پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم آموزشگاه کنکورفروشگاه آنلاین لوازم پزشکی


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه مهندسی نرم افزار UML سیستم آموزشگاه کنکورفروشگاه آنلاین لوازم پزشکی

HyperLink
قیمت: 145000 ریال - چهارده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

 فهرست مطالب

مقدمه 8
هدف سیستم جاری 8
دیاگرام جداول در SQL Server 9
فصل اول: بررسی Vision و صفحات فروشگاه لوازم پزشکی 10
Vision چیست 11
موضوع پروژه 12
1-3- اهداف پروژه 12
انجام پروژه چه سودی دارد 12
ذینفعان پروژه 13
1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 13
1-7- معایب پروژه های گذشته 14
1-8- زبان برنامه نویسی 16
1-9- پایگاه داده 17
1-10-روش تحلیل سیستم 17
1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 17
1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 17
صفحه اصلی وب سایت 19
بخش ثبت نام کاربران جدید (مشتریان جدید) 20
نمایش محصولات 21
صفحه نمایش اطلاعات کالای خریداری شونده 22
خرید از طریق آنلاین 23
نقشه وب سایت 24
صفحه ورود به بخش مدیریت 25
صفحه تماس با ما 26
صفحه کاربری مدیر 27
صفحه ویرایش مشتریان 28
صفحه نمایش خریدهای آنلاین 29
صفحه نمایش خریدهای پستی 30
صفحه ویرایش محصولات موجود 31
صفحه ثبت محصول جدید 32
صفحه ثبت اخبار 33
صفحه نمایش وضعیت کلی وب سایت 34
صفحه نمایش مدیران 35
فصل دوم: Source Code 36
Source Code صفحه buy.aspx 37
Source Code صفحه buyOnline.aspx 38
Source Code صفحه contactUs.aspx 39
Source Code صفحه Default.aspx در بخش عمومی وب سایت 40
Source Code صفحه login.aspx 41
Source Code صفحه MasterPage.master 42
Source Code صفحه member.aspx 43
Source Code صفحه profile.aspx 44
Source Code صفحه search.aspx 45
Source Code صفحه Default.aspx بخش مدیریت 46
Source Code صفحه editAdmin.aspx 47
Source Code صفحه editBuy.aspx 48
Source Code صفحه insertMahsol.aspx 49
Source Code صفحه news.aspx 50
فصل سوم: SQL Scripts 52
Script اس کیو ال جهت ایجاد جداول 53
فصل چهارم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 55
مروری بر پایه محیط ASP.NET 56
نکات مهم در مورد ASP.NET 56
یادگیری از تاریخچه ASP 58
پیدایش ASP 58
چرا ASP مورد نیاز بود؟ 60
چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 62
نیاز به مدل جدید ASP 63
آشنائی با زبان #C 67
مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 68
#C چيست ؟ 69
كد مديريت يافته 70
روش يادگيری #C 71
خلاصه 72
فصل پنجم: مروری بر ASP.NET 73
ASP.NET و پايگاه داده 74
دستيابی داده در ASP.NET 2.0 79
دستيابی داده در برنامه های وب 81
معماری دستيابی داده 81
Data providers 82
لايه برنامه وب 83
اعمال محدوديت مشاهده فايل های XML و XSL در ASP.NET 84
فصل ششم: Data Flow Diagrams 87
نمودار گردش داده سیستم فروش 88
نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش 88
نمودار DFD فیزیکی اولیه (سطح صفر) 90
مشخص نمودن محدوده سیستم 91
تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها در نمودار DFD 92
نمودار سطح زمینه ای(DFD) 93
نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD) 94
نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1 95
نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش 96
نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم فروش 97
نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش 98
نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت 98
فصل هفتم: نمودار Use Case و سناریو 100
7-1- Use case چیست؟ 101
7-2- Actor چیست؟ 102
7-3- دیاگرام use case چیست؟ 102
7-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 102
7-5- شناسائی Actor های سیستم 103
7-5-1- Actor کاربر 104
7-5-2- Actor مدیر واحد فروش 105
7-5-3- Actor مدیر خرید 106
7-5-4- Actor مشتریان 107
7-5-5- Actor مدیر ارشد 107
7-6-  شناسائی Use Case ها 108
7-6-1- نمودارهای USE CASE مربوط به ورود و خروج کاربران 109
سناریوی Sing Up Use Case 110
سناریوی LogIn Use Case 111
سناریوی LogOut Use Case (Sign Out ) 112
7-6-2- نمودارهای USE CASE مربوط به مدیر ارشد سیستم فروشگاه آنلاین 113
سناریوی  Use Caseتعریف کالای جدید 114
سناریوی  Use Caseویرایش کاربران 115
سناریوی  Use Caseمشاهده سفارشات  فروش 116
نمودارهای USE CASE مربوط به مدیر فروش 117
سناریوی  Use Caseثبت سفارشات 118
سناریوی  Use Caseفروش و ارائه صورتحساب 119
نمودارهای USE CASE مدیر خرید 120
سناریوی Use Case درخواست خريد اقلام مورد نیاز شرکت 121
نمودارهای USE CASE مشتری 122
سناریوی ارسال سفارش خرید 123
نمودار کلی Use Case 126
فصل هشتم: Class Diagram 127
8-1- نمودار Class اصلی سیستم فروشگاه آنلاین 128
8-2- نمودار Class مربوط به کاربر 129
8-2- نمودار Class مربوط به مدیر فروشگاه 129
8-3- نمودار Class مربوط به بخشهای فروشگاه 130
8-4- نمودار Class مربوط به کلاس مدیر فروش 130
8-5- نمودار Class مربوط به مشتری 131
8-6- نمودار Class مربوط به سفارشات 131
8-7- نمودار Class مربوط به جزئیات سفارشات 132
8-8- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 132
8-9- نمودار Class مربوط به دسته بندی اقلام 132
فصل نهم: SequEnce Diagram 134
9-1- نمودار توالی SignIn 135
9-2- نمودار توالی Order Register 136
9-3- نمودار توالی Product Group Definition 137
9-4- نمودار توالی Product Definition 138
9-5- نمودار توالی SignIn 139
9-6- نمودار توالی SignOut 140
9-7- نمودار توالی ویرایش کاربران 141
9-8- نمودار توالی مشاهده سفارشات و فروش 142
9-9- نمودار توالی فروش و ارائه صورتحساب 143
9-10- نمودار توالی ثبت سفارشات 144
9-11- نمودار توالی خرید اقلام مورد نیاز شرکت 145
9-12- نمودار توالی ارسال سفارش 146
9-13- نمودار توالی تایید نهایی سفارش 147
9-14- نمودار توالی پرداخت وجه 148
فصل دهم: Collaboration Diagram 149
10-1- نمودار همکاری SignIn 150
10-2- نمودار همکاری SignUp 151
10-3- نمودار همکاری Products And Products Description 152
10-4- نمودار همکاری Products Groups DeFinition 153
10-5- نمودار همکاری Sign Out 154
10-6- نمودار همکاری ویرایش کاربران 155
10-7- نمودار همکاری لیست سفارشات خرید 156
10-8- نمودار همکاری ورود سفارش خرید جدید 157
10-9- نمودار همکاری صورتحساب مشتری 158
10-10- نمودار همکاری خرید اقلام توسط مدیر خرید 159
10-11- نمودار همکاری بررسی سفارش توسط مدیر فروش 160
10-12- نمودار همکاری مشاهده خریدهای انجا شده توسط مشتری 161
10-13- نمودار همکاری پرداخت صورتحساب توسط مشتری 162
فصل یازدهم: StateChart Diagram 163
11-1- نمودار وضعیت SignUp 164
11-2- نمودار وضعیت SignIn 165
11-3- نمودار وضعیت SignOut 166
11-4- نمودار وضعیت Product Definition 167
11-5- نمودار وضعیت Possibility Of Orders 168
فصل دوازدهم:  جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 169
جمع بندی 170
نتیجه گیری 172
پیشنهادات 173
منابع و مآخذ 174
کتب 174
وب سایتهای اینترنتی 174

 


چکیده
با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 
در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 
در سیستم جاری (سیستم فروشگاه لوازم پزشکی) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. 
 

سناریوی شماره3

سیستم فروشگاه آنلاین لوازم پزشکی

نام: خروج از سیستم  سیستم   (Sign In)

Actor: کاربر

شرح سناریو: در این سناریو ، Actor پس از کلیک بر روی خروج ، از بخش کاربری خود خارج می شود.

Assumption: منظور از Actor در این Use Case همان کاربران و افرادی است که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است.

Include: Sign In

Extended: Sign In

(Pre-Condition): Actor قبلا با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور صحیح وارد سیستم گردیده است.

مراحل:

Actor

System

1- کاربر بر روی کلید درخواست خروج کلیک می نماید.

2- سیستم اطلاعات مربوط به آخرین رخدادها را ذخیره می نماید.

 

3- سیستم پیغامی مبنی بر تائید خروج به کاربر نمایش می هد.

4- کاربر عملیات خروج را تائید می نماید.

5- سیستم فضای نام کاربری اختصاص داده شده به کاربر را حذف مینماید.

 

6- سیستم کاربر را به صفحه اصلی كامپيوتر هدایت می نماید.

Constraints: حذف فضای کاربری نباید قبل از ذخیره سازی کامل اطلاعات و رخدادهای انجام شده انجام شود.

Post-Condition: کاربر می تواند برای ورود مجدد اقدام نماید.

Alternative Flow: - در صورتی که در ذخیره اطلاعات در هنگام خروج مشکلی پیش آمد باید این مساله به گونه ای به کاربر گوشزد شود.

- در صورتی که سیستم بدون ذخیره سازی اطلاعات بسته شد باید این قابلیت را داشته باشد که اطلاعات در قالب Temp ذخیره شده و پس از بازیابی مجدد در پایگاه داده ذخیره شود.

Goal:  کاربر از فضای کاربری خود خارج می شود.

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink