برنامه سیستم کافی شاپ با استفاده از#C و ویندوز اپلیکیشن


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه سیستم کافی شاپ با استفاده از#C و ویندوز اپلیکیشن

HyperLink
قیمت: 115000 ریال - يازده هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WORD Doc و دارای نمودار های UML و فایل رشنال رز و توضیحات کدها و دارای پشتیبانی

 

 

فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

چکیده 8

مقدمه 9

فصل اول:  چشم انداز پروژه (VISION) 10

1-1- VISION چیست 11

1-2- موضوع پروژه 12

1-3- اهداف پروژه 12

1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 12

1-5- ذینفعان پروژه 13

1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 13

1-7- معایب پروژه های گذشته 14

1-8- زبان برنامه نویسی 15

1-9- پایگاه داده 15

1-10-روش تحلیل سیستم 15

1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 15

1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 16

فصل دوم:  بررسی USE CASE DIAGRAM منطقی کافی شاپ 17

فهرست مرتب شده FUNCTIONALITY هایی که باید سناریو برای آنها تعریف شود 18

نمودار منطقی کلی PACKAGE سیستم کافی شاپ 19

نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی 20

نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها 21

Use case Diagram مربوط به ورود به سیستم 22

سناریوی LogIn Use Case 23

Use case Diagram مربوط به بخش ورود اطلاعات کافی شاپ 24

سناریوی  Use Caseایجاد گروه خوراکی جدید 25

سناریوی  Use Caseایجاد واحد شمارش خوراکی و مواد خوراکی 26

سناریوی  Use Caseثبت خوراکی جدید 27

سناریوی  Use Caseثبت موجودی خوراکی 28

سناریوی Use Case ثبت نام مشتری 29

سناریوی Use Case ایجاد فاکتور فروش 30

Use case Diagram مربوط به بخش تنظیمات امنیتی 31

سناریوی Use Case ایجاد کاربر 32

سناریوی Use Case ویرایش کاربر 33

سناریوی Use Case حذف کاربر 34

Use case Diagram مربوط به بخش گزارشات 35

سناریوی Use Case مشاهده گزارشات 36

فصل سوم:  بررسی CLASS DIAGRAM 37

نمودار Class کلی سیستم کافی شاپ 38

توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 39

متد Insert () یا Create() 39

متد Delete () 39

متد Update() 39

متد Select() 40

جزئیات و نام هر کلاس 40

کلاس کاربر 40

کلاس اپراتور 40

کلاس مشتری 41

کلاس فاکتور 41

کلاس ایجاد خوراکی 41

کلاس جزئیات فاکتور 42

کلاس گروه خوراکی 42

کلاس واحد شمارش خوراکی 42

کلاس موجودی خوراکی 43

فصل چهارم:  طراحی پایگاه داده سیستم کافی شاپ 44

نمودار ER کلی پایگاه داده سیستم کافی شاپ 45

جدول کاربران 46

جدول نوع کاربران 46

جدول مشتریان 47

جدول موجودی خوراکی 47

جدول ثبت انواع خوراکی 48

جدول تعریف فاکتور 48

جدول جزئیات فاکتور 48

جدول ثبت واحد شمارش خوراکی 49

جدول گروه خوراکی 49

اسکریپت SQL برای ایجاد جداول 49

فصل پنجم:  بررسی نمودارهای SEQUENCE 51

نمودار توالی ایجاد کاربر 52

نمودار توالی حذف کاربر 53

نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربری 54

نمودار توالی ورود به سیستم 55

نمودار توالی مشاهده گزارشات 56

نمودار توالی ثبت مشخصات مشتری 57

نمودار توالی ثبت عنوان های خوراکی 58

نمودار توالی ثبت موجودی خوراکی 59

نمودار توالی ایجاد فاکتور فروش خوراکی 60

فصل ششم:  بررسی نمودارهای COLLABORATION 61

نمودار همکاری ایجاد کاربر 62

نمودار همکاری حذف کاربر 63

نمودار همکاری ویرایش کاربر 64

نمودار همکاری ورود به سیستم 65

نمودار همکاری مشاهده گزارشات 66

نمودار همکاری ایجاد مشتری 67

نمودار همکاری ثبت خوراکی 68

نمودار همکاری ثبت موجودی خوراکی 69

نمودار همکاری ایجاد فاکتور فروش 70

فصل هفتم:  بررسی SOURCE CODE C# 71

در مورد زبان برنامه نویسی 72

مروري بر تاريخچه برنامه نويسي 72

برنامه نويسي ساخت يافته 74

تاریخچه سی شارپ 76

اهداف طراحی زبان 77

تاریخچه 77

ویژگی‌ها 78

سیستم یکپارچه شده 79

انواع داده 79

BOXING و ENBOXING 80

ویژگی‌های جدید در C# 2.0 80

کلاسهای PARTIAL 80

GENERICها 81

کلاس های STATIC 81

یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 81

DELEGATEهای ناشناس 82

DELEGATE COVARIANCE AND CONTRAVARIANCE 82

نوع داده NULLABLE 82

کدهای مربوط به فرم ورود به سیستم 84

کدهای مربوط به فرم اصلی سیستم کافی شاپ 86

کدهای مربوط به فرم ثبت دسته بندی خوراکی 90

کدهای مربوط به فرم ثبت واحد شمارش خوراکی 94

کدهای مربوط به فرم تعریف عنوان خوراکی 98

کدهای مربوط به فرم ثبت موجودی خوراکی 103

کدهای مربوط به فرم ثبت مشخصات مشتری 108

کدهای مربوط به فرم ثبت فاکتور فروش 114

کدهای مربوط به فرم ثبت کاربران سیستم 123

فصل هشتم:  جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 130

جمع بندی 131

نتیجه گیری 132

پیشنهادات 133

منابع 134

کتابها 134

وب سایتها 134

 

فهرست عکسها ، نمودارها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شماره صفحه

نمایه 1 - نمودار Package کلی سیستم 19

نمایه 2 - نمایش رابطه Generalization بین اکتورها 20

نمایه 3 - نمودار Use Case ورود به سیستم 22

نمایه 4 - نمودار Usecase بخش عملیات اپراتور 24

نمایه 5 - نمودار Usecase بخش تنظیمات امنیتی 31

نمایه 6 - نمودار Usecase گزارشات 35

نمایه 7 - نمودار کلاس کلی سیستم کافی شاپ 38

نمایه 8 - کلاس کاربر 40

نمایه 9- کلاس اپراتور 40

نمایه 10- کلاس مشتری 41

نمایه 11- کلاس فاکتور 41

نمایه 12- کلاس ایجاد خوراکی 41

نمایه 13- کلاس جزئیات فاکتور 42

نمایه 14- کلاس گروه بندی خوراکی 42

نمایه 15- کلاس واحد شمارش خوراکی 42

نمایه 16- کلاس موجودی خوراکی 43

نمایه 17- نمودارER 45

نمایه 18 - جدول کاربران 46

نمایه 19 - جدول نوع کاربران 46

نمایه 20- جدول مشتریان 47

نمایه 21- جدول موجودی خوراکی 47

نمایه 22- جدول ثبت انواع خوراکی 48

نمایه 23- جدول تعریف فاکتور 48

نمایه 24- جدول ثبت جزئیات فاکتور 48

نمایه 25- جدول واحد شمارش خوراکی 49

نمایه 26- جدول گروه خوراکی 49

نمایه 27- نمودار توالی ایجاد کاربر جدید 52

نمایه 28- نمودار توالی حذف کاربر 53

نمایه 29- ویرایش مشخصات کاربری 54

نمایه 30- نمودار توالی ورود به سیستم 55

نمایه 31- مشاهده گزارشات 56

نمایه 32 - نمودار توالی ثبت مشخصات مشتری 57

نمایه 33 - نمودار توالی ثبت عنوان خوراکی 58

نمایه 34 - نمودار ثبت موجودی خوراکی 59

نمایه 35 - نمودار توالی ایجاد فاکتور فروش 60

نمایه 36- نمودار همکاری ایجاد کاربر 62

نمایه 37- نمودار همکاری حذف کاربر 63

نمایه 38 - نمودار همکاری ویرایش کاربران 64

نمایه 39- نمودار همکاری ورود به سیستم 65

نمایه 40 - نمودار همکاری نمایش گزارشات 66

نمایه 41 - نمودار همکاری درخواست ثبت نام مشتری 67

نمایه 42 - نمودار همکاری ثبت عنوان های خوراکی 68

نمایه 43 -  نمودار همکاری ثبت موجودی خوراکی 69

نمایه 44 - نمودار همکاری ایجاد فاکتور فروش 70

نمایه 45 -اعداد باینری 73

نمایه 46  -  محیط ویرایشگر کد 74

نمایه 47- عکس جلد کتاب آموزش سی شارپ 76

نمایه 48 - عکس فرم ورود به سیستم کافی شاپ 84

نمایه 49 - فرم اصلی سیستم کافی شاپ 86

نمایه 50 -  فرم دسته بندی خوراکی 90

نمایه 51 - فرم ثبت واحد شمارش خوراکی 94

نمایه 52 - فرم ثبت عنوان خوراکی 98

نمایه 53 - ثبت موجودی خوراکی 103

