برنامه سیستم حقوق و دستمزد بازاریابان با استفاده از سی شارپ


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه سیستم حقوق و دستمزد بازاریابان با استفاده از سی شارپ

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WORD Doc و توضیحات کدها و دارای پشتیبانی

فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

چکیده 5

مقدمه 6

فصل اول:  چشم انداز پروژه (VISION) 10

1-1- VISION چیست 11

1-2- موضوع پروژه 12

1-3- اهداف پروژه 12

1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 12

1-5- ذینفعان پروژه 13

1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 13

1-7- معایب پروژه های گذشته 14

1-8- زبان برنامه نویسی 15

1-9- پایگاه داده 15

1-10- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 16

1-11- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 16

فصل دوم:  بررسی روند کار در بخش مالی دفتر روزنامه 17

2-1- روند کلی محاسبات 18

فصل سوم:  بررسی پایگاه داده 20

3-1- نمودار ER پایگاه داده 21

3-2- بررسی جداول پایگاه داده 22

3-2-1- جدول tblUsers 22

3-2-2- جدول tblBazariaban 22

3-2-3- جدول tblPardakhtha 23

3-2-4- جدول tblGararDadha 23

3-2-4- جدول tblContractDetails 24

3-2-5- جدول tblCustomers 24

3-2-6- جدول tblCadrs 25

3-2-7- جدول tblMadarekeTahsili 25

فصل چهارم:  بررسی SOURCE CODE نرم افزار 26

4-1- فرم LOGIN 27

4-1-1- Source Code فرم Login 27

4-2- فرم FRMMAIN 28

4-2-1- Source Code فرم frmMain 28

4-3- فرم FRMCUSTOMER 34

4-3-1- Source Code فرم frmCustomer 34

4-4- فرم FRMMARKETORS 37

4-4-1- Source Code فرم frmMarketors 37

4-5- فرم FRMGARARDADHA 43

4-5-1- Source Code فرم frmGararDadha 43

4-6- فرم FRMCONTRACTDETAIS 47

4-6-1- Source Code فرم frmContractDetais 47

4-7- فرم FRMPARDAKHTIEBAZARYABAN 54

4-7-1- Source Code فرم frmPardakhtieBazaryaban 54

4-8- فرم FRMBASTANEASNAD 65

4-8-1- Source Code فرم frmBastaneAsnad 65

4-9- فرم FRMCADRTYPES 69

4-9-1- Source Code فرم frmCadrTypes 69

فصل پنجم:  در مورد زبان برنامه نویسی و پایگاه داده 72

5-1- اهداف طراحی زبان 74

5-2- تاریخچه 74

5-3- ویژگی‌ها 75

5-4- سیستم یکپارچه شده 76

5-5- انواع داده 76

5-6- BOXING و ENBOXING 77

5-7- ویژگی‌های جدید در C# 2.0 77

5-8- کلاسهای PARTIAL 78

5-9- GENERICها 78

5-10- کلاس های STATIC 78

5-11- یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 79

5-12-  DELEGATEهای ناشناس 79

5-13-  DELEGATE COVARIANCE AND CONTRAVARIANCE 79

5-14- نوع داده NULLABLE 80

5-15- پایگاه داده ها یا دادگان چیست؟ 80

5-16- تعریف پایگاه داده 81

5-17- مدیر سیستم پایگاه داده‌ای 81

5-18- مدل رابطه ایی 82

5-19- تاریخچه پایگاه داده 83

5-20- SQL چيست؟ 84

فصل ششم:  جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 85

جمع بندی 86

نتیجه گیری 87

پیشنهادات 87

منابع 89

کتابها 89

وب سایتها 89


چکیده

در این نوشتار ، به بررسی و تحلیل سیستماتیک یکی از نرم افزارها با عنوان سیستم حقوق و دستمزد بازاریابان پرداخته شده است. 

هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. برای این منظور:

در فصل اول Vision طرح مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل دوم روند کار فیزیکی در یک شرکت درخواست کننده نرم افزار مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل سوم پایگاه داده طراحی و پیاده سازی گردیده است

در فصل چهار Source Code های برنامه به همراه واسط کاربر به همراه توضیحات آنها ارائه گردیده اند

در فصل پنجم زبان برنامه نویسی مورد بررسی قرار گرفته است

در نهایت در فصل ششم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است.
namespace BazarIaban

{

    public partial class frmLogin : Form

    {

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            if (textBox1.Text == "" || textBox2.Text == "")

            {

                MessageBox.Show("مقادیر فیلدها نمی توانند خالی باشند"); // بررسی ورود مقادیر فیلدهای فرم لاگین

            }

            else

            {

                FirstClass db = new FirstClass();// تعریف شی از کلاس

                DataTable dt = new DataTable();// تعریف شی از کلاس


                dt = db.dbOut("SELECT     TOP 100 PERCENT UserName FROM tblUsers WHERE     (Password = '" + textBox2.Text.Trim() + "' AND UserName = '" + textBox1.Text.Trim() + "') ORDER BY UserName");

// بررسی اینکه آیا نام کاربری و کلمه عبور وارد شده در پایگاه داده وحود دارند یا خیر

                if (dt.Rows.Count <= 0)// در صورت عدم وجود

                {

                    textBox1.Text = "";

                    textBox2.Text = "";

                    MessageBox.Show("نام کاربری و کلمه عبور صحیح نمی باشند");

                }

                Else // در صورت وجو اطلاعات

                {

                    GlobalClass.GlobalVar = textBox1.Text.Trim();// یک متغیر عمومی برای درج نام کاربر وارد شده جهت استفاده در نرم افزار

                    dt.Dispose();// خالی کردن دیتا تیبل

                    textBox1.Text = "";//خالی کردن فیلد متنی

                    textBox2.Text = "";//خالی کردن فیلد متنی

                    this.Visible = false;// مخفی سازی فرم جاری

                    frmMain frm1 = new frmMain(); // ایجاد شیئ از فرم اصلی نرم افزار

                    frm1.Show();// نمایش فرم اصلی

                }

            }

        }


        private void frmLogin_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)

        {

            Application.Exit(); // خروج کامل از نرم افزار

        }


   }

}

سیستم حقوق و دستمزد بازاریابان با استفاده از#C


برنامه سیستم حقوق و دستمزد بازاریابان با استفاده از سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین فرم دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی.این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

 سیستم حقوق و دستمزد بازاریابان با استفاده از#C
 
عنوان جداول طراحی شده در سیستم حقوق و دستمزد بازاریابان

sp_alterdiagram
sp_creatediagram
sp_dropdiagram
sp_helpdiagramdefinition
sp_helpdiagrams
sp_renamediagram
sp_tblGararDadha_Update
sp_tblUsers_DeleteRow
sp_tblUsers_Insert
sp_tblUsers_SelectAll
sp_tblUsers_SelectRow
sp_tblUsers_Update
sp_upgraddiagrams
sysdiagrams
tblBazariaban
tblCadrs
tblContractsDetails
tblCustomer
tblGararDadha
tblMadrakeTahsili
tblMonth
tblPardakhtHa
tblUsers
TestakNahaii
View_MoshtariWithMadrak
VIEW1
VIEW2
VIEW3
VIEW4
vwMarketorNames
vwOpenContracts
xtblGharardadMoshtari
xtblPardakhtBazaryaban
xtblPardakhtMoshtari

امکانات سایت
فرم ثبت اطلاعات مشتریان
فرم ثبت اطلاعات بازاریابان
فرم ثبت قرارداد جدید
فرم ثبت جزییات قرار داد
و ...
پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620