پروژه وبسایت دانشجویی زندگینامه مشاهیر آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و داکیومنت و مستندات UML و توضیحات


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

پروژه وبسایت دانشجویی زندگینامه مشاهیر آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ و داکیومنت و مستندات UML و توضیحات

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

فهرست مطالب

عنوان ======================================================شماره صفحه

چکیده ‌ح

کلمات کلیدی ‌ح

هدف سیستم جاری 8

زبان تحلیل سیستم 8

تاریخچة UML 9

ویژگیهای UML 11

فصل اول: امکانسنجی طرح 14

1-1- فهرست عملیات سنتی که حذف می شوند 15

1-2- فهرست عملیات سنتی که به عملیات سیستمی (نرم افزاری) تبدیل می شوند 15

1-3- فهرست عملیات سیستمی که اضافه شده اند 16

فصل دوم: تحلیل و طراحی سیستم مشاهیر 18

2-1- Use case چیست؟ 19

2-2- Actor چیست؟ 19

2-3- دیاگرام use case چیست؟ 20

2-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 20

2-5- شناسائی Actor های سیستم 20

2-5-1- Actor کاربر 20

2-5-2- Actor مدیر وب سایت 21

2-5-3- Actor بازدید کننده 22

2-6-  شناسائی Use Case ها 22

2-6-1- Sing Up Use Case 23

2-6-1-1- سناریوی Sing Up Use Case 24

2-6-2- Sing In  Use Case 25

2-6-2-1- سناریوی Sing In Use Case 26

2-6-3- News Group Definition Use Case 27

2-6-3-1- سناریوی News Group Definition Use Case 28

2-6-4- News Adding Use Case 29

2-6-4-1- سناریوی News Adding Use Case 30

2-6-5- Boss & User Mailbox Use Case 31

2-6-5-1- سناریوی Boss Mailbox Use Case 32

2-6-5-2- سناریوی User Mailbox Use Case 33

2-6-6- Voting Use Case 34

2-6-6-1- سناریوی Voting Use Case 35

2-6-6-2- سناریوی Voting Examination Use Case 36

2-6-7- Sending File Use Case 37

2-6-7-1- سناریوی Sending Files Use Case 38

2-6-8- File Editing Use Case 39

2-6-8-1- سناریوی File & Profile Editing Use Case 40

2-6-9- Maim Use Case 41

2-7- نمودار توالی  (Sequence Diagram) 42

2-8- رسم نمودارهای توالی (Sequence Diagrams) 42

2-8-1- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید (Sign Up) 43

2-8-2- نمودار توالی مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر خاص(Sign In) 44

2-8-3- نمودار توالی مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید(New News Group) 45

2-8-4- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت اخبار جدید(New News) 46

2-8-5- نمودار توالی مربوط به ایمیل باکس مدیر وب سایت(Boss Mailbox) 47

2-8-6- نمودار توالی مربوط به ایمیل باکس کاربر خاص(User Mailbox) 48

2-8-7- نمودار توالی مربوط به ارسال نظرات کاربران(User Voting) 49

2-8-8- نمودار توالی مربوط به مدیریت نظرات ( Voting Examination) 50

2-8-9-نمودار توالی مربوط به ارسال فایل (File Sending) 51

2-8-10- نمودار توالی مربوط به ویرایش پروفایل و فایلها (File & Profile Editing) 52

2-9- نحوه رسم نمودارهای کلاس 53

2-10- شرح Object های مربوط به سیستم خبری مشاهیر ایرانی 54

2-10-1- SignUp Form 54

2-10-2- User Information 54

2-10-3- Account Controller 54

2-10-4- News Group 55

2-10-5- News Group Form 55

2-10-6- News 55

2-10-7- News Definition Form 55

2-10-8- News Controller 56

2-10-9- User Mail Box 56

2-10-10- User Mail Box Controller 56

2-10-11- User Types 57

2-10-12- User Types Form 57

2-10-13- LoGin Form 57

2-10-14- User Login 57

2-10-15-  User Login Controller 58

2-10-16-  VotesTbl 58

2-10-17-  Rating 58

2-10-18-  Rating Form 59

2-10-19-  Visited Pages 59

2-10-20- Visited Pages 59

2-10-21-  Sended Files 59

2-10-22- Form Sended Files 60

2-11- رسم نمودار کلاس سیستم خبری مشاهیر ایرانی 61

2-12- نمودار فعالیت شماره 1 (ثبت نام ، ورود به سیستم) 62

2-13- نمودار فعالیت شماره 2 (تعریف گروه خبری جدید) 63

2-14- نمودار فعالیت شماره 3 (انتشار اخبار جدید) 64

2-15-  نمودار فعالیت شماره 4 (بررسی ایمیل باکس) 65

2-16- نمودار فعالیت شماره 5 (ارسال نظرات) 66

2-17- نمودار فعالیت شماره 6 (مدیریت نظرات) 67

2-18- نمودار فعالیت شماره 7 (ارسال فایلهای ضمیمه) 68

2-19- نمودار فعالیت شماره 8 (ویرایش پروفایل) 69

2-20- نمودار Domain مربوط به سیستم خبری مشاهیر ایرانی 70

2-21- مدلسازی معنایی 71

2-21-1- سه مفهوم معنايي موجود در روش ER 71

2-21-2- سه ضابطه در رابطه با تشخيص يك نوع موجوديت 71

2-22- نمودار ER سیستم خبری مشاهیر ایرانی 72

2-23- DFD سطح صفر (Context Diagram) 73

2-24- DFD سطح یک (عملیات ثبت نام) 74

2-25- DFD سطح یک (عملیات جستجو) 75

2-26- DFD سطح یک (عملیات عضویت در خبرنامه) 76

2-27- DFD سطح یک (عملیات ثبت نظرات) 77

فصل سوم: نحوه پیاده سازی 78

3-1- نمودار ارتباط بین جداول پایگاه داده 79

3-2- شرح جداول و دستورات SQL مورد نیاز جهت ایجاد 80

3-3- مروری بر پایه محیط ASP.NET 88

3-4- نکات مهم در مورد ASP.NET 88

3-5- یادگیری از تاریخچه ASP 89

3-5-1- پیدایش ASP 89

3-5-2- چرا ASP مورد نیاز بود؟ 90

3-5-3- چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 92

3-5-4- نیاز به مدل جدید ASP 93

3-7- آشنائی با زبان C# 95

3-7-1-مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 96

3-8- C# چيست ؟ 97

3-9-كد مديريت يافته 98

3-10- روش يادگيری C# 98

3-11- خلاصه 99

3-12- Source Code مربوط به صفحه AcceptNews.aspx 100

3-13- Source Code مربوط به صفحه AddNews.aspx 102

3-14- Source Code مربوط به صفحه AddNewsGroup.aspx 105

3-14- Source Code مربوط به کنترل AddVoteUC.ascx 108

3-15- Source Code مربوط به کنترل counterPage.ascx 111

3-16 - Source Code مربوط به صفحه CreateArchive.aspx 112

3 – 17 - Source Code مربوط به صفحه SelectToEditNews.aspx 114

3 – 18 - Source Code مربوط به صفحه EditProfile.aspx 117

3 – 19- Source Code مربوط به صفحه EditVotes.aspx 119

3-20- Source Code مربوط به صفحه KhabarMaster.master 121

3-21- Source Code مربوط به کنترل logedInChecker.ascx 124

Source Code مربوط به صفحه LogOut.aspx 124

3-22- Source Code مربوط به کنترل logedInChecker.ascx 125

3-24 - Source Code مربوط به صفحه LogOut.aspx 125

3-23- Source Code مربوط به فایل nicEdit.js (فایل ویرایشگر متنی) 126

3 – 25- Source Code مربوط به صفحه ReadNews.aspx 129

3- 26- Source Code مربوط به صفحه Register.aspx 132

3- 27- Source Code مربوط به صفحه ShowArchieves.aspx 135

3 – 28- Source Code مربوط به صفحه UsersPermission.aspx 136

3-29- Source Code مربوط به فایل Web.config 139

3-30 - Source Code مربوط به کلاس FirstClass.cs 140

فصل چهارم : جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 143

4-1- جمع بندی 144

4-2- نتیجه گیری 145

4-3- پیشنهادات 146

منابع 147

کتابها 147

وب سایتها 147

Abstract 148 

فهرست عکسها و نمودارها

عنوان ======================================================شماره صفحه

شکل 1 - نمایش ارث بری در اکتورهای سیستم 21

شکل 2- اکتور مدیر وب سایت 21

شکل 3- Actor بازدید کننده 22

شکل 4 - نمودار Sing Up Use Case 23

شکل 5  - نمودار Sing In  Use Case 25

شکل 6 - نمودار News Group Definition Use Case 27

شکل 7 - نمودار News Adding Use Case 29

شکل 8- نمودار  Boss & User Mailbox Use Case 31

شکل 9 - نمودار Voting Use Case 34

شکل 10 - نمودار Sending File Use Case 37

شکل 11 -  نمودار File Editing Use Case 39

شکل 12- نمودار Maim Use Case 41

شکل 13- نمودار نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید (Sign Up) 43

شکل 14- نمودار نمودار توالی مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر خاص(Sign In) 44

شکل 15- نمودار نمودار توالی مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید(New News Group) 45

شکل 16- نمودار نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت اخبار جدید(New News) 46

شکل 17- نمودار نمودار توالی مربوط به ایمیل باکس مدیر وب سایت(Boss Mailbox) 47

شکل 18- نمودار  نمودار توالی مربوط به ایمیل باکس کاربر خاص(User Mailbox) 48

شکل 19- نمودار نمودار توالی مربوط به ارسال نظرات کاربران(User Voting) 49

شکل 20- نمودار  نمودار توالی مربوط به مدیریت نظرات ( Voting Examination) 50

شکل 21- نمودار نمودار توالی مربوط به ارسال فایل (File Sending) 51

شکل 22- نمودار نمودار توالی مربوط به ویرایش پروفایل و فایلها (File & Profile Editing) 52

شکل 23- نمودار رسم نمودار کلاس سیستم خبری مشاهیر ایرانی 61

شکل 24- نمودار فعالیت شماره 1 (ثبت نام ، ورود به سیستم) 62

شکل 25- نمودار فعالیت شماره 2 (تعریف گروه خبری جدید) 63

شکل 26- نمودار فعالیت شماره 3 (انتشار اخبار جدید) 64

شکل 27-  نمودار فعالیت شماره 4 (بررسی ایمیل باکس) 65

شکل 28- نمودار فعالیت شماره 5 (ارسال نظرات) 66

شکل 29-  نمودار فعالیت شماره 6 (مدیریت نظرات) 67

شکل 30 - نمودار فعالیت شماره 7 (ارسال فایلهای ضمیمه) 68

شکل 31 - نمودار فعالیت شماره 8 (ویرایش پروفایل) 69

شکل 32 - نمودار Domain مربوط به سیستم خبری مشاهیر ایرانی 70

شکل 33- نمودار سه مفهوم معنايي موجود در روش ER 71

شکل 34- نمودار ER سیستم خبری مشاهیر ایرانی 72

شکل 35 - نمودار DFD سطح صفر (Context Diagram) 73

شکل 36 - نمودار DFD سطح یک (عملیات ثبت نام) 74

شکل 37- نمودار DFD سطح یک (عملیات جستجو) 75

شکل 38- نمودار DFD سطح یک (عملیات عضویت در خبرنامه) 76

شکل 39- نمودار DFD سطح یک (عملیات ثبت نظرات) 77

شکل 40-  نمودار ارتباط بین جداول پایگاه داده 79

شکل 41- لوگوی AJAX 91

شکل 42- لوگوی .net 94

شکل 43- لوگوی Visual Studio 2008 95

شکل 44- لوگوی VB.Net 96

شکل 45 - لوگوی VISUAL BASIC . NET 97

 

فهرست جدولها

عنوان ======================================================شماره صفحه

جدول 1  - سناریوی Sing Up Use Case 24

جدول 2- سناریوی Sing In Use Case 26

جدول 3- سناریوی News Group Definition Use Case 28

جدول 4–سناریوی News Adding Use Case 30

جدول 5 - سناریوی Boss Mailbox Use Case 32

جدول 6 - سناریوی User Mailbox Use Case 33

جدول 7- سناریوی Voting Use Case 35

جدول 8 - سناریوی Voting Examination Use Case 36

جدول 9- سناریوی Sending Files Use Case 38

جدول 10- سناریوی File & Profile Editing Use Case 40

جدول 11- SignUp Form 54

جدول 12- User Information 54

جدول 13- Account Controller 54

جدول 14- News Group 55

جدول 15- News Group Form 55

جدول 16- News 55

جدول 17- News Definition Form 55

جدول 18- News Controller 56

جدول 19- User Mail Box 56

جدول 20- User Mail Box Controller 56

جدول 21- User Types 57

جدول 22- User Types Form 57

جدول 23- LoGin Form 57

جدول 24- User Login 57

جدول 25- User Login Controller 58

جدول 26- VotesTbl 58

جدول 27- Rating 58

جدول 28- Rating Form 59

جدول 29- Visited Pages 59

جدول 30- Visited Pages 59

جدول 31- Sended Files 60

جدول 32- Form Sended Files 60


 

مقدمه

با بهره گیری از پایه الکترونیک ، سیستمهای خبری الکترونیک زیادی در سراسر جهان در محیط مجازی اینترنت پا به عرصه حیات نهاده اند. سایت های اینترنتی مختلفی تاسیس گردیده است که می توان اخبار و اطلاعات جدید را از آنها مستقیما بدست آورد.

این گونه  اخبار  مزایای بسیار زیادی دارند. البته در حال حاضر با بهره گیری از ویژگیهای وب سایتهای پویا قابلیتهای بسیار زیادی از جمله عضو گیری در وب سایت ها ، ارسال خبرهای جدید به آدرس پست الکترونیکی اعضا ، دانستن نظرات و انتقادات اعضا در مورد سیستم اطلاعاتی جاری به این گونه سیستمها اضافه گردیده است.


هدف سیستم جاری

 هدف از طراحی و پیاده سازی این سیستم ، وب سایتی است که با آن بتوان  اخبار و اطلاعاتي در مورد مشاهیر ایرانی  را در فضای وب در معرض دید کاربران قرار داد. این سیستم باید به گونه ای باشد که بتوان با آن عملیات عضو گیری را نیز انجام داد. البته برای اعضا یک سری امکانات نیز در نظر گرفته شده است که افراد غیر عضو از آنها نمی توانند استفاده نمایند.


زبان تحلیل سیستم

تحلیل سیستم با استفاده از زبان مدلسازی یکنواخت UML انجام خواهد شد. زبان مدلسازی یکنواخت یا Unified Modeling Language) UML)، یک زبان مدلسازی است که برای تحلیل وطراحی سیستمهای شی‌گرا بکار می‌رود. UML اولین بار توسط شرکت Rational ارائه شد و پس از آن از طرف بسیاری از شرکت‌های کامپیوتری و مجامع صنعتی و نرم‌افزاری دنیا مورد حمایت قرار گرفت. به طوریکه تنها پس از یک سال ، توسط گروه Object Management Group ، به عنوان زبان مدلسازی استاندارد پذیرفته شد. UML تواناییها و خصوصیات بارز فراوانی دارد که می‌تواند به طور گسترده‌ای در تولید نرم‌افزار استفاده گردد. 

برنامه سیستم زندگینامه مشاهیر آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

 برنامه سیستم زندگینامه مشاهیر آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ

عنوان جداول طراحی شده در سیستم زندگینامه مشاهیر آنلاین 
معرفی جدول های پایگاه داده
MainLinks
NewsGroups
tblNews
tblVotes
Users
UserTypes
VisitCounts

معرفی رویه های پایگاه داده
sp_NewsGroups_DeleteRow
sp_NewsGroups_Insert
sp_NewsGroups_Update
sp_tblNews_DeleteRow
sp_tblNews_Insert
sp_tblNews_Update
sp_tblNews_Update2
sp_tblNews_Update3
sp_tblNews_Update4
sp_tblVotes_DeleteRow
sp_tblVotes_Insert
sp_tblVotes_Update
sp_Users_DeleteRow
sp_Users_Insert
sp_Users_Update
sp_Users_Update2
sp_VisitCounts_Update

معرفی ویوهای پایگاه داده
VIEW1
VIEW2
VIEW3
VIEW333
VIEW4

امکانات سایت
AcceptNews.aspx
 AddNews.aspx
 AddNewsGroup.aspx
 AddVoteUC.ascx
 counterPage.ascx
 CreateArchive.aspx
SelectToEditNews.aspx
 EditProfile.aspx
EditVotes.aspx
 KhabarMaster.master
logedInChecker.ascx
LogOut.aspx
logedInChecker.ascx
LogOut.aspx
nicEdit.js (فایل ویرایشگر متنی)
 ReadNews.aspx
Register.aspx
ShowArchieves.aspx
 UsersPermission.aspx
 Web.config
 FirstClass.cs

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620