پروژه uml مهندسی نرم افزار پرداخت چک آنلاین اینترنتی


مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>

پروژه uml مهندسی نرم افزار پرداخت چک آنلاین اینترنتی

HyperLink
قیمت: 70000 ریال - هفت هزار تومان
گروه: پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها

تعداد صفحه: 16

پروژه مهندسی نرم افزار سیستم پرداخت چک اینترنتی با فایل .mdl رشنال رز  

فهرست مطالب

موضوع  . . . . . شماره صفحه
نمودار Use case صلی سیستم 3
سناریوی درخواست وصول چک 4
نمودار Sequence درخواست وصول چک 5
نمودار State درخواست وصول چک 6
سناریوی بررسی اولیه چک 7
نمودار Sequence بررسی اولیه چک و امضای دیجیتال 8
نمودار State بررسی اولیه چک و امضای دیجیتال 9
سناریوی وصول چک اینترنتی و روئیت وضعیت حساب 10
نمودار Sequence پرداخت وجه و وصول چک 11
نمودار State وصول چک الکترونیکی 12
نمودار State کلی پرداخت چک 13
نمودار کلاس Class سیستم پرداخت چک 14
کارت CRC مربوط به کلاس بانک 15
کلاس بانک 15
کارت CRC مربوط به کلاس حسابهای بانکی 15
کلاس حسابهای بانکی 15
کارت CRC مربوط به کلاس مشتری 15
کلاس مشتری 15
کارت CRC مربوط به کلاس چکها 15
کلاس چکها 15
کارت CRC مربوط به تراکنشهای ثبت شده 16
کلاس تراکنشها 16
 
پروژه مهندسی نرم افزار uml رشنال رز پرداخت چک اینترنتی آنلاین

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های مهندسی نرم افزار UML به همراه فایل رشنال رز و فایل Doc و توضیحات و نمودارها>>>>>
HyperLink