برنامه طراحي سيستم برنامه ویدئو کلوپ با استفاده از زبان سی شارپ ویندوز اپلیکیشن دارای داکیومنت و مستندات Word و UML و فایل رشنال رز


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه طراحي سيستم برنامه ویدئو کلوپ با استفاده از زبان سی شارپ ویندوز اپلیکیشن دارای داکیومنت و مستندات Word و UML و فایل رشنال رز

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WORD Doc و دارای نمودار های UML و نمودار های DFD و توضیحات و دارای پشتیبانی

فهرست مطالب

چکیده 7

مقدمه 8

فصل اول:  چشم انداز پروژه (Vision) 9

1-1- Vision چیست 10

1-2- موضوع پروژه 11

1-3- اهداف پروژه 11

1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 11

1-5- ذینفعان پروژه 11

1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 12

1-7- زبان برنامه نویسی 12

1-8- پایگاه داده 13

1-9-روش تحلیل سیستم 13

1-10- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 13

1-11- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 13

فصل دوم:  نمودارهایUML 14

نمودارUseCase 15

سناریوی  Use Caseبازگشت فیلم 16

سناریوی  Use Caseتحویل فیلم 18

سناریوی  Use Caseگزارشات 20

سناریوی  Use Caseتعریف فیلم 21

سناریوی  Use Caseتعریف مشتری 23

نمودارSequence بازگشت فیلم 25

نمودارCollaboration بازگشت فیلم 26

نمودارActivity بازگشت فیلم 27

نمودار Sequenceگزارشات 28

نمودارCollaboration گزارشات 29

نمودار Activity گزارشات 30

نمودارSequence تحویل فیلم 31

نمودارCollaboration تحویل فیلم 32

نمودارActivity تحویل فیلم 33

نمودارSequence تعریف فیلم 34

نمودارCollaboration تعریف فیلم 35

نمودارActivity تعریف فیلم 36

نمودارSequence  تعریف کاربر 37

نمودارCollaboration تعریف کاربر 38

نمودارActivity تعریف کاربر 39

نمودار Sequence تعریف مشتری 40

نمودارCollaboration تعریف مشتری 41

نمودارActivity تعریف مشتری 42

نمودارClass 43

کلاس فیلم 44

کلاس مشتری 44

کلاس تحویل 44

کلاس نوع فیلم 45

کلاس نوع محصول 45

کلاس نوع کاربر 45

کلاس کاربر 46

فصل سوم:  سورس برنامه 47

فرم اصلی 48

فرم ثبت مشتری 53

فرم ورود 57

فرم تعریف فیلم 59

فرم تحویل فیلم 64

فرم نوع فیلم 70

فرم نوع محصول 73

فرم کاربر 76

فرم درآمد دریک بازه زمانی 79

فرم درآمد هرفیلم 81

فرم لیست فیلم ها 82

فرم تعدادفیلم دریافتی هر مشتری 84

فصل چهارم:  درمورد زبان برنامه نویسی 86

در مورد زبان برنامه نویسی 87

مروري بر تاريخچه برنامه نويسي 87

برنامه نويسي ساخت يافته 89

تاریخچه سی شارپ 91

اهداف طراحی زبان 92

تاریخچه 93

ویژگی‌ها 94

سیستم یکپارچه شده 95

انواع داده 96

Boxing و EnBoxing 96

ویژگی‌های جدید در C# 2.0 97

کلاسهای partial 97

Genericها 98

کلاس های static 98

یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 98

Delegateهای ناشناس 99

Delegate covariance and contravariance 99

نوع داده Nullable 100

منابع 101

کتابها 101

وب سایتها 101

فهرست اشکال و نمودار 

شکل3- 1-فرم اصلی 48

شکل3- 2-فرم ثبت مشتری 53

شکل3- 3-فرم ورود 57

شکل3- 4-فرم تعریف فیلم 59

شکل3- 5-فرم تحویل فیلم 64

شکل3- 6-فرم نوع فیلم 70

شکل3- 7-فرم نوع محصول 73

شکل3- 8-فرم کاربر 76

شکل3- 9-فرم درآمد دریک بازه زمانی 79

شکل3- 10-فرم درآمد هرفیلم 81

شکل3- 11-فرم لیست فیلم ها 82

شکل3- 12-فرم تعدادفیلم دریافتی هر مشتری 84


شکل4- 1-اعداد باینری 87

شکل4- 2-محیط ویرایشگر کد 89

شکل4- 3-عکس جلد کتاب آموزش سی شارپ 91


نمودار2- 1-سناریوی  Use Caseبازگشت فیلم 16

نمودار2- 2-سناریوی  Use Caseتحویل فیