برنامه رزرو بلیط هواپیما با استفاده از سی شارپ ویندوز اپلیکیشن


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه رزرو بلیط هواپیما با استفاده از سی شارپ ویندوز اپلیکیشن

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

 فهرست مطالب:

ردیف موضوع شماره صفحه

فصل اول :سيستم فروش و رزو بلیط آژانس هواپیمایی 6

1-1- چارت سازمانی و هدف از ایجاد محلی برای فروش و رزرو بلیط آژانس مسافرتی 7

1-2- تجهیزات و امکانات موجود 7

1-3- فرايند صدور درخواست رززو و صدور بلیط 8

1-3-1- مرحله رزرو بلیط 8

2-3-1- مرحله صدور بلیط 8

1-4- گزارشات سيستم 8

1-5- كاستيها و محدوديتهاي‌ سيستم‌ اطلاعات‌ آژانس 9

1-6- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار صدور و رزرو بلیط: 10

1-6-1- اطلاعات پايه 10

6-6-1- عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري بلیطهای رزرو شده و فروخته شده و سوابق آن 11

6-7- گزارش‌ها 12

1-8- امنيت و حدود دسترسي 13

6-9- كاربران سيستم نرم افزاری رزرو و فروش بلیط 14

10-1 ذينفعان نرم افزار 14

فصل دوم: متغيرها 15

1-2- متغيرهاي مورد نياز و مورد استفاده در سيستم نرم افزار فروش و تعاريف مربوط به آنها 16

1-1-2- اطلاعات و نيازمنديهاي مربوط به ثبت مشتريان (Customers) 16

2-1-2- اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی ACADEMIC 17

3-1-2- اطلاعات مربوط به ثبت نام كارمندان واحد صدور (Employees) 17

4-1-2- اطلاعات اصلي مربوط به شركت درخواست كننده نرم افزار  (Company Information ) 18

5-1-2-اطلاعات مربوط به شرح رزرو بلیط (OrderDetails) 20

6-1-2- اطلاعات مربوط به فروش و یا رزرو بلیطها (orders) 20

7-1-2- اطلاعات مربوط به نحوه پرداخت وجوه بلیطها (Payment Methods) 22

8-1-2- اطلاعات مربوط به پرداختها (Payments) 22

9-1-2- اطلاعات مربوط به پروازها (Products) 23

10-1-2- اطلاعات مربوط به روش حمل يا ارسال بار (ShippingMethods) 24

فصل سوم:  بررسی نمودار های ER و ERD 25

1-3- نمودار ER منطقی سیستم رزرو و فروش بلیط 26

2-3- نمودارهای ERD 27

فصل چهارم: Data Flow Diagrams 29

4-1- نمودار جریان مستندات 30

4-2- نمودار دیاگرام متن 31

4-3- نمودار زمینه ای 32

4-4- مشخص سازی محدوده سیستم (DFD سطح 0) 33

4-5- تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها (DFD سطح 1) 34

4-6- نمودار DFD سطح 2 مربوط به عملیات فروش بلیط 35

4-7- نمودار DFD سطح 2 مربوط به عملیات رزرو بلیط 36

4-8- نمودار DFD سطح 2 مربوط به عملیات پرداخت وجه مشتری 37

فصل پنجم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 38

اهداف طراحی زبان 40

تاریخچه 40

ویژگی‌ها 41

سیستم یکپارچه شده 42

انواع داده 42

Boxing و EnBoxing 43

ویژگی‌های جدید در C# 2.0 43

کلاسهای partial 44

Genericها 44

کلاس های static 44

یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 45

Delegateهای ناشناس 45

Delegate covariance and contravariance 45

نوع داده Nullable 46

فصل ششم: پایگاه داده مورد استفاده 47

پایگاه داده ها یا دادگان چیست؟ 48

تعریف پایگاه داده 48

مدیر سیستم پایگاه داده‌ای 48

مدل رابطه ایی 49

تاریخچه پایگاه داده 50

SQL چيست؟ 51

کدهای SQL جهت تولید جداول پایگاه داده سیستم جاری 52

نمودار ER فیزیکی پایگاه داده SQL Server سیستم رزرو بلیط 72

فصل هفتم: Source Code سیستم 73

7-1- Source Code مربوط به فرم اصلی سیستم 74

7-2- Source Code مربوط به فرم Login 76

7-3- Source Code مربوط به فرم ثبت نام مشتری 77

7-4- Source Code مربوط به فرم ثبت نام کارمندان 79

7-4- Source Code مربوط به فرم ثبت پرواز جدید 81

7-5- Source Code مربوط به فرم رزرو/فروش بلیط 83

7-6- Source Code مربوط به فرم ثبت کاربر جدید 87

7-7- Source Code مربوط به فرم تعویض کلمه عبور 89

7-8- Source Code مربوط به فرم تسویه حساب مشتریان 90

7-9- Source Code مربوط به فرم تسویه حساب مشتریان 93

فصل هشتم: برخی از گزارشات سیستم 95

8-1- گزارش پروازهای تعریف شده 96

8-2- لیست مشریان ثبت شده 97

8-3- گزارش بلیطهای رزرو شده و فروخته شده 98


namespace RezerveBeliteHavaPeimaCS

{

    public partial class frmStaffs : Form

    {

        public frmStaffs()