نمایه 54 - فرم ثبت مشخصات مشتری 108

نمایه 55 - فرم ایجاد فاکتور فروش 114

نمایه 56 - فرم مربوط به کاربران سیستم 123

 

چکیده

در این نوشتار ، به بررسی و تحلیل سیستماتیک یکی از نرم افزارهای تحت ویندوز با عنوان کافی شاپ پرداخته شده است. 

هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش RUP می باشد که برای نمایش برخی از مراحل آن از نمودارهای UML استفاده شده است. برای این منظور:

در فصل اول Vision طرح مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل دوم نمودار Use Case منطقی سیستم به همراه سناریوهای هر یک از

Use Case های ارائه شده است

در فصل سوم نمودار کلاس مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل چهارم ، بر اساس نمودار کلاس ، پایگاه داده طراحی و پیاده سازی گردیده است

در فصل پنجم نمودار توالی ارائه شده است

در فصل ششم نمودار همکاری بر اساس نمودارهای توالی ارائه شده است

در فصل هفتم  Source Code های برنامه به همراه واسط کاربر ارائه گردیده اند

نهایتا در فصل هشتم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است.

 

برنامه سیستم کافی شاپ با استفاده ازسی شارپ و ویندوز اپلیکیشن


برنامه کافی شاپ با استفاده از سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین فرم دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی.
این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

برنامه کافی شاپ با استفاده ازسی شارپ و ویندوز اپلیکیشن
 
عنوان رویه ها،جداول طراحی شده و ویوها در سیستم نرم افزاری کافی شاپ
sp_alterdiagram
sp_creatediagram
sp_dropdiagram
sp_helpdiagramdefinition
sp_helpdiagrams
sp_renamediagram
sp_upgraddiagrams
sysdiagrams
tblCustomer
tblFactorDetails
tblFactorID
tblFoodCategury
tblFoodsDescription
tblFoodUnits
tblLogs
tblMojodi
tblUsers
tblUserTypes
xtblDropFactors
xtblFactorRpt
xtblFoodSelect
xtblMandehGaza
xtblMizaneForoosh
xtblTotalSaleRates
xtblTotalSaleRates_SelectAll

امکانات سایت
فرم اصلی سیستم کافی شاپ
فرم دسته بندی خوراکی
 فرم ثبت واحد شمارش خوراکی
فرم ثبت عنوان خوراکی
 فرم ثبت موجودی خوراکی
فرم ثبت مشخصات مشتری
فرم ایجاد فاکتور فروش
فرم مربوط به کاربران سیستم

پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink