وب سایت پروژه دانشجویی درخواست زمان تعمیر خودرو آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و مستندات UML وتوضیحات


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

وب سایت پروژه دانشجویی درخواست زمان تعمیر خودرو آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و مستندات UML وتوضیحات

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

 فهرست مطالب

عنوان ....................................صفحه

چکیده 7

فصل اول :  چشم انداز پروژه 8

مقدمه 9

Vision چیست؟ 10

موضوع پروژه 11

اهداف پروژه 11

انجام پروژه چه سودی دارد 11

ذینفعان پروژه 12

سابقه انجام پروژه های مشابه 12

فعالیتهای علمی 12

فعالیتهای تجاری 12

فعالیتهای عمومی 13

معایب پروژه های گذشته 13

زبان برنامه نویسی 14

پایگاه داده 14

سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 14

سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 15

فصل دوم : طراحی و تحلیل 16

شکل 1 : نمودار گردش مستندات سیستم تعمیرات 17

شکل 2 : نمودار متن سیستم تعمیرات آنلاین 18

شکل 3 : نمودار فیزیکی سطح 1 سیستم تعمیرات آنلاین 19

شکل 4 : نمودار فیزیکی سطح 2 سیستم تعمیرات آنلاین – عملیات ثبت و مشاهده خودرو 20

شکل 5 : نمودار ارتباط موجودیت ها (ER  ) سیستم تعمیرات آنلاین 21

شناسایی Actorها 22

Actor مدیر سایت 22

Actor کاربر وب سایت 22

Actor کاربر میهمان 22

نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی 23

نمایش سیستم درخواست تعمیرات آنلاین در حالت کلی 24

دیاگرام مربوط به ثبت نام و ورود و خروج از سیستم درخواست تعمیرات آنلاین 25

سناریوی UseCase ورود به سیستم 26

نمودار توالی ورود به سیستم 27

نمودار همکاری ورود به سیستم 28

نمودار فعالیت ورود به سیستم 29

سناریوی UseCase تعیین سطح دسترسی 30

نمودار توالی تعیین سطح دسترسی 31

نمودار همکاری تعیین سطح دسترسی 32

سناریوی  Sign Up Use Case 33

نمودار توالی Sign Up Use Case 34

نمودار همکاری Sign Up Use Case 35

نمودار فعالیت Sign Up Use Case 36

نمودار Usecase مربوط به فعالیت های مدیر 37

سناریوی UseCase مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده 38

نمودار توالی مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده 39

نمودار همکاری مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده 40

نمودار فعالیت مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیرات درخواست شده 41

سناریوی UseCase ورود جزئیات تعمیرات 42

نمودار توالی ورود جزئیات تعمیرات 43

نمودار همکاری ورود جزئیات تعمیرات 44

نمودار فعالیت ورود جزئیات تعمیرات 45

سناریوی UseCase تائید فاکتورهای باز 46

نمودار توالی تائید فاکتورهای باز 47

نمودار همکاری تائید فاکتورهای باز 48

نمودار فعالیت تائید فاکتورهای باز 49

سناریوی UseCase نمایش همه خودروها 50

نمودار توالی نمایش همه خودروها 51

نمودار همکاری نمایش همه خودروها 52

نمودار فعالیت نمایش همه خودروها 53

دیاگرام  Use Case مربوط به فعالیتهای کاربر وب سایت 54

سناریوی UseCase ثبت خودرو 55

نمودار توالی ثبت خودرو 56

نمودار همکاری ثبت خودرو 57

نمودار فعالیت ثبت خودرو 58

سناریوی UseCase درخواست تعمیر خودرو 59

نمودار توالی درخواست تعمیر خودرو 60

نمودار همکاری درخواست تعمیر خودرو 61

نمودار فعالیت درخواست تعمیر خودرو 62

سناریوی UseCase نمایش خودروهای ثبت شده کاربر 63

نمودار توالی نمایش خودروهای ثبت شده کاربر 64

نمودار همکاری نمایش خودروهای ثبت شده کاربر 65

نمودار فعالیت نمایش خودروهای ثبت شده کاربر 66

سناریوی UseCase مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر 67

نمودار توالی مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر 68

نمودار همکاری مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر 69

نمودار فعالیت مشاهده فاکتورهای تائید شده کاربر 70

فصل سوم : پیاده سازی و توضیح کدهای برنامه 71

صفحه اصلی سیتم درخواست تعمیرات آنلاین 72

صفحه ثبت نام  (Register.aspx ) 73

صفحه ورود به سیستم  (LoginPage.aspx ) 75

صفحه اصلی کاربر وب سایت 76

صفحه ثبت خودرو (SaveCars.aspx) 77

صفحه درخواست تعمیرات (DarkhastTamirat.aspx) 79

صفحه مشاهده فاکتورهای تائید شده (SodorFactor.aspx) 82

صفحه اصلی مدیر سایت 84

صفحه جزئیات تعمیرات (AnjamTamir.aspx) 85

صفحه مشخص نمودن تاریخ و زمان تعمیر (RepairingPage.aspx) 86

صفحه مشخص نمودن جزئیات تعمیرات (DetailRepair.aspx) 88

صفحه تائید فاکتورهای باز (OpenDetails.aspx) 91

صفحه مشاهده همه خودروهای ثبت شده (ShowAllCars.aspx) 92

کلاس کاربران (Class_tblDriver.cs) 93

کلاس خودروها (Class_tblCar.cs) 96

کلاس درخواست تعمیرات (Class_tblDarkhastTamir.cs) 98

کلاس جزئیات تعمیرات (Class_tblDetails.cs) 100

کلاس تعمیرات باز (Class_xtblTamiratBaz.cs) 101

کلاس مجموع هزینه تعمیرات (Class_TotalCost.cs) 103

کدهای صفحه MasterPage.master 104

فصل چهارم : آموزش سیستم درخواست تعمیرات آنلاین 105

صفحه ورود به سیتم درخواست تعمیرات آنلاین 106

صفحه جزئیات درخواستهای تعمیرات 107

صفحه انجام تعمیرات 108

صفحه تائید فاکتورهای باز 109

صفحه نمایش اطلاعات خودروهای ثبت شده 110

صفحه ورود به سیستم برای کاربر وب سایت 111

صفحه ثبت خودرو 112

صفحه درخواست تعمیر 113

صفحه خودروهای ثبت شده 114

صفحه فاکتورهای تائید شده 115

صفحه ثبت نام 116

فصل پنجم : جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 117

جمع بندی 118

نتیجه گیری 119

پیشنهادات 119

فهرست منابع 121
چکیده

در این نوشتار ، به بررسی ، تحلیل و پیاده سازی سیستماتیک یکی از نرم افزارهای آنلاین با عنوان سیستم تعمیرات آنلاین پرداخته شده است. 

هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش SSADM می باشد. برای این منظور:

در فصل اول چشم انداز پروژه مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل دوم تجزیه و تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل سوم پیاده سازی و توضیح کدهای برنامه مورد بررسی قرار گرفته شده است

در فصل چهارم آموزش سیستم درخواست تعمیرات آنلاین داده شده است.

در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفته اند

در نهایت فهرست منابع مورد استفاده ارائه شده اند

برنامه سیستم درخواست تعمیر آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

برنامه سیستم درخواست تعمیر آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ
عنوان جداول طراحی شده در سیستم درخواست تعمیر آنلاین
معرفی جدول های پایگاه داده

tblCar
tblDarkhastTamir
tblDetails
tblDriver
tblLinks
tblUserType

sp_alterdiagram
sp_creatediagram
sp_dropdiagram
sp_helpdiagramdefinition
sp_helpdiagrams
sp_renamediagram
sp_upgraddiagrams
sysdiagrams

xtblCarDriver
xtblCars
xtblInfoCar
xtblInfoReparing
xtblShowFactor
xtblShowOpenDetails
xtblTamiratBaz

امکانات سایت
 آموزش سیستم درخواست تعمیرات آنلاین
صفحه ورود به سیتم درخواست تعمیرات آنلاین
صفحه جزئیات درخواستهای تعمیرات
صفحه انجام تعمیرات
صفحه تائید فاکتورهای باز
صفحه نمایش اطلاعات خودروهای ثبت شده
صفحه ورود به سیستم برای کاربر وب سایت
صفحه ثبت خودرو
صفحه درخواست تعمیر
صفحه خودروهای ثبت شده
صفحه فاکتورهای تائید شده
صفحه ثبت نام
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620