پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم مدرسه غیر انتفاعی


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم مدرسه غیر انتفاعی

HyperLink
قیمت: 145000 ریال - چهارده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

چکیده 6
مقدمه 7
هدف سیستم جاری 7
شرح سیستم مدرسه 8
بخش های مختلف مدرسه 8
مدیریت مدرسه : 8
قسمت معاونت مدرسه: 9
قسمت ناظم مدرسه : 10
چارت سازمانی مدرسه 11
نمودارهای DFD فیزیکی 12
نمودار سطح صفر مدرسه 13
شناسایی موجودیت ها 14
زبان تحلیل سیستم 15
تاریخچة UML 15
ویژگیهای UML 18
فصل اول: Use Case Diagrams 21
1-1- Vision چیست 22
1-2- موضوع پروژه 23
1-3- اهداف پروژه 23
1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 24
1-5- ذینفعان پروژه 24
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 25
1-7- معایب پروژه های گذشته 26
1-8- زبان برنامه نویسی 27
1-9- پایگاه داده 28
1-10-روش تحلیل سیستم 28
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 28
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 28
1-2- Use case چیست؟ 29
1-3- Actor چیست؟ 30
1-4- دیاگرام use case چیست؟ 30
1-5- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 30
1-6- شناسائی Actor های سیستم 31
1-6-1- Actor کاربر 31
1-6-2- Actor مدیر مدرسه غیر انتفاعی 32
1-6-3- Actor معلم 33
1-7-  شناسائی Use Case ها 34
1-7-1- Sing Up Use Case 35
1-7-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 36
1-7-2- Sing In  Use Case 37
1-7-2-1- سناریوی Sing In Use Case 38
1-7-3- SignOut Use Case 39
1-7-3-1- سناریوی SignOut Use Case 41
1-7-4- Teacher Acception Use Case 42
1-7-4-1- سناریوی Teacher Acception Use Case 43
1-7-5- Teacher & Boss Mailbox Use Case 44
1-7-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 45
1-7-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 46
1-7-6- Lesson Definition & Exam Definition Use Case 47
1-7-6-1- سناریوی Lesson Definision Use Case 48
1-7-6-2- سناریوی Exam Definision Use Case 49
1-7-7- Teacher Marks & Marks View Use Case 50
1-7-7-1- سناریوی Teacher Mark Use Case 51
1-7-7-2- سناریوی View Marks Use Case 52
1-7-8-  Use Case    کلی سیستم 53
1-7-9-  Use Case    کلی سیستم (بخش اول) 54
1-7-10-  Use Case    کلی سیستم (بخش دوم) 55
فصل دوم: Class Diagram 56
2-1- نمودار Class کلی سیستم 57
2-1-1- کلاس کاربر 58
2-1-2- کلاس مدیر 58
2-1-3- کلاس معلم 58
2-1-4- کلاس صندوق پستی کاربران 59
2-1-5- کلاس تعریف امتحانات 59
2-1-6- کلاس گزارش امتحانات 59
2-1-7- کلاس تعریف دروس مدرسه 60
2-1-8- کلاس بانک سوالات 60
2-1-9- کلاس درخواست شرکت در آزمون 60
فصل سوم: Sequence Diagrams 61
3-1- نمودار توالی SignIn 62
3-2- نمودار توالی SignUp 63
3-3- نمودار توالی SignOut 64
3-4- نمودار توالی Question Bank 65
3-5- نمودار توالی Exam 66
3-6- نمودار توالی Exam Definition 67
3-7- نمودار توالی Teacher Acception 68
3-8- نمودار توالی Lesson Definision 69
3-9- نمودار توالی Be In Exam Request 70
3-10- نمودار توالی Boss MailBox 71
3-11- نمودار توالی Teacher MailBox 72
3-12- نمودار توالی Marks View 73
فصل چهارم: Collaboration Diagrams 74
4-1- نمودار همکاری SignIn 75
4-2- نمودار همکاری  SignUp 76
4-3- نمودار همکاری SignOut 77
4-4- نمودار همکاری Question Bank 78
4-5- نمودار همکاری Be In Exam Request 79
4-6- نمودار همکاری Exam Definition 80
4-7- نمودار همکاری Teacher Acception 81
4-8- نمودار همکاری Lesson Definision 82
4-9- نمودار همکاری Exam Registeration 83
4-10- نمودار همکاری Boss MailBox 84
4-11- نمودار همکاری Teacher MailBox 85
4-12- نمودار توالی Teacher Marks 86
فصل پنجم: Activity Diagrams 87
5-1- نمودار فعالیت SignUp 88
5-2- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات 89
5-3- نمودار فعالیت Exam Definition 90
5-4- نمودار فعالیت Teacher Acception 91
5-5- نمودار فعالیت Lesson Definision 92
5-6- نمودار فعالیت Exam Registration 93
5-7- نمودار فعالیت Boss Mailbox 94
فصل ششم:  نیازمندیهای سیستم مدرسه غیر انتفاعی 95
6-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار 96
6-1-1-اطلاعات پايه 96
6-1-2- عمليات مربوط به جستجو 96
6-1-3- گزارش‌ها 97
6-1-4-  امنيت و حدود دسترسي 98
6-1-5-بازسازی اطلاعات 98
فصل هفتم:  نمودار ER سیستم مدرسه غیر انتفاعی 99
7-1- نمودار کلی ER سیستم 100

چکیده
با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 
در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 
در سیستم جاری (سیستم مدرسه) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 

- سناریوی Teacher Acception Use Case

سناریوی شماره 4

سیستم مدرسه غیر انتفاعی

نام: پذیرش کارمند  (Teacher Acception)

Actor: مدیر مدرسه

شرح سناریو: در این سناریو ، مدیر مدرسه پس ازورود به سیستم ، در خواست مشاهده لیست افراد متقتضی استخدام را می نماید. در صورت وجود لیستی از متقاضیان نمایش داده می شود.

Assumption: منظور از مدیر در این Use Case در حقیقت فردی است که تمامی مدرسه غیر انتفاعی را انجام می دهد و بالاترین شخص از نظر سطوح دسترسی به اطلاعات می باشد و می تواند هر گونه ویرایشی در اطلاعات درج شده انجام دهد.

Communicate: مدیر مدرسه

Extended:  صفحه اصلی سیستم

(Pre-Condition): کارمند جدید قبلا استخدام نشده است. 

مراحل:

Actor

System

1- مدیر بر روی کلید لیست متقاضیان استخدامی کلیک می نماید.

2- سیستم فرم مربوط به لیست متقاضیان را نمایش می دهد.

3- مدیر شخص یا اشخاص مورد نطر را انتخاب می نماید و بر روی کلید تائید کلیک می نماید.

4- سیستم صفحه مربوط به اطلاعات فرد / افراد انتخاب شده را نمایش می دهد.

5- مدیر پیامی مبنی بر تائید شخص ارسال می نماید.

6- سیستم اطلاعات را اعتبار سنجی می نماید.

 

7- سیستم پیغامی مبنی بر تائید ارسال اطلاعات برای متقاضی به مدیر نمایش می دهد.

Constraints: مدیر باید گروه افراد مناسب را انتخاب نماید.

Post-Condition: بعد از مشاهده و بررسی پروفایل کاربران ، مدیر می تواند در مورد تائید و یا عدم تائید متقاضیان تصمیم گیری نماید.

Alternative Flow: پس از ارسال تائیدیه استخدام به متقاضیان ، اطلاعات سایر کاربران باید به صورت آرشیو دائمی برای دسترسی در آینده ، در سیستم ذخیره شود.

           

 

 سناریوی Lesson Definision Use Case

سناریوی شماره 6-1

سیستم مدرسه غیر انتفاعی

نام: تعریف دروس جدید (Lesson definition)

Actor: مدیر

شرح سناریو: در این UseCase مدیر آموزشگاه ، درس یا دروسی را می تواند تعریف کند. برای تعریف درس باید نام درس و کد درس را وارد کند.

Assumption: منظور از مدیر مدرسه غیر انتفاعی در این Use Case در حقیقت فردی است که تمامی امور مدرسه غیر انتفاعی را انجام می دهد و بالاترین شخص از نظر سطوح دسترسی به اطلاعات می باشد و می تواند هر گونه ویرایشی در اطلاعات و اخبار درج شده انجام دهد.

Communicate: مدیر

ExtendedLesson Definition

(Pre-Condition): درسی با نام مشابه درس مورد نظر قبلا وارد نشده است.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر ثبت درس جدید را انتخاب می نماید.

2- سیستم صفحه مربوط به ثبت درس جدید را نمایش می دهد.

3- کاربر کد و نام درس جدید را وارد می نماید.

4- سیستم منحصر بودن مد را بررسی می کند.

 

5- سیستم نام درس را ثبت می کند.

 

6- سیستم پیغام ثبت درس جدید را به کاربر نمایش می دهد.

Constraints: کاربر باید تمام اطلاعات درخواستی سیستم را وارد نماید. کاربر نباید کد درس تکراری وارد نماید. کد درس باید 4 رقمی باشد.

Post-Condition:  بعد از ثبت درس ، کاربر می تواند آزمونی با نام درس ثبت شده برگزار نماید.

Exception: در صورت تعریف درس همنام ، سیستم پیغام مناسب می دهد.

           

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink