه تهيه مي گردد بستگي به نياز مديريت شركت تجاري دارد.
در تهيه اطلاعات (صورتهاي مالي) حسابداري مالي استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري (GAAP) بايد رعايت شود ولي در حسابداري صنعتي استاندارد خاصي رعايت نمي گردد. 
گزارشات حسابداري مالي براي سال مالي (در برخي از كشورها بطور 3 ماهه) تهيه مي‎شوند. در حاليكه در حسابداري مديريت گزارشات مورد نظر ممكن است براي يك ساعت، يكروز، يك هفته، يك ماه و … در سال باشد (يعني دوره اش كوتاهتر از حسابداري مالي است).
اندازه گيري هاي حسابداري مالي طبق اصول حسابداري برحسب واحد پولي صورت مي‎گيرد در حالي كه واحدهاي اندازه گيري كه براي گزارشات حسابداري مديريت استفاده مي‎شود ممكن است غير از آن (واحد پول) باشد مثلا ممكن است ساعت، كيلو، بسته و … باشد. 
گزارشات حسابداري مالي معمولاً گذشته نما هستند ولي گزارشات حسابداري مديريت عمدتاً به آينده مي پردازند.
گزارشات حسابداري مالي براساس بهاي تمام شده تاريخي تهيه مي‎شوند در حاليكه در حسابداري مديريت بيشتر تاكيد بر قيمت  روز و يا قيمتهاي آتي مي‎باشد.

در اين پروژه و تحقيق سعي بر آن شده كه با يكي از روشهاي طراحي و تجزيه و تحليل سيستمها با عنوان UML به طراحي نرم افزار يك برنامه حسابداری صنعتی با استفاده از قوانین واقعی در حسابداری صنعتی پرداخته شود.

سناریوی  Use Caseثبت حسابها (ثبت اسناد)

سناریوی شماره 4

سیستم حسابداری صنعتی

نام: ثبت ثبت اسناد

Actor: کارمند حسابداری

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس ازورود به بخش کاربری خود ، در صورتی که سند جدیدی  برای ثبت موجود باشد آن را در سیستم ثبت نموده و جهت دریافت تائیدیه سند ، آ ن را به مدیر ارجاء می دهد.

Assumption: منظور از کارمند حسابداری دار در این Use Case در حقیقت فردی است که زير نظر مدير حسابداری ، بر اساس سطح دسترسي داده شده امور حسابداری را انجام مي دهد و پس از مدير بالاترین شخص از نظر سطوح دسترسی به اطلاعات حسابداری می باشد.

Include: ورود به سیستم

Extended-----

(Pre-Condition): کاربر جهت ورود اطلاعات اسناد جدید وارد سیستم شده و پس از ثبت ، آنها را به اطلاع مدیر واحد می رساند.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر  بر روی ثبت سند جدید کلیک می نماید.

2- سیستم صفحه مربوط به ثبت سند جدید  را نمایش می دهد.

3- کاربر اطلاعات مربوط به سند جدید را وارد می نماید.

 

4- کاربر بر روی کلید ثبت کلیک می نماید.

5- سیستم پیغامی مبنی بر ثبت اطلاعات نمایش می دهد.

 

6- سیستم جهت اطلاع مدیر حسابداری ، تمامی اسناد ثبت شده جدید را به مدیر ارجاع می دهد.

 

7- سیستم پیغامی بر ارسال ارجاع اطلاعات به مدیر  نمایش می دهد.

 

 

Constraints: کارمند حسابدرای نمی تواند بدون تائید مدیر ، اسناد جدید را ارجاع داده یا پیگیری نماید. -هر حسابدار فقط می تواند اسناد ثبت شده و ارجاع داده شده به خود را مورد بررسی قرار دهد.

Post-Condition: پس از ثبت اسناد ، مدیر حسابداری می تواند آن اسناد را مورد بررسی قرار دهد.

Alternative Flow: اگر اسناد رسیده مربوط به فعالیت بخش حسابداری نمی باشد بایستی به نحوی به ارسال کننده سند اطلاع داده شود.

           

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620