        {

            InitializeComponent(); // فراخوانی متد کلاس ایجاد اشاء فرم

        }

 

        private void dbIns()

        {

            if (textBox1.Text == "" || textBox2.Text == "")

            {

                MessageBox.Show("فیلد نام خانوادگی یا شماره تلفن نمی توانند خالی باشند");

            }

            else

            {

                txtNullAdd();

                FirstClass db = new FirstClass(); // ایجاد شی از کلاس firstclass

                db.cmd.Parameters.Add("@NameSname", SqlDbType.NVarChar).Value = textBox1.Text.Trim(); // تخصیص مقدار

                db.cmd.Parameters.Add("@PhoneNum", SqlDbType.NVarChar).Value = textBox2.Text.Trim(); // تخصیص مقدار

                db.cmd.Parameters.Add("@FaxNum", SqlDbType.NVarChar).Value = textBox3.Text.Trim(); // تخصیص مقدار

                db.cmd.Parameters.Add("@Notes", SqlDbType.NVarChar).Value = textBox4.Text.Trim(); // تخصیص مقدار

 

                db.exeCommand("sp_StaffsTable_Insert");

                grdFill(); // فراخوانی متد درج داده ها در گرید ویو

                txtClear(); // فراخوانی متد پاک کردن فیلدهای متنی

                MessageBox.Show("رکورد جدید درج شد.");

            }

        }

 

        private void grdFill()

        {

            FirstClass db = new FirstClass(); // ایجاد شی از کلاس firstclass

            DataTable dt = new DataTable(); // ایجاد شئ جدول مجازی از کلاس دیتا تیبل

 

            dt = db.dbOut("SELECT     TOP 100 PERCENT StaffID AS [کد کارمندی], NameSname AS [نام و نام خانوادگی], PhoneNum AS [شماره تلفن], FaxNum AS نمابر, Notes AS ملاحظات FROM   StaffsTable ORDER BY StaffID DESC");

            dataGridView1.DataSource = dt; // تخصیص منبع داده

        }

 

        private void dbDel()

        {

            if (textBox5.Text == "")

            {

                MessageBox.Show("کد کارمندی وارد نشده");

            }

            else

            {

                FirstClass db = new FirstClass(); // ایجاد شی از کلاس firstclass

                db.cmd.Parameters.Add("@StaffID", SqlDbType.NVarChar).Value = textBox5.Text;

                db.exeCommand("sp_StaffsTable_DeleteRow");

                textBox5.Text = ""; // پاک کردن مقدار فیلد متنی

                grdFill(); // فراخوانی متد درج داده ها در گرید ویو

                MessageBox.Show("رکورد مورد نظر حذف شد");

            }

        }

 

        private void txtClear()

        {

            textBox1.Text = ""; // پاک کردن مقدار فیلد متنی

            textBox2.Text = ""; // پاک کردن مقدار فیلد متنی

            textBox3.Text = ""; // پاک کردن مقدار فیلد متنی

            textBox4.Text = ""; // پاک کردن مقدار فیلد متنی

            textBox5.Text = ""; // پاک کردن مقدار فیلد متنی

        }

 

        private void txtNullAdd()

        {

            if (textBox3.Text == "")

            {

                textBox3.Text = "Null";

            }

            if (textBox4.Text == "")

            {

                textBox4.Text = "Null";

            }

            if (textBox5.Text == "")

            {

                textBox5.Text = "Null";

            }

        }

 

 

        private void button1_Click_1(object sender, EventArgs e)

        {

            dbIns(); // فراخوانی متد درج اطلاعات در پایگاه داده

        }

 

        private void frmStaffs_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            grdFill(); // فراخوانی متد درج داده ها در گرید ویو

        }

 

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            dbDel(); // فراخوانی متد حذف رکورد از پایگاه داده

        }

    }

 

}

 

برنامه  رزرو بلیط هواپیما با استفاده از  سی شارپ ویندوز اپلیکیشن دارای بخشهای متنوع و دارای چندین فرم دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

  برنامه  رزرو بلیط هواپیما با استفاده از  سی شارپ ویندوز اپلیکیشن
 
عنوان جداول طراحی شده در برنلمه رزرو بلیط هواپیما 
معرفی جدول های پایگاه داده
userInfo
ServicesDef
Custumers
StaffsTable
RezerveTickets
ServiceTypes

معرفی ویوهای پایگاه داده
VIEW1
VIEW2
xtblBelitha
xtblServices
xtblCustomerStatus
xtblPardakhti
xtblForooshRoozane
xtblRezervBelit

معرفی رویه های پایگاه داده
sp_Custumers_DeleteRow
sp_Custumers_Insert
sp_ServicesDef_SelectRow
sp_ServiceTypes_Insert
sp_ServiceTypes_Update
sp_StaffsTable_SelectAll
sp_StaffsTable_SelectRow
sp_StaffsTable_Update
sp_userInfo_DeleteRow
sp_userInfo_SelectAll

امکانات برنامه
 فرم اصلی سیستم
  فرم Login
  فرم ثبت نام مشتری
فرم ثبت نام کارمندان
  فرم ثبت پرواز جدید
 فرم رزرو/فروش بلیط
  فرم ثبت کاربر جدید
 فرم تعویض کلمه عبور
  فرم تسویه حساب مشتریان
  فرم تسویه حساب مشتریان
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620