پروژه مهندسی نرم افزار UML با فایل رشنال رز سیستم ارسال کارت تبریک آنلاین


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML با فایل رشنال رز سیستم ارسال کارت تبریک آنلاین

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
فصل اول:  بررسی اهداف و معرفی محیط برنامه نویسی 15
1-1- مقدمه 16
1-2- Vision چیست 16
1-3- موضوع پروژه 17
1-4- اهداف پروژه 17
آشنایی با روش برنامه نویسی تجاری 17
1-5- انجام پروژه چه سودی دارد[2] 18
1-6- ذینفعان پروژه 18
1-7- سابقه انجام پروژه های مشابه 19
1-8- معایب پروژه های گذشته 19
1-9- زبان برنامه نویسی 22
1-10- پایگاه داده 22
1-11- روش تحلیل سیستم 22
1-12- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 22
1-13- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 22
1-14- معرفی محیط برنامه نویسی Visual Studio 23
1-15- معرفی زبان سی شارپ 25
1-15-1- اهداف طراحی زبان 26
1-15-2- تاریخچه 27
1-15-3- ویژگی‌ها 28
1-15-4- استانداردسازی 30
1-15-5- کارائی 30
فصل دوم:  تحلیل و طراحی پروژه ارسال کارت تبریک آنلاین 32
2-1- 1-نمودار UseCase چیست 33
2-1- 2-نمودار UseCase سیستم 35
2-2- نمودار useCase فعالیتهای مدیر 36
2-3- سناریوی   Use Caseورود به سیستم 37
2-4- سناریوی   Use Caseانتشار کارت تبریک در اینترنت 38
2-5- سناریوی   Use Caseارسال کارت تبریک از طریق وب سایت 39
2-6- سناریوی   Use Caseویرایش مشخصات کاربری 40
2- 7 - سناریوی   Use Caseویرایش مشخصات کاربران 41
2- 8- نمودار UseCase اعضا 42
2 – 9 - سناریوی   Use Caseورود به سیستم 43
2-10- سناریوی   Use Caseانتشار کارت تبریک در اینترنت 44
2-11- سناریوی   Use Caseارسال کارت تبریک از طریق وب سایت 45
2-12- سناریوی   Use Caseویرایش مشخصات کاربری 46
2-13- نمودارUseCase  کاربران 47
2-14- سناریوی   Use Caseمشاهده کارت تبریک 48
2-15- سناریوی   Use Caseثبت نام درسیستم 49
2-16- نمایش اکتورهای سیستم کارت تبریک آنلاین 50
2-17- نمودارSequence ارسال کارت 51
2-18- نمودارCollaboration ارسال کارت 52
2-19- نمودار Activiry ارسال کارت 53
2-20- نمودار Sequence انتشار کارت 54
2-21- نمودارCollaboration انتشار کارت 55
2-22- نمودارActivity انتشار کارت 56
2-23- نمودارSequence مشاهده کارت 57
2-24- نمودارCollaboration مشاهده کارت 58
2-25- نمودار Activity مشاهده کارت 59
2-26- نمودارSequence ثبت نام 60
2-28- نمودارActivity ثبت نام 62
2-29- نمودارSequence ویرایش توسط کاربر 63
2-30- نمودار Collaborationویرایش توسط کاربر 64
2-32- نمودارSequence ویرایش توسط مدیر 66
2-33- نمودارCollaboration ویرایش توسط مدیر 67
2-34- نمودارActivity ویرایش توسط مدیر 68
2-35- نمودارSequence ورود 69
2-36- نمودارCollaboration ورود 70
2-37- نمودار Activity ورود 71
2-38- نمودار کلاس 72
2-39- متد Insert () 74
2-40- متد Delete () 74
2-41- متد Select() يا متد GetInfo() 74
2-42- جزئیات و نام كلاسهاي وب سایت کارت تبریک 75
2-42-1-کلاس کارت 75
2-42-2- کلاس کاربر 75
2-42-3-کلاس مدیر 76
نمودار 1- کلاس مدیر 76
2-42-4-کلاس کاربر 76
نمودار 2- کلاس کاربر 76
2-42-5- کلاس لینک 77
2-42-6-کلاس محتویات صفحه 77
فصل سوم:  نحوه پیاده سازی پروژه و بررسی متدها و کلاسها 78
3-1- Source Code صفحه اصلی 79
3-8- کلاس اتصال به پایگاه داده 99
فصل چهارم:  بررسی نحوه استفاده از پروژه 102
4-1- مرحله اول ورود به صفحه اصلی نرم افزار کارت تبریک آنلاین 103
4-2- مرحله دوم صفحه ثبت نام کاربر جدید در سیستم کارت تبریک آنلاین 104
4-3- مرحله سوم صفحه ورود به سیستم (ورود به بخش کاربری) 105
4-4- مرحله چهارم صفحه ارتباط با ما 106
4-5- مرحله پنجم صفحه انتشار کارت تبریک به وب سایت 107
4-6- مرحله ششم صفحه ویرایش کاربران توسط مدیر ارشد 108
4-7- مرحله هفتم صفحه ویرایش مشخصات کاربری توسط هر کاربر 109
4-8- مرحله هشتم صفحه ارسال کارت تبریک 110
4-9- صفحه نقشه وب سایت 111
فصل پنجم: جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 112
5-1- جمع بندی 113
5-2-  نتیجه گیری 115
5-3- پیشنهادات 115
منابع 117
فهرست جدولها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
جدول 2 -  1 - سناریوی   Use Caseورود به سیستم 37
جدول 2 -  2 - سناریوی   Use Caseانتشار کارت تبریک در اینترنت 38
جدول 2 -  3 - سناریوی   Use Caseارسال کارت تبریک از طریق وب سایت 39
جدول 2 -  4 - سناریوی   Use Caseویرایش مشخصات کاربری 40
جدول 2 -  5 - سناریوی   Use Caseویرایش مشخصات کاربران 41
جدول 2 -  6 - سناریوی   Use Caseورود به سیستم 43
جدول 2 -  7 - سناریوی   Use Caseانتشار کارت تبریک در اینترنت 44
جدول 2 -  8 - سناریوی   Use Caseارسال کارت تبریک از طریق وب سایت 45
جدول 2 -  9 - سناریوی   Use Caseویرایش مشخصات کاربری 46
جدول 2 -  10 - سناریوی   Use Caseمشاهده کارت تبریک 48
جدول 2 -  11 - سناریوی   Use Caseثبت نام درسیستم 49

فهرست شکل ها و نمودارها
عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
عکس 1 -  1 - عکس از لوگوی وِزوال استدیوی 2008 23
عکس 1 -  2- لوگوی سی شارپ 26

عکس 2 -  1 - UseCase سیستم 35
عکس 2 -  2- useCase فعالیتهای مدیر 36
عکس 2 -  3 - UseCase اعضا 42
عکس 2 -  4 - UseCase  کاربران 47
عکس 2 -  5  -  اکتورهای سیستم کارت تبریک آنلاین 50
عکس 2 -  6 - نمودارSequence ارسال کارت 51
عکس 2 -  7 - Collaboration ارسال کارت 52
عکس 2 -  8 - نمودار Activiry ارسال کارت 53
عکس 2 -  9 - نمودار Sequence انتشار کارت 54
عکس 2 -  10 - نمودارCollaboration انتشار کارت 55
عکس 2 -  11 - نمودارActivity انتشار کارت 56
عکس 2 -  12 - نمودارSequence مشاهده کارت 57
عکس 2 -  13 - Collaboration مشاهده کارت 58
عکس 2 -  14 - نمودار Activity مشاهده کارت 59
عکس 2 -  15 - 16- Sequence ثبت نام 60
عکس 2 -  16 - Collaboration ثبت نام 61
عکس 2 -  17 - Activity ثبت نام در وب سایت 62
عکس 2 -  18 - Sequence ویرایش توسط کاربر 63
عکس 2 -  19- نمودار Collaborationویرایش توسط کاربر 64
عکس 2 -  20 - Activity ویرایش توسط کاربر 65
عکس 2 -  21 - Sequence ویرایش توسط مدیر 66
عکس 2 -  22 - Collaboration ویرایش توسط مدیر 67
عکس 2 -  23 - Activity ویرایش توسط مدیر 68
عکس 2 -  24 - Sequence ورود 69
عکس 2 -  25 - Collaboration ورود 70
عکس 2 -  26 - Activity ورود 71
عکس 2 -  27 - نمودار کلاس کلی سیستم ارسال کارت تبریک انلاین 73
عکس 2 -  28 - کلاس کارت 75
عکس 2 -  29 - جزئیات کلاس کاربر 75
عکس 2 -  30 - کلاس لینکهای وب سایت 77
عکس 2 -  31 - کلاس محتویات صفحه 77
عکس 3 -  1 - نمایش نحوه دسترسی به کد در گریدویو در صفحه اصلی 79
عکس 3 -  2 - نمایش کدهای بخش ثبت نام در سیستم Register به همراه کدها 81
عکس 3 -  3 - فرم ورود به سیستم LOGIN 83
عکس 3 -  4 - صفحه انتشار کارت تبریک به همراه عکس 85
عکس 3 -  5 - بخش ویرایش کاربران 90
عکس 3 -  6 - عکس از بخش ویرایش مشخصات کاربری 92
عکس 3 -  7 - عکس از فرم ارسال کارت تبریک به همراه بخشی از کد 95

