پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم فروش


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم فروش

HyperLink
قیمت: 145000 ریال - چهارده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها
طراحي سيستم نرم افزاري فروشگاه لوازم خانگی

فهرست مطالب 
مقدمه 7
مراحل انجام پروژه 8
فصل اول: شرح سيستم 9
1-1هدف از تشکیل فروشگاه لوازم خانگی 10
1-2 - نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار فروشگاه لوازم خانگی 12
اطلاعات پايه 12
عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري كالاهای تولیدی و سوابق آن و كنترل موجودي شركت 13
گزارش‌ها 13
امنيت و حدود دسترسي 14
كاربران سيستم نرم افزار فروشگاه لوازم خانگی 15
ذينفعان نرم افزار 16
فصل دوم: متغيرها 17
متغيرهاي مورد نياز و مورد استفاده در سيستم نرم افزار فروشگاه لوازم خانگی و تعاريف مربوط به آنها 18
اطلاعات و نيازمنديهاي مربوط به ثبت مشتريان (Customers) 18
اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی ACADEMIC 19
اطلاعات مربوط به ثبت نام كارمندان فروشگاه لوازم خانگی (Employees) 19
اطلاعات اصلي مربوط به شركت درخواست كننده نرم افزار  (Company Information ) 20
اطلاعات مربوط به شرح سفارشات (OrderDetails) 21
اطلاعات مربوط به سفارشات (orders) 22
اطلاعات مربوط به راههاي پرداخت (Payment Methods) 23
اطلاعات مربوط به پرداختها (Payments) 24
اطلاعات مربوط به محصولات (Products) 24
اطلاعات مربوط به روش حمل يا ارسال بار (ShippingMethods) 25
فصل سوم: ERD 26
نمودار ER کلی سیستم فروشگاه لوازم خانگی 27
فصل چهارم: Creatures 28
فصل پنجم: Data Flow Diagrams 30
نمودار گردش داده سیستم فروش 31
نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش 32
نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر) 33
مشخص نمودن محدوده سیستم 34
تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD 35
نمودار سطح زمینه ای(DFD) 36
نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD) 37
نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1 38
نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش 39
نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم فروش 40
نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش 41
نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت 42
فصل ششم: زبان برنامه نویسی 43
اهداف طراحی زبان 45
تاریخچه 45
ویژگی‌ها 46
سیستم یکپارچه شده 47
انواع داده 47
Boxing و EnBoxing 48
ویژگی‌های جدید در C# 2.0 48
کلاسهای partial 48
Genericها 49
کلاس های static 49
یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 49
Delegateهای ناشناس 50
Delegate covariance and contravariance 50
نوع داده Nullable 51
فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو 52
7-1- Use case چیست؟ 53
7-2- Actor چیست؟ 54
7-3- دیاگرام use case چیست؟ 54
7-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 54
7-5- شناسائی Actor های سیستم 55
7-5-1- Actor کاربر 55
7-5-2- Actor مدیر واحد فروش 56
7-5-3- Actor کارمندان فروش 57
7-5-4- Actor مشتریان 57
7-6-  شناسائی Use Case ها 58
7-6-1- نمودارهای USE CASE 1 59
7-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 60
7-6-1-2- سناریوی Sing In Use Case 61
7-6-1-3- سناریوی Sing Out Use Case 62
7-6-2- نمودارهای USE CASE 2 63
7-6-2-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 64
7-6-2-2- سناریوی Staff Mailbox Use Case 65
7-6-2-3- سناریوی Possibilities Of Orders Use Case 66
7-6-2-4- سناریوی Registeration of Orders Use Case 67
7-6-2-5- سناریوی Costumer Invoice Use Case 68
نمودارهای USE CASE 3 69
7-6-3-1- سناریوی Use Case پرداخت وجه 70
7-6-3-2- سناریوی Use Case Order 71
نمودارهای USE CASE 4 72
نمودار کلی Use Case 73
فصل هشتم: Class Diagram 74
8-1- نمودار Class اصلی سیستم فروشگاه لوازم خانگی 75
8-2- نمودار Class مربوط به کاربر 76
8-2- نمودار Class مربوط به مدیر فروشگاه لوازم خانگی 76
8-3- نمودار Class مربوط به بخشهای فروشگاه لوازم خانگی 77
8-4- نمودار Class مربوط به کلاس کارمند 77
8-5- نمودار Class مربوط به مشتری 77
8-6- نمودار Class مربوط به سفارشات 78
8-7- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات 78
8-8- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 79
8-9- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 79
فصل نهم: SequEnce Diagram 80
9-1- نمودار توالی SignIn 81
9-2- نمودار توالی Order Register 82
9-3- نمودار توالی Product Group Definition 83
9-4- نمودار توالی Product Definition 84
9-5- نمودار توالی SignIn 85
9-6- نمودار توالی SignOut 86
فصل دهم: Collaboration Diagram 87
10-1- نمودار همکاری SignIn 88
10-2- نمودار همکاری SignUp 89
10-3- نمودار همکاری Products And Products Description 90
10-4- نمودار همکاری Products Groups DeFinition 91
10-5- نمودار همکاری Sign Out 92
فصل یازدهم: StateChart Diagram 93
11-1- نمودار وضعیت SignUp 94
11-2- نمودار وضعیت SignIn 95
11-3- نمودار وضعیت SignOut 96
11-4- نمودار وضعیت Product Definition 97
11-5- نمودار وضعیت Possibility Of Orders 98
فصل دوازدهم:   Activity Diagram 99
12-1- نمودار فعالیت SignUp 100
12-2- نمودار فعالیت SignIn 100
12-3- نمودارفعالیت  SignOut 102
12-4- نمودار فعالیت Product Definition 103
12-5- نمودارفعالیت Possibility Of Orders 104
12-6- نمودارفعالیت Show Orders 105
12-7- نمودارفعالیت Group Of Product Definition 106
12-8- نمودارفعالیت Definition Of Orders 107
فصل سیزدهم:   Source Code 108
کدهای مربوط به فرم ورود به سیستم 109
کدهای مربوط به فرم تعویض کلمه عبور 110
کدهای مربوط به فرم اصلی سیستم فروشگاه لوازم خانگی 111
کدهای مربوط به فرم ثبت گروه اقلام 115
کدهای مربوط به فرم ثبت چکهای دریافتی 117
کدهای مربوط به فرم ثبت چکهای پرداختنی 121
کدهای مربوط به فرم ثبت نام مشتریان و تامین کنندگان 125
کدهای مربوط به فرم ثبت اقلام جدید 126
کدهای مربوط به فرم حذف و ویرایش مشتریان 130
کدهای مربوط به فرم ثبت شماره فاکتور جدید 132
کدهای مربوط به فرم ایجاد فاکتور فروش جدید 135
کدهای مربوط به فرم ایجاد فاکتور خرید 140
کدهای مربوط به فرم ایجاد فاکتور خرید 143
کدهای مربوط به فرم ایجاد شماره سند جدید 147
کدهای مربوط به فرم ثبت دریافتهای مشتریان 150
فصل چهاردهم:   Component diagram 155
14-1- نمودار Component کلی سیستم 156
14-2- نمودار Component بخش حساب های مشتریان 157
14-3- نمودار Component بخش مدیریت حساب ها 158
نتیجه گیری 159
پیشنهادات 160
منابع و مواخذ 161

 
مقدمه
تفاوت برنامه نویسان حرفه ای با برنامه نویسان آماتور در توانایی ایجاد برنامه هایی با رابط کاربر زیبا تر و حجم کمتر و سرعت پردازش بالاتر است.
البته در اين ميان طراحان مساله نيز سهم بسزائي در اين زمينه دارند. چرا كه در صورت وجود نداشتن يك طرح اوليه از نرم افزار نمي توان به سادگي برنامه نويسي نمود. زيرا شناخت كافي از صورت مساله وجود ندارد. به همين سبب ممكن است در مراحل مختلف براي نوشتن برنامه مجبور شويم چندين مرحله به عقب بازكرديم و اين گونه مسائل در پروژه هاي بزرگ كه در آنها پروسه زماني وجود دارد مشكل ساز خواهد بود.
البته نكته مهمي كه بايد به آن اشاره نمود اين است كه عدم وجود منابع اطلاعاتی مناسب در مورد راه حل مسائل برنامه نویسی همیشه یکی ار دلایل عقب ماندگی صنعت نرم افزار کشور بوده است.
یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که یکی از منابع درآمد ارزی در کشور هند فروش نرم افزار های تولید شده در این کشور به کشورهای دیگر می باشد. 
البته برنامه نويسي مساله مهمي مي باشد. ولي مهمتر از آن طراحي و تحليل سيستمي است كه بايد براي آن برنامه نويسي نمود. بنابراين با توجه به اين مساله ، شناخت روشي كه بتوان با آن به گونه اي سيستماتيك و اصولي يك سيستم را مورد بررسي قرار داد و نيازمنديهاي آن را به طور كامل بدست آورد نكته بسيار مهمي است كه البته به آن توجه زيادي نمي شود.
در اين پروژه و تحقيق سعي بر آن شده كه با يكي از روشهاي طراحي و تجزيه و تحليل سيستمها به نام UML  به طراحي نرم افزار فروشگاه لوازم خانگی يكي از فروشگاه های لوازم خانگی های به صورت بخش به بخش پرداخته شود. 

مراحل انجام پروژه 
پروژه حاضر در پنج مرحله انجام مي شود كه اين پنج مرحله به شرح ذيل مي باشند:
1- شرح سيستم 
1.1. تعريف 
1.2. كاربرد 
1.3. مزايا 
2- آناليز سيستم 
3- تهيه الگوريتم و فلوچارت ( تعريف اينكه بر روي اطلاعات چه كار هايي انجام شود ) 
4- طراحي پايگاه داده 
1-4- پايگاه داده 
2-4- فيلدهاي كليدي 
3-4- شكل رابطه اي 
5- طراحي كاربردي برنامه 
6- تجزیه و تحلیل سیستم نرم فزاری به روش UML

الف) ارائه شرح سيستم نرم افزاري واحد فروش 
مطالب مربوط به اين مرحله كه شامل تعريف ، كاربرد و مزايا مي باشد در ذيل ارائه گرديده است:

فصل اول: شرح سيستم
مقدمه و تشريح  نيازمنديهاي سيستم نرم افزار فروشگاه لوازم خانگی و محل اجراي پروژه

 
1-1هدف از تشکیل فروشگاه لوازم خانگی
     هدف‌ از تشكيل‌ و ايجاد فروشگاه لوازم خانگی، ارائه راه كارهايي مناسب جهت دستيابي به فروش مناسب و معرفي هر چه بهتر محصولات به مشتريان و مراجعان مي باشد.

ـ تجهيزات‌ سخت افزاري موجود در فروشگاه لوازم خانگی به شرح ذیل می باشند:
تجهيزات سخت افزاري موجود عبارتند از:
1-  شبكه  LAN:              توپولوژي Tree
 2- كامپيوتر:                       تعداد 2 عدد
3- اسكنر:                            يك عدد
4- چاپگر:                         2 عدد (لیزری یک عدد –سوزنی یک عدد)

ـ گزارشات سيستم
به علت اينكه در اين فروشگاه لوازم خانگی از يك نرم افزار مدون استفاده نمي شود ، معمولا گزارشات سيستم به صورت مدون نيست و معمولا تهيه گزارشات منوط به صرف وقت مفيد زيادي مي باشد. البته گزارشگیریها هم منوط به حضور شخصی است که در جریان سفارش خاصی می باشد که البته این مساله نیز خود ایجاد مشکلاتی را نموده است.

 
ـ كاستيها و محدوديتهاي‌ سيستم‌ اطلاعات‌ فروشگاه لوازم خانگی
در ادامه‌ به‌ نقائص‌ و مشكلاتي‌ كه‌ در حال‌ حاضر نسبت‌ به‌ وجود يك‌ سيستم‌ اطلاعات‌ فروش مطلوب‌ وكارا پيش‌ روي‌ فروشگاه لوازم خانگی  است‌ مي‌ پردازيم‌:
- شرح‌ وظايف‌ سرپرستان و چگونگي‌ ارتباط‌ آن‌ با ساير واحدها همچون‌ تداركات‌ وحسابداري‌ و انبار كاملا مدون‌ نيست‌.
- منشي واحد آموزشهاي‌ لازم‌ در خصوص‌ فروش‌ ، حسابداري‌ فروش و گزارشدهي‌ فروش راطي‌ نكرده‌ است‌.
- عدم‌ وجود فهرستي كامل و بروز در هر زمان‌ از كالاهاي‌ موجود در انبار.
- انواع‌ كالاهايي‌ كه‌ بايد و يا مي‌توانند و يا به صرفه تر است كه مواد اوليه آنها از خارج وارد شوند مشخص‌ و مدون‌ نيست‌.
- گزارش كارها مدون نيست.
- بين واحد فروش و تداركات و كارگاه هماهنگي زيادي وجود ندارد.
- حداقل‌ موجودي‌ و يا حداكثر موجودي‌ مجاز كالاهاي‌ موجود جهت فروش مشخص‌ نيست و توسط مدير عامل و يا افرادي كه هيچ گونه تخصصي در اين زمينه ندارند مشخص مي گردد و همين مساله در برخي موارد موجب بروز اختلال در كارها گرديده است‌.
- گزارشهاي‌ برنامه‌ ريزي‌ شده‌ جهت‌ ارائه‌ به‌ مسئولان‌ پيش‌ بيني‌نشده‌ است‌.
- برخي از فرمهاي‌ مورد استفاده‌ در سيستم‌ اطلاعات‌ فروش ، كيفيت‌ و كارائي‌ لازم‌ را ندارد.
- جدا نبودن‌ زونكن‌ مربوط‌ به‌ درخواستها 
- عدم‌ قيمت‌ گذاري‌ ثابت كالاها جهت فروش
- عدم ثبت كامل مواد اوليه مورد نياز براي هر پروژه كه اين مساله سبب مي شود كه در صورت گرفتن پروژه هاي مشابه در اين زمينه وقت زيادي جهت محاسبات مواد مصرفي از بين برود.
- عدم‌ اطلاع‌ مسئولين‌ از آمار و اطلاعات‌ به‌ علت‌ عدم‌ وجود سيستم‌ پويا.
- مشخص‌ نبودن‌ كامل تكليف‌ كالاهاي‌ معيوب‌ برگشتي‌.
- ارزش‌ كالاهاي‌ موجود را بجز در مواقع‌ انبار گرداني‌ نمي‌ توان‌ انتظار داشت‌. (هر سال يك بار)
- عدم‌ امكان‌ محاسبه‌ جمع‌ ارزش‌ كالاهاي‌ مصرفي‌ و غير مصرفي‌ كه‌ متعلق‌ به‌ پروژه‌خاصي‌ بوده‌
- اتكاء سيستم‌ به‌ افراد معين‌ بجاي‌ اتكاء به‌ نظامي‌ مشخص‌.
- عدم‌ وجود يك‌ سيستم‌ رديابي‌ و كنترل پويا‌.
- نظارت‌ لازم‌ بر صحت‌ انجام‌ عمليات‌.
- فردي‌ به‌ عنوان‌ حسابرس‌ داخلي‌ و يا حسابرس‌ فروش به صورت دائمي وجود ندارد.
- عدم‌ وجود فضاي‌ مناسب‌ براي‌ برخي تجهيزات و كالاها.

1-2 - نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار فروشگاه لوازم خانگی
اطلاعات پايه 
1. امكان تعريف قسمتهاي مختلف براي شركتهاي مختلف گروه صنعتي و مشخصات شخصي و شغلي آنها 
2. امكان تعريف انواع واحدهاي شمارش كالا 
3. امكان تعريف انواع طبقات كالا و تخصيص يك كالا به طبقات مختلف 
4. امكان كدگذاري كالاها (امكان تعريف كدكالا در سه سطح گروه ، زيرگروه و سريال كالا) 
5. امكان تعريف كارمندان فروشگاه لوازم خانگی و مشخصات شخصي و شغلي آنها 
6. امكان تعريف شركتهاي درخواست كننده كالا 
7. امكان تعريف بخشهای مختلفن فروشگاه لوازم خانگی 
8. امكان تعريف منابع تهيه كالا در صورتي كه به نحوي شركت قادر به تهيه اجناس مورد درخواست مشتري نباشد.
9. امكان ثبت اطلاعات كالاشامل : نام ، طبقه ، واحد شمارش ، كشور سازنده ، شركت سازنده ، مصرفي ياغيرمصرفي ، حداقل موجودي ، حداكثر موجودي و ... 
10. امكان تعريف سال مالي براي انجام عمليات مختلف و گزارش گيريهاي مختلف
11. امکان استفاده از تاریخ هجری شمسی در این نرم افزار بدون استفاده از فارسی سازها

عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري كالاهای تولیدی و سوابق آن و كنترل موجودي شركت 
1. امكان اجراي عمليات انبارداري به صورت متمركز و غيرمتمركز 
2. امكان ثبت مشخصات كالاهاي انبار و كنترل موجودي تعدادي 
3. امكان ثبت سند تعديل 
4. امكان ثبت سند انتقال 
5. امكان كنترل موجودي كالا در انبار در هرزمان با توجه به توالي شماره قبض‌ها و حواله‌ها و تاريخ و زمان (ساعت) صدور آنها 
6. امكان كنترل موجودي كالاهاي اماني 
7. امكان اعلام كالاهايي آماده تحويل به مشتري مي باشند.
8. امكان ثبت و نگهداري نتايج بازرسي كالاهاي فروخته شده.
9. به روز شدن نرم افزار فروش به صورت خودكار در هنگام ثبت معاملات خريد و فروش 
10. امكان نگهداري صورتحساب‌هاي فروش 
11. امكان اولويت‌بندي درخواست‌ها و كنترل اعتبارات 
12. امكان جستجو براساس نام كالا ، بخشي از نام ، كدكالا و بخشي از كد 
13. امكان جستجوي سوابق كار هر يك از مشتريان و كارمندان

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink