پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم رای گیری آنلاین


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم رای گیری آنلاین

HyperLink
قیمت: 145000 ریال - چهارده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

دارای فایل WORD و فایل رشنال رز

 فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

مقدمه 6
هدف 6
قواعد به کار رفته در اين نوشته 6
مخاطبان اين نوشته 6
محدوده پروژه 6
فصل اول:   توضیحات کلی سیستم رای گیری آنلاین 7
توضيحات کلي 8
چشم انداز محصول 8
توابع محصول 8
طبقه بندي کاربران 9
محيط عملياتي 10
محدوديت طراحي و پياده سازي 10
مستندات کاربران 11
مفروضات و وابستگي ها 11
نيازمندي هاي واسط هاي خارجي 11
واسط کاربر 11
واسط سخت افزاري 13
واسط نرم افزاري 13
واسط ارتباطي 13
ديدگاه هاي سيستم 14
سيستم از ديد راي دهنده 14
سيستم از ديدگاه مدير سيستم 16
نيازمندي هاي غير تابعي ديگر 17
نيازمندي هاي کارايي 17
نيازمندي هاي ايمني 18
نيازمندي هاي امنيتي 18
ويژگي هاي کيفيت نرم افزار 18
نيازمندي هاي ديگر 18
فصل دوم:   شناسایی UseCase های سیستم رای گیری آنلاین 19
Use case چیست؟ 20
Actor چیست؟ 21
دیاگرام use case چیست؟ 21
ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 21
شناسائی Actor های سیستم 22
Actor کاربر 22
Actor مدیر وب سایت رای گیری آنلاین 23
Actor رای دهنده 24
External Events Actor 24
شناسائی Use Case ها 25
Use Case  ثبت نام در سیستم (رای دهنده) 26
سناریوی Use Case ثبت نام در سیستم (رای دهنده) 27
Use Case ورود به سیستم (کاربر) 28
سناریوی Use Case ورود به سیستم (کاربر) 29
Use Case های مربوط به فعالیتهای مدیر وب سایت رای گیری آنلاین 30
سناریوی Use Case ایجاد رای گیری جدید (مدیر وب سایت) 31
سناریوی Use Case مشاهده نتیجه رای گیری (مدیر وب سایت) 32
سناریوی Use Case بررسی عملکرد وب سایت (مدیر وب سایت) 33
سناریوی Use Case صندوق پستی مدیر (مدیر وب سایت) 34
Use Case های مربوط به فعالیتهای رای دهندگان (پس از ورود به سیستم) 35
سناریوی Use Case مشاهده  و انتخاب رای گیریهای مجاز (رای دهنده) 36
سناریوی Use Case صندوق پستی رای دهنده (رای دهنده) 37
سناریوی Use Case انجام رای دهی توسط رای دهنده (رای دهنده) 38
Use Case Diagram کلی سیستم رای گیری آنلاین 39
فصل سوم:   نمودار Class سیستم رای گیری آنلاین 40
نمودار کلاس کلی سیستم رای گیری آنلاین 41
فصل چهار:   نمودار های Sequence  سیستم رای گیری آنلاین 42
نمودار Sequence ثبت نام رای دهنده در سیستم رای گیری آنلاین 43
نمودار Sequence ورود به سیستم در سیستم رای گیری آنلاین 44
نمودار Sequence انتخاب رای گیری در سیستم رای گیری آنلاین 45
نمودار Sequence رای دهی در سیستم رای گیری آنلاین 46
نمودار Sequence ایجاد رای گیری جدید در سیستم رای گیری آنلاین 47
نمودار Sequence بررسی روند کار در سیستم رای گیری آنلاین 48
نمودار Sequence صندوق پستی رای دهنده در سیستم رای گیری آنلاین 49
نمودار Sequence صندوق پستی مدیر در سیستم رای گیری آنلاین 50
نمودار Sequence انتخاب رای گیریها در سیستم رای گیری آنلاین 51
نمودار Sequence مشاهده نتیجه رای گیریها در سیستم رای گیری آنلاین 52
فصل پنج:   نمودار های Collaboration  سیستم رای گیری آنلاین 53
نمودار Collaboration انتخاب رای گیری مورد نظر در سیستم رای گیری آنلاین 54
نمودار Collaboration انجام رای گیری در سیستم رای گیری آنلاین 55
نمودار Collaboration ایجاد رای گیری جدید در سیستم رای گیری آنلاین 56
نمودار Collaboration بررسی عملکرد وب سایت در سیستم رای گیری آنلاین 57
نمودار Collaboration ثبت نام در سیستم رای گیری آنلاین 58
نمودار Collaboration صندوق پستی رای دهنده در سیستم رای گیری آنلاین 59
نمودار Collaboration صندوق پستی مدیر در سیستم رای گیری آنلاین 60
نمودار Collaboration نمایش رای گیری ها در سیستم رای گیری آنلاین 61
نمودار Collaboration نمایش نتیجه رای گیری در سیستم رای گیری آنلاین 62
نمودار Collaboration ورود به سیستم در سیستم رای گیری آنلاین 63
فصل شش: طراحي معماري ، واسط و سطح مولّفه سیستم رای گیری آنلاین 64
طراحي معماري و ساختار پيمانه اي 65
مراحل انجام طراحي معماري 65
مجموعه بازنگريها و اصلاح 67
گزارش پيمانه ها 71
تنظيم ليست نامزدها و تنظيمات اوليه 71
احراز هويت کاربر 71
تمهيدات احراز هويت کاربر 72
ارسال نتيجه احراز هويت کاربر 72
عدم تاييد هويت کاربر 72
اثبات هويت سرور 73
تمهيدات اثبات هويت سرور 73
دريافت نتيجه تاييد هويت 73
اعلام بروز اشکال هويت 74
راي گيري 76
ارسال اسامي نامزدها 76
دريافت نتيجه انتخاب نامزد 76
ثبت نتيجه راي گيري 76
ارائه آمار 77
تنظيمات و رفع اشکال 77
رمز گذاري و رمز گشايي داده هاي ارسالي و دريافتي 78
نرم افزار کاربر راي گيري الکترونيکي 79
مشتري راي گيري الکترونيکي 81
برقراري ارتباط و Negotiation اوليه 81
احراز هويت کاربر و سرور 81
فرآيند راي گيري 82
دريافت آمار آرا و خاتمه نشست 82
رمز نگاري و رمز گشايي داده هاي ارسالي و دريافتي 83
بروز اشکال 83
تعريف واسط هر پيمانه 83
فصل هفت: نمودارهای Activity سیستم رای گیری آنلاین 86
نمودار Activity مشاهده رای گیریهای موجود 87
نمودار Activity انتخاب رای گیری 88
نمودار Activity ایجاد  رای گیری جدید 89
نمودار Activity بررسی وضعیت وب سایت 90
نمودار Activity ثبت نام وب سایت 91
نمودار Activity صندوق پستی مدیر 92
نمودار Activity صندوق پستی رای دهنده 93
نمودار Activity مشاهده رای گیریها 94
نمودار Activity مشاهده نتیجه رای گیری 95
نمودار Activity مشاهده نتیجه رای گیری 96

سناریوی Use Case ثبت نام در سیستم (رای دهنده)

سناریوی شماره 1

سیستم رای گیری آنلاین

نام: ثبت نام در سیستم (Sign Up)

Actor: رای دهنده

شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس از فشردن کلید ثبت نام به بخش ورود اطلاعات وارد شده و پس از وارد نمودن اطلاعات کاربری  مراحل ثبت نام خاتمه می پذیر.

Assumption: منظور از کاربر در این Use Case رای دهندگان سیستم هستند  که به منظور شرکت در انتخابات تصمیم به ثبت نام گرفته اند.

Include: Sign In

Extended: Sign In

(Pre-Condition): رای دهنده برای ثبت نام به بخش ثبت نام مراجعه می نماید.

مراحل:

Actor

System

1- رای دهنده درخواست ثبت نام از سیستم را می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به ورود اطلاعات ثبت نام کاربر را نمایش می دهد.

3- رای دهنده اطلاعات درخواستی را وارد می نماید. (اعم از اطلاعات شناسنامه ای ، اطلاعات تماس و . . .) و کلید ثبت نام را فشار می دهد.

4- سیستم پیغامی مبنی بر تائید و خاتمه عملیات ثبت نام به رای دهنده نمایش می دهد.

5- رای دهنده پس از مشاهده تائیدیه ثبت نام ، با ورود نام کاربری و کلمه عبور وارد سیستم می گردد.

6- در صورتی که رای دهنده برای اولین بار است که وارد سیستم می شود ، سیستم به کاربر پیغام خوش آمد گویی می دهد.

7- نام کاربری و کلمه عبور به رای دهنده نمایش داده می شود.

Constraints: پس از ورود نام کاربری برای ثبت نام در صورتی که نام وارد شده قبلا ثبت شده باشد به رای دهنده پیغام مناسبی مبنی بر انتخاب نام کاربری دیگر نمایش داده خواهد شد.

Post-Condition: رای دهنده ثبت نامی پس از مشاهده تائید ثبت نام خود ، می توانند وارد سیستم شده و اقدام به رای دهی نمایند.

Exception: رای دهنده هم می تواند به عنوان مراجعه کننده عادی از وب سایت استفاده نماید و هم اینکه می تواند به عنوان یک رای دهنده ثبت نام شده اقدام به شرکت در انتخابات نماید. (بتواند رای دهد)

           

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink