برنامه مار و پله به زبان سی شارپ ویندوز اپلیکیشن


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه مار و پله به زبان سی شارپ ویندوز اپلیکیشن

HyperLink
قیمت: 75000 ریال - هفت هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WORD Doc و دارای نمودار های UML  و فایل رشنال رز توضیحات کدها و دارای پشتیبانی

فهرست مطالب

عنوان                         صفحه

فصل اول:  چشم انداز پروژه (Vision) 9

1-1- مقدمه 10

1-2- Vision چیست 10

1-3- موضوع پروژه 10

1-4- اهداف پروژه 11

1-5- انجام پروژه چه سودی دارد 11

1-6- ذینفعان پروژه 11

1-7- سابقه انجام پروژه های مشابه 12

1-8- معایب پروژه های گذشته 13

1-9- زبان برنامه نویسی 13

1-10- پایگاه داده 13

1-11- روش تحلیل سیستم 14

1-12- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 14

1-13- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 14

فصل دوم :  بررسی روند کار در بازی مار و پله 15

2-1- مقدمه 16

2-2- بررسی Actor های فیزیکی بازی مار وپله و شرح هر یک از آنها 16

2-3-رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم 17

4-4- بررسی Use case های فیزیکی بازی مار و پله 18

2-5- Use Case Diagram های فیزیکی مار و پله 19

2-5-1- Use case Diagram اصلی سیستم 19

2-5-2- Use case Diagram بخش کاربر 20

2-5-3- Use case Diagram بخش ماژول برنامه 21

2-6- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها 22

2-6-1- سناریوی  Use Case درخواست شروع بازی 24

2-6-2- سناریوی  Use Case انداختن تاس 28

2-6-3- سناریوی  Use Case آوردن امتیاز 6 جهت شروع بازی 32

2-6-4- سناریوی  Use Case انجام حرکت های مهره 36

2-6-5- سناریوی  Use Case مرتب سازی صفحه بازی برای شروع 40

2-6-6- سناریوی  Use Case بررسی عدد تاس برای شروع 44

2-6-7- سناریوی  Use Case انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده 48

2-6-8- سناریوی  Use Case بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره 52

فصل سوم :  بررسی کدهای برنامه و توضیحات کدها 56

3-1- فرم اصلی (Form1 ) 57

فصل چهارم :  بررسی زبان برنامه نویسی 72

4-1- مقدمه 73

4-2- اهداف طراحی زبان 74

4-3- تاریخچه 75

4-4- ویژگی‌ها 75

4-5- سیستم یکپارچه شده 77

4-6- انواع داده 77

Boxing و EnBoxing 78

4-7- ویژگی‌های جدید در C# 79

کلاسهای partial 79

Genericها 79

کلاس های static 80

یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 80

Delegateهای ناشناس 80

Delegate covariance and contravariance 81

نوع داده Nullable 81

منابع و مآخذ 83فهرست شکل ها

عنوان . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .   صفحه

شکل 2- 1- نمایش اکتور برنامه 16

شکل 2- 2- نمایش ماژول اجرای برنامه 16

شکل 2- 3- نمایش رابطه ی Generalization بین اکتور های سیستم 17

شکل 2- 4- نمایش Use case Diagram اصلی سیستم 19

شکل 2- 5- نمایش Use case Diagram بخش کاربر 20

شکل 2- 6- نمایش Use case Diagram بخش ماژول برنامه 21

شکل 3- 1- نمایش فرم اصلی برنامه.............................................57


فهرست نمودار ها

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .   صفحه

نمودار2- 1- نمودار توالی درخواست شروع بازی 25

نمودار2- 2- نمودار همکاری درخواست شروع بازی 26

نمودار2- 3- نمودار فعالیت درخواست شروع بازی 27

نمودار2- 4- نمودار توالی انداختن تاس 29

نمودار2- 5- نمودار همکاری انداختن تاس 30

نمودار2- 6- نمودار فعالیت انداختن تاس 31

نمودار2- 7- نمودار توالی آوردن امتیاز 6 جهت شروع بازی 33

نمودار2- 8- نمودار همکاری آوردن امتیاز 6 جهت شروع بازی 34

نمودار2- 9- نمودار فعالیت آوردن امتیاز 6 جهت شروع بازی 35

نمودار2- 10- نمودار توالی انجام حرکت های مهره 37

نمودار2- 11- نمودار همکاری انجام حرکت های مهره 38

نمودار2- 12- نمودار فعالیت انجام حرکت های مهره 39

نمودار2- 13- نمودار توالی مرتب سازی صفحه بازی برای شروع 41

نمودار2- 14- نمودار همکاری مرتب سازی صفحه بازی برای شروع 42

نمودار2- 15- نمودار فعالیت مرتب سازی صفحه بازی برای شروع 43

نمودار2- 16- نمودار توالی بررسی عدد تاس برای شروع 45

نمودار2- 17- نمودار همکاری بررسی عدد تاس برای شروع 46

نمودار2- 18- نمودار فعالیت بررسی عدد تاس برای شروع 47

نمودار2- 19- نمودار توالی انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده 49

نمودار2- 20- نمودار همکاری انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده 50

نمودار2- 21- نمودار فعالیت انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده 51

نمودار2- 22- نمودار توالی بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره 53

نمودار2- 23- نمودار همکاری بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره 54

نمودار2- 24- نمودار فعالیت بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره 55


فهرست جدول ها

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   صفحه

جدول 2- 1- جدول اصلی سناریو 23

جدول 2- 2- جدول سناریوی  Use Case درخواست شروع بازی 24

جدول 2- 3- جدول سناریوی  Use Case انداختن تاس 28

جدول 2- 4- جدول سناریوی  Use Case آوردن امتیاز 6 جهت شروع بازی 32

جدول 2- 5- جدول سناریوی  Use Case انجام حرکت های مهره 36

جدول 2- 6- جدول سناریوی  Use Case مرتب سازی صفحه بازی برای شروع 40

جدول 2- 7- جدول سناریوی  Use Case بررسی عدد تاس برای شروع 44

جدول 2- 8- جدول سناریوی  Use Case انجام حرکت مهره به اندازه تاس انداخته شده 48

جدول 2- 9- جدول سناریوی  Use Case بررسی جریمه یا کسب امتیاز در محل قرارگیری مهره 52

 

 

 

 برنامه مار و پله به زبان  سی شارپ ویندوز اپلیکیشن دارای بخشهای متنوع و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source می باشد.

 برنامه مار و پله به زبان  سی شارپ ویندوز اپلیکیشن

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink