برنامه طراحی و پیاده سازی نرم افزار آژانس مسافرتی با استفاده سی شارپ و ویندوز اپلیکیشن


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه طراحی و پیاده سازی نرم افزار آژانس مسافرتی با استفاده سی شارپ و ویندوز اپلیکیشن

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WORD Doc و دارای نمودار های UML  و فایل رشنال رز و توضیحات کدها و دارای پشتیبانی

 

 

فهرست مطالب 

عنوان                                                             شماره صفحه

چکیده 2

پیشگفتار 11

فصل اول:  چشم انداز پروژه (VISION) 12

1-1- مقدمه 13

1-2- VISION چیست 13

1-3- موضوع پروژه 13

1-4- اهداف پروژه 14

1-5- انجام پروژه چه سودی دارد 14

1-6- ذینفعان پروژه 14

1-7- سابقه انجام پروژه های مشابه 15

1-8- معایب پروژه های گذشته 16

1-9- زبان برنامه نویسی 16

1-10- پایگاه داده 16

1-11- روش تحلیل سیستم 17

1-12- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 17

1-13- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 17

فصل دوم : آشنایی  با زبان C# 19

2-1- مقدمه 20

2-2- اهداف طراحی زبان 20

2-3- تاریخچه 21

2-4- ویژگی‌ها 21

2-5-رشته ها 23

2-6- سیستم یکپارچه شده 23

2-7- انواع داده 24

2-8- BOXING و UNBOXING: 24

2-9- ویژگی‌های جدید در C# ۲.۰ 25

2-10- کلاسهای PARTIAL 25

2-11-  GENERICها 26

2-12- کلاس‌های STATIC 26

2-13- DELEGATE های ناشناس 27

2-14- نوع داده NULLABLE 28

2-15- COALESCE OPERATOR 29

2-16- ویژگی‌های جدید در C# ۳.۰ 29

2-17- سازنده‌های پیشرفته 34

2-18- عبارات جست و جو (QUERY EXPRESSION) 35

2-19- سیستم مستند سازی XML 37

فصل سوم : معایب پروژه های گذشته 40

فصل چهارم :  بررسی روند کار در یک آژانس مسافرتی 44

4-1- مقدمه 45

4-2- بررسی ACTOR های فیزیکی آژانس مسافرتی و شرح هر یک از آنها 45

4-3-رابطه ی GENERALIZATION بین اکتور های سیستم 46

4-4- بررسی USE CASE های فیزیکی آژانس مسافرتی 46

4-5- USE CASE DIAGRAM های فیزیکی آژانس مسافرتی 49

4-5-1- Use case Diagram اصلی سیستم 49

4-5-2- Use case Diagram بخش ورود اطلاعات 50

4-5-3- Use case Diagram مربوط به بخش اطلاعات سیستمی 51

4-5-4- Use case Diagram مربوط به بخش امنیتی 52

4-5-5- Use case Diagram مربوط به گزارشات 53

4-6- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها 54

4-6-1- سناریوی  Use Case ورود به سیستم 56

4-6-2- سناریوی  Use Caseثبت کاربر جدید 60

4-6-3- سناریوی  Use Case ویرایش اطلاعات کاربری 65

4-6-4- سناریوی  Use Caseتعریف نوع سرویس جدید 69

4-6-5- سناریوی  Use Case تعریف سرویس جدید 74

4-6-6- سناریوی  Use Caseثبت رزرو بلیط 79

4-6-7- سناریوی  Use Caseویرایش رزرو بلیط 84

4-6-8- سناریوی  Use Caseحذف رزرو بلیط 89

4-6-9- سناریوی  Use Case ثبت مشتری جدید 94

4-6-10- سناریوی  Use Caseثبت کارمند جدید 98

