پروژه sql پایگاه داده سیستم شرکت بازرگانی واردات و صادرات


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>

پروژه sql پایگاه داده سیستم شرکت بازرگانی واردات و صادرات

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server

تعداد صفحه: 17

پروژه پایگاه داده SQL Server شرکت بازرگانی واردات و صادرات به همراه View و Table و Stored Procedure و Function و تریگر Trigger 

فهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
نمودار پایگاه داده 4
بررسی جدولهای پایگاه داده 5
جدول tblLastFixedPrice 5
جدول tblOrderDetails 5
متد GetLastFixwedPrice دریافت آخرین قیمت 6
جدول tblProducts 7
تریگرtrigger  ایجاد قیمت 7
متد یا Function ایجاد قیمت تصادفی 8
جدول tblProductsGroups 8
جدول tblImportProductsToWareHouse 8
جدول tblInvoice 9
جدول tblCustoms 9
جدول tblShipmentMethodes 10
جدول tblPersonnels 10
جدول tblOrderTypes 10
جدول tblOrders 11
جدول tblCustomers 11
جدول tblCity 12
جدول tblCountry 12
کوئری که تعداد سفارشات مدیریت شده توسط هر پرسنل را نمایش می دهد: 12
کوئری که افرادی که هیچ سفارشی نداشته اند را نمایش می دهد 13
کوئری که نام مشتری را که بیشترین مبلغ تراکنش را داشته نمایش می دهد 14
کوئری که لیست مشتریانی که کمترین و بیشترین تراکنش مالی را داشته اند نمایش می دهد 15
رویه های ذخیره شده یا Stored Procedure های دیگر 16
رویه tblOrders_SelectAll برای واکشی رکوردهای جدول tblOrders 16
رویه tblOrders_SelectRow برای واکشی رکورد شرطی از جدول tblOrders 16
رویه tblOrders_Insert برای درج رکورد در جدول tblOrders 16
رویه tblOrders_Update برای ویرایش رکورد در جدول tblOrders 17
رویه tblOrders_DeleteRow برای خذف یک رکورد در جدول tblOrders 17

 
پروژه sql شرکت بازرگانی واردات و صادرات کالا
 

تریگر  ایجاد قیمت

CREATE TRIGGER [dbo].[TrCreateFixPrice]

   ON  [dbo].[tblProducts]

   AFTER  INSERT

AS

BEGIN

      DECLARE @ProductID INT

      SET @ProductID = 0

      SET @ProductID = (SELECT ProductsID FROM Inserted)

      UPDATE dbo.tblLastFixedPrice SET IsActivePrice = 0 WHERE ProductID = @ProductID

      INSERT INTO [tblLastFixedPrice]

           ([ProductID]  ,[IsActivePrice]  ,[LastFisPrice])

     VALUES

           (

                  @ProductID              ,1                ,[dbo].[UDF_GetRandomNumberInt](3000 , 15000)

                  )

END

کار این تریگر این است که در هنگام ایجاد یک محصول ، اگر این محصول قیمت گذاری نشده باشد ، این محصول را در جدول tblLastFixedPrice ثبت می نماید و یک قیمت عددی تصادفی ایجاد کند.


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620