شکل 4 -  1 - صفحه اصلی نرم افزار کارت تبریک آنلاین 103
شکل 4 -  2 - صفحه ثبت نام کاربر جدید در سیستم کارت تبریک آنلاین 104
شکل 4 -  3 - صفحه ورود به سیستم (ورود به بخش کاربری) 105
شکل 4 -  4 - صفحه ارتباط با ما 106
شکل 4 -  5 - صفحه انتشار کارت تبریک به وب سایت 107
شکل 4 -  6 - صفحه ویرایش کاربران توسط مدیر ارشد 108
شکل 4 -  7 - صفحه ویرایش مشخصات کاربری توسط هر کاربر 109
شکل 4 -  8 - صفحه ارسال کارت تبریک 110
شکل 4 -  9 - صفحه نقشه وب سایت 111

عکس 3 -  1 - نمایش نحوه دسترسی به کد در گریدویو در صفحه اصلی 79
عکس 3 -  2 - نمایش کدهای بخش ثبت نام در سیستم Register به همراه کدها 81
عکس 3 -  3 - فرم ورود به سیستم LOGIN 83
عکس 3 -  4 - صفحه انتشار کارت تبریک به همراه عکس 85
عکس 3 -  5 - بخش ویرایش کاربران 90
عکس 3 -  6 - عکس از بخش ویرایش مشخصات کاربری 92
عکس 3 -  7 - عکس از فرم ارسال کارت تبریک به همراه بخشی از کد 95
 
 

سناریوی   Use Caseانتشار کارت تبریک در اینترنت

جدول 2 -  7 - سناریوی   Use Caseانتشار کارت تبریک در اینترنت

سناریوی شماره 2

وب سایت ارسال کارت تبریک

نام: انتشارکارت تبریک

Actor: اعضا

شرح سناریو:دراین سناریوبادادن مشخصات عکس وآدرس عکس ،کارت برروی وب سایت منتشر می شود.

Assumption :منظور ازاعضا در این Use Case در حقیقت فردی است که در سیستم ثبت نام انجام داده است ومی تواند از امکانات سیستم استفاده نماید وسطح دسترسی او بعد از مدیر می باشد.

Include:Sign In

Extended: -----------

(Pre-Condition): Actor  کارتی را می خواهد در وب به اشتراک بگذارد.

مراحل:

Actor

System

1- اکتور بر روی درخواست انتشارکارت کلیک می نماید.

2- سیستم فرم ورود اطلاعات کارت را نمایش می دهد.

3- کاربر اطلاعات مربوط به کارت وآدرس آن را وارد می نماید و بر روی انتشارکارت کلیک می نماید.

4- کارت دروب سایت به اشتراک گذاشته می شود.

Constraints: مشخصات کارت باید وارد شود.فایل کارت تبریک باید انتخاب شود.

Post-Condition: اطلاعات کارت به همراه کارت دروب سایت قرارگرفته است وکاربران می توانند از آن استفاده نمایند.

Alternative Flow: اگر به دلایلی کارت نمی تواند منتشر شود باید به کاربراطلاع داده شود.

Goal: اعضا کارت تبریک رادر وب به اشتراک می گذارند.

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620