برنامه سیستم نرم افزاری آموزشگاه با استفاده از سی شارپ و ویندوز اپلیکیشن


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه سیستم نرم افزاری آموزشگاه با استفاده از سی شارپ و ویندوز اپلیکیشن

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WORD Doc و دارای نمودار های UML  و توضیحات کدها و دارای پشتیبانی

 

فهرست مطالب

چکیده 5

مقدمه 7

هدف سیستم جاری 7

زبان تحلیل سیستم 7

تاریخچة UML 8

ویژگیهای UML 11

فصل اول: Use Case Diagrams 14

1-1- Use case چیست؟ 15

1-2- Actor چیست؟ 16

1-3- دیاگرام use case چیست؟ 16

1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 16

1-5- شناسائی Actor های سیستم 17

1-5-1- Actor کاربر 17

1-5-2- Actor مدیر  آموزشگاه 18

1-5-3- Actor   معلم 18

1-6-  شناسائی Use Case ها 21

1-6-1- Sing Up Use Case 22

1-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 23

1-6-2- Sing In  Use Case 24

1-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 25

1-6-3- SignOut Use Case 26

1-6-3-1- سناریوی SignOut Use Case 27

1-6-4- Teacher Acception Use Case 28

1-6-4-1- سناریوی Teacher Acception Use Case 29

1-6-5- Teacher & Boss Mailbox Use Case 30

1-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 31

1-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 32

1-6-6- Lesson Definition & Exam Definition Use Case 33

1-6-6-1- سناریوی Lesson Definision Use Case 34

1-6-6-2- سناریوی Exam Definision Use Case 35

1-6-7- Teacher Marks & Marks View Use Case 36

1-6-7-1- سناریوی Teacher Mark Use Case 37

1-6-7-2- سناریوی View Marks Use Case 38

1-6-8-  Use Case    کلی سیستم 39

فصل دوم: Class Diagram 40

2-1- نمودار Class کلی سیستم 41

2-1-1- کلاس کاربر 42

2-1-2- کلاس مدیر 42

2-1-3- کلاس  معلم 42

2-1-4- کلاس صندوق پستی کاربران 43

2-1-5- کلاس تعریف امتحانات 43

2-1-6- کلاس گزارش امتحانات 43

2-1-7- کلاس تعریف دروس  آموزشگاه 44

2-1-8- کلاس بانک سوالات 44

2-1-9- کلاس درخواست شرکت در آزمون 44

فصل سوم: Sequence Diagrams 45

3-1- نمودار توالی SignIn 46

3-2- نمودار توالی SignUp 46

3-3- نمودار توالی SignOut 48

3-4- نمودار توالی Question Bank 49

3-5- نمودار توالی Exam 50

3-6- نمودار توالی Exam Definition 51

3-7- نمودار توالی Teacher Acception 52

3-8- نمودار توالی Lesson Definision 53

3-9- نمودار توالی Be In Exam Request 54

3-10- نمودار توالی Boss MailBox 55

3-11- نمودار توالی Teacher MailBox 56

3-12- نمودار توالی Marks View 57

فصل چهارم: Collaboration Diagrams 58

4-1- نمودار همکاری SignIn 59

4-2- نمودار همکاری  SignUp 60

4-3- نمودار همکاری SignOut 61

4-4- نمودار همکاری Question Bank 62

4-5- نمودار همکاری Be In Exam Request 63

4-6- نمودار همکاری Exam Definition 64

4-7- نمودار همکاری Exam Registeration 65

4-8- نمودار همکاری Teacher MailBox 66

4-9- نمودار توالی Teacher Marks 67

فصل پنجم: Activity Diagrams 68

5-1- نمودار فعالیت SignUp 69

5-2- نمودار فعالیت برگذاری امتحانات 70

5-3- نمودار فعالیت Exam Definition 71

5-4- نمودار فعالیت Teacher Acception 72

5-5- نمودار فعالیت Lesson Definision 73

5-6- نمودار فعالیت Exam Registration 74

5-7- نمودار فعالیت Boss Mailbox 75

فصل ششم:  نیازمندیهای سیستم آموزشگاه 76

6-1- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار 77

6-1-1-اطلاعات پايه 77

6-1-2- عمليات مربوط به جستجو 77

6-1-3- گزارش‌ها 78

6-1-4-  امنيت و حدود دسترسي 79

6-1-5-بازسازی اطلاعات 79

فصل هفتم:  نمودار ER سیستم آموزشگاه 80

7-1- نمودار کلی ER سیستم 81

فصل هشتم:  Source Code سیستم آموزشگاه 82

فصل نهم:  برخی از گزارشات سیستم 115

9-1- گزارش تفکیکی نمرات بر حسب نام درس 116

9-2- گزارش تفکیکی نمرات بر حسب نام دانش آموز 117


هدف سیستم جاری

 هدف از طراحی و پیاده سازی این سیستم ، نر م افزاری است که با آن بتوان در آن عملیات مربوط به ثبت نام و . . . در یک  آموزشگاه  را به صورت سیستمی انجام داد.


namespace AmooZeshGah // فضای نام برای جلوگیری از تداخل کلاسها و متدها همنام

{

    public partial class staffs : Form // ارث بری به صورا فرم فرزند از فرم والد

    {

        public staffs()

        {

            InitializeComponent(); // متد عمومی برای ایجاد اشیاء موجود بر روی فرم

        }


        private void dbIns()

        {

            دستور شرطی // if  (textBox1.Text == "" || textBox2.Text == "")

            {

                نمایش پیغام // MessageBox.Show("فیلد نام خانوادگی یا شماره تلفن نمی توانند خالی باشند");

            }

            else // در صورتی که شرط ایف برقرار نباشد این بخش اجرا خواهد شد.

            {

                txtNullAdd();

                FirstClass db = new FirstClass(); // ایجاد شی از کلاس که این کلاس توسط برنامه نویس ایجاد شده و دارای متددهایی برای کار با داده ها می باشد.

                ایجاد پارامتر از نوع متغیرهای اس کیو ال سرور// db.cmd.Parameters.Add("@NameSname", SqlDbType.NVarChar).Value = textBox1.Text.Trim();

                ایجاد پارامتر از نوع متغیرهای اس کیو ال سرور// db.cmd.Parameters.Add("@PhoneNum", SqlDbType.NVarChar).Value = textBox2.Text.Trim();

                ایجاد پارامتر از نوع متغیرهای اس کیو ال سرور// db.cmd.Parameters.Add("@FaxNum", SqlDbType.NVarChar).Value = textBox3.Text.Trim();

                ایجاد پارامتر از نوع متغیرهای اس کیو ال سرور// db.cmd.Parameters.Add("@Notes", SqlDbType.NVarChar).Value = textBox4.Text.Trim();


                db.exeCommand("sp_tblStaffs_Insert");

                grdFill();

                txtClear();

                نمایش پیغام // MessageBox.Show("رکورد جدید درج شد.");

            }

        }


        private void grdFill()

        {

            FirstClass db = new FirstClass(); // ایجاد شی از کلاس که این کلاس توسط برنامه نویس ایجاد شده و دارای متددهایی برای کار با داده ها می باشد.

            DataTable dt = new DataTable(); // ایجاد شی از کلاس دیتاتیبل که با استفاده از این شی می توان جدولی در حافظه بوجود آورد که تمامی خواص جدول معمولی را داراست.


            dt = db.dbOut("SELECT     TOP 100 PERCENT StaffID AS [کد کارمندی], NameSname AS [نام و نام خانوادگی], PhoneNum AS [شماره تلفن], FaxNum AS نمابر, Notes AS ملاحظات FROM   tblStaffs ORDER BY StaffID DESC");

            dataGridView1.DataSource = dt;

        }


        private void dbDel()

        {

            دستور شرطی // if  (textBox5.Text == "")

            {

                نمایش پیغام // MessageBox.Show("کد کارمندی وارد نشده");

            }

            else // در صورتی که شرط ایف برقرار نباشد این بخش اجرا خواهد شد.

            {

                FirstClass db = new FirstClass(); // ایجاد شی از کلاس که این کلاس توسط برنامه نویس ایجاد شده و دارای متددهایی برای کار با داده ها می باشد.

                ایجاد پارامتر از نوع متغیرهای اس کیو ال سرور// db.cmd.Parameters.Add("@StaffID", SqlDbType.NVarChar).Value = textBox5.Text;

                db.exeCommand("sp_tblStaffs_DeleteRow");

                textBox5.Text = ""; پاک کردن مقدار فیلد متنی

                grdFill();

                نمایش پیغام // MessageBox.Show("رکورد مورد نظر حذف شد");

            }

        }


        private void txtClear()

        {

            textBox1.Text = ""; پاک کردن مقدار فیلد متنی

            textBox2.Text = ""; پاک کردن مقدار فیلد متنی

            textBox3.Text = ""; پاک کردن مقدار فیلد متنی

            textBox4.Text = ""; پاک کردن مقدار فیلد متنی

            textBox5.Text = ""; پاک کردن مقدار فیلد متنی

        }


        private void txtNullAdd()

        {

            دستور شرطی // if  (textBox3.Text == "")

            {

                textBox3.Text = "Null";

            }

            دستور شرطی // if  (textBox4.Text == "")

            {

                textBox4.Text = "Null";

            }

            دستور شرطی // if  (textBox5.Text == "")

            {

                textBox5.Text = "Null";

            }

        }


        private void staffs_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            grdFill();

        }


        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            dbIns();

        }


        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            dbDel();

        }

    }

}

برنامه سیستم نرم افزاری اموزشگاه با استفاده از سی شارپ و ویندوز اپلیکیشن دارای بخشهای متنوع و دارای چندین فرم دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی.این برنامه کاملا متن باز Open بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

 برنامه سیستم نرم افزاری اموزشگاه با استفاده از سی شارپ و ویندوز اپلیکیشن

 

عنوان جداول طراحی شده در سیستم نرم افزاری اموزشگاه 

 

معرفی جدول های پایگاه داده

SabteNameHa

sysdiagrams

tblFieds

tblKelassDef

tblStaffs

tblStNames

userInfo

معرفی رویه های پایگاه داده

sp_alterdiagram

sp_creatediagram

sp_dropdiagram

sp_helpdiagramdefinition

sp_helpdiagrams

sp_NomrehD

sp_renamediagram

sp_SabteNameHa_DeleteRow

sp_SabteNameHa_Insert

sp_SabteNameHa_SelectAll

sp_SabteNameHa_SelectRow

sp_SabteNameHa_Update

sp_tblFieds_DeleteRow

sp_tblFieds_Insert

sp_tblFieds_SelectAll

sp_tblFieds_SelectRow

sp_tblFieds_Update

sp_tblKelassDef_DeleteRow

sp_tblKelassDef_Insert

sp_tblKelassDef_Insert2

sp_tblKelassDef_SelectAll

sp_tblKelassDef_SelectRow

sp_tblKelassDef_Update

sp_tblStaffs_DeleteRow

sp_tblStaffs_Insert

sp_tblStaffs_SelectAll

sp_tblStaffs_SelectRow

sp_tblStaffs_Update

sp_tblStNames_DeleteRow

sp_tblStNames_Insert

sp_tblStNames_SelectAll

sp_tblStNames_SelectRow

sp_tblStNames_Update

sp_upgraddiagrams

sp_userInfo_DeleteRow

sp_userInfo_Insert

sp_userInfo_SelectAll

sp_userInfo_SelectRow

 

sp_userInfo_Update

معرفی ویوهای پایگاه داده

amoozeshIaran

kelasHa

studNames

VIEW1

VIEW2

VIEW3

xtblSabtenam

xtblShahrie

xtblShahrieh

xtblShowByDarsName

xtblShowByName

 

xtblStName

امکانات سایت

فرم ثبت کاربر جدید

رشته ها

ثبت مشخصات اموزشیاران

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620