4-6-11- سناریوی  Use Case وضعیت حساب مشتریان 102

4-6-12- سناریوی  Use Case گزارش لیست کارمندان 107

4-6-13- سناریوی  Use Caseگزارش لیست مشتریان 111

4-6-14- سناریوی  Use Caseگزارش لیست بلیط های فروخته شده 116

4-6-15- سناریوی  Use Caseگزارش سرویس های تعریف شده 120

4-7- نمودار CLASS 124

4-7-1-  مقدمه 124

4-7-2-  توضیحات متدهای نمودارهای کلاس آژانس مسافرتی 125

4-7-3-  نمودار اصلی Class سیستم 126

4-7-4- جزئیات و نام هر کلاس 127

4-7-4-1- کلاس ورود به سیستم 127

4-7-4-2-کلاس کاربر 127

4-7-4-3-کلاس مشتری 128

4-7-4-4-کلاس کارمند 128

4-7-4-5-کلاس تعریف نوع سرویس 129

4-7-4-6-کلاس تعریف سرویس 129

4-7-4-7-کلاس رزرو بلیط 130

فصل پنجم:  بررسی کدهای برنامه 131

5-1- فرم ورود به سیستم (FRMLOGIN) 132

5-2- فرم اصلی (FRMMDI) 133

5-3- فرم تعریف کاربر جدید (FRMUSERJADID) 138

5-4- فرم تعویض کلمه عبورکاربر (FRMCHANGPASSWORD) 142

5-5- فرم مشتری (FRMCUSTOMERS) 145

5-6- فرم کارمند(FRMSTAFFS) 152

5-7- فرم تعریف نوع سرویس(FRMSERVICETYPES) 159

5-8- فرم تعریف سرویس(FRMSERVICEDEF) 164

5-9-  فرم رزرو بلیط (FRMREZERVESALE) 173

5-10-  فرم وضعیت مشتریان (FRMCUSTUMERSSTATUS) 197

5-11-  فرم گزارش لیست مشتریان (FRMRPTCUSTOMERS) 203

5-12-  فرم گزارش لیست کارمندان (FRMRPTSTAFFS) 206

5-13-  فرم گزارش لیست بلیط های فروخته شده (FRMRPTREZERVES) 209

5-14-  فرم گزارش لیست سرویس ها (FRMRPTSERVICEDEF) 212

فصل ششم : جمع بندی ، نتیجه گیری ، پیشنهادات 216

6-1- جمع بندی 217

6-2- نتیجه گیری 217

6-3- پیشنهادات 218

منابع 219


 

 فهرست شکل ها

عنوان   شماره صفحه


شکل4- 1- نمایش اکتور کاربر 45

شکل4- 2- نمایش اکتور کارمند 45

شکل4- 3- نمایش اکتور مشتری 46

شکل4- 4-  نمایش رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم 46

شکل4- 5- نمایش Use case Diagram اصلی سیستم 49

شکل4- 6- نمایش Use case Diagram بخش ورود اطلاعات 50

شکل4- 7- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش اطلاعات سیستمی 51

شکل4- 8- نمایش Use case Diagram مربوط به بخش امنیتی 52

شکل4- 9- نمایش Use case Diagram مربوط به گزارشات 53

شکل 5- 1- نمایش  فرم ورود به سیستم 132

شکل 5- 2- نمایش فرم اصلی 133

شکل 5- 3- نمابش فرم تعریف کاربر جدید 138

شکل 5- 4- نمایش فرم تعویض کلمه عبورکاربر 142

شکل 5- 5- نمایش فرم مشتری 145

شکل 5- 6- نمایش فرم کارمند 152

شکل 5- 7- نمایش فرم تعریف نوع سرویس 159

شکل 5- 8-  نمایش فرم تعریف سرویس 164

شکل 5- 9- نمایش فرم رزرو بلیط 173

شکل 5- 10-  نمایش فرم وضعیت مشتریان 197

شکل 5- 11- نمایش فرم گزارش لیست مشتریان 203

شکل 5- 12-  نمایش فرم گزارش لیست کارمندان 206

شکل 5- 13- نمایش فرم گزارش لیست بلیط های فروخته شده 209

شکل 5- 14- نمایش فرم گزارش لیست سرویس ها 212

 

فهرست نمودار ها

عنوان                                                  شماره صفحه

نمودار4-  1- نمودار توالی ورود به سیستم 57

نمودار4-  2- نمودار همکاری ورود به سیستم 58

نمودار4-  3- نمودار فعالیت ورود به سیستم 59

نمودار4-  4-  نمودار توالیثبت کاربر جدید 62

نمودار4-  5- نمودار همکاری ثبت کاربر جدید 63

نمودار4-  6- نمودار فعالیت ثبت کاربر جدید 64

نمودار4-  7- نمودار توالی ویرایش اطلاعات کاربری 66

نمودار4-  8- نمودار همکاری ویرایش اطلاعات کاربری 67

نمودار4-  9- نمودار فعالیت ویرایش اطلاعات کاربری 68

نمودار4-  10- نمودار توالی تعریف نوع سرویس جدید 71

نمودار4-  11- نمودار همکاری تعریف نوع سرویس جدید 72

نمودار4-  12- نمودار فعالیت تعریف نوع سرویس جدید 73

نمودار4-  13- نمودار توالی تعریف سرویس جدید 76

نمودار4-  14- نمودار همکاری تعریف سرویس جدید 77

نمودار4-  15- نمودار فعالیت تعریف سرویس جدید 78

نمودار4-  16- نمودار توالی ثبت رزرو بلیط 81

نمودار4-  17- نمودار همکاری ثبت رزرو بلیط 82

نمودار4-  18- نمودار فعالیت  ثبت رزرو بلیط 83

نمودار4-  19- نمودار توالی ویرایش رزرو بلیط 86

نمودار4-  20- نمودار همکاری ویرایش رزرو بلیط 87

نمودار4-  21- نمودار فعالیت  ویرایش رزرو بلیط 88

نمودار4-  22- نمودار توالی حذف رزرو بلیط 91

نمودار4-  23- نمودار همکاری  حذف رزرو بلیط 92

نمودار4-  24- نمودار فعالیت  حذف رزرو بلیط 93

نمودار4-  25- نمودار توالی ثبت مشتری جدید 95

نمودار4-  26- نمودار همکاری ثبت مشتری جدید 96

نمودار4-  27- نمودار فعالیت ثبت مشتری جدید 97

نمودار4-  28- نمودار توالی ثبت کارمند جدید 99

نمودار4-  29- نمودار همکاری ثبت کارمند جدید 100

نمودار4-  30- نمودار فعالیت ثبت کارمند جدید 101

نمودار4-  31 - نمودار توالی وضعیت حساب مشتریان 104

نمودار4-  32- نمودار همکاری  وضعیت حساب مشتریان 105

نمودار4-  33- نمودار فعالیت وضعیت حساب مشتریان 106

نمودار4-  34- نمودار توالی گزارش لیست کارمندان 108

نمودار4-  35- نمودار همکاری گزارش لیست کارمندان 109

نمودار4-  36- نمودار فعالیت گزارش لیست کارمندان 110

نمودار4-  37- نمودار توالی گزارش لیست مشتریان 113

نمودار4-  38- نمودار همکاری گزارش لیست مشتریان 114

نمودار4-  39- نمودار فعالیت گزارش لیست مشتریان 115

نمودار4-  40- نمودار توالی گزارش لیست بلیط های فروخته شده 117

نمودار4-  41- نمودار همکاری گزارش لیست بلیط های فروخته شده 118

نمودار4-  42- نمودار فعالیت گزارش لیست بلیط های فروخته شده 119

نمودار4-  43- نمودار توالی گزارش سرویس های تعریف شده 121

نمودار4-  44- نمودار همکاری گزارش سرویس های تعریف شده 122

نمودار4-  45- نمودار فعالیت گزارش سرویس های تعریف شده 123

نمودار4-  46- نمودار اصلی Class سیستم 126

نمودار4-  47- نمودارکلاس ورود به سیستم 127

نمودار4-  48- نمودار کلاس کاربر 127

نمودار4-  49- نمودار کلاس مشتری 128

نمودار4-  50- نمودار کلاس کارمند 128

نمودار4-  51- نمودار کلاس تعریف نوع سرویس 129

نمودار4-  52- نمودار کلاس تعریف سرویس 129

نمودار4-  53- نمودار کلاس رزرو بلیط 130

 فهرست جدول ها

عنوان                                                      شماره صفحه


جدول4-  1- جدول اصلی سناریو 55

جدول4-  2- جدول سناریوی  Use Case ورود به سیستم 56

جدول4-  3- جدول سناریوی  Use Caseثبت کاربر جدید 61

جدول4-  4- جدول سناریوی  Use Case ویرایش اطلاعات کاربری 65

جدول4-  5- جدول سناریوی  Use Caseتعریف نوع سرویس جدید 70

جدول4-  6- جدول سناریوی  Use Case تعریف سرویس جدید 75

جدول4-  7- جدول سناریوی  Use Caseثبت رزرو بلیط 80

جدول4-  8- جدول سناریوی  Use Caseویرایش رزرو بلیط 85

جدول4-  9- جدول  سناریوی  Use Caseحذف رزرو بلیط 90

جدول4-  10- جدول سناریوی  Use Case ثبت مشتری جدید 94

جدول4-  11- جدول سناریوی  Use Caseثبت کارمند جدید 98

جدول4-  12- جدول سناریوی  Use Case وضعیت حساب مشتریان 103

جدول4-  13- جدول سناریوی  Use Case گزارش لیست کارمندان 107

جدول4-  14- جدول سناریوی  Use Caseگزارش لیست مشتریان 112

جدول4-  15- جدول سناریوی  Use Caseگزارش لیست بلیط های فروخته شده 116

جدول4-  16- جدول سناریوی  Use Caseگزارش سرویس های تعریف شده 120

 

 

 

 

 برنامه طراحی و پیاده سازی نرم افزار آژانس مسافرتی با استفاده سی شارپ و ویندوز اپلیکیشن دارای بخشهای متنوع و دارای چندین  فرم دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

 برنامه طراحی و پیاده سازی نرم افزار آژانس مسافرتی با استفاده سی شارپ

عنوان جداول طراحی و پیاده سازی نرم افزار آژانس مسافرتی

 

معرفی جدول های پایگاه داده

sysdiagrams

tblCustumers

tblRezerveTickets

tblServicesDef

tblServiceTypes

tblStaffsTable

 

tblUserInfo

 

معرفی رویه های پایگاه داده

sp_alterdiagram

sp_creatediagram

sp_dropdiagram

sp_helpdiagramdefinition

sp_helpdiagrams

sp_renamediagram

 

sp_upgraddiagrams

معرفی  ویو های پایگاه داده

XtblCustomers

XtblReservs

XtblServiceDef

 

XtblStaffs

امکانات سایت

 فرم ورود به سیستم (FRMLOGIN)

 فرم اصلی (FRMMDI)

 فرم تعریف کاربر جدید (FRMUSERJADID)

 فرم تعویض کلمه عبورکاربر (FRMCHANGPASSWORD)

 فرم مشتری (FRMCUSTOMERS)

 فرم کارمند(FRMSTAFFS)

 فرم تعریف نوع سرویس(FRMSERVICETYPES)

 فرم تعریف سرویس(FRMSERVICEDEF)

  فرم رزرو بلیط (FRMREZERVESALE)

  فرم وضعیت مشتریان (FRMCUSTUMERSSTATUS)

  فرم گزارش لیست مشتریان (FRMRPTCUSTOMERS)

  فرم گزارش لیست کارمندان (FRMRPTSTAFFS)

  فرم گزارش لیست بلیط های فروخته شده (FRMRPTREZERVES)

 

  فرم گزارش لیست سرویس ها (FRMRPTSERVICEDEF)

 

 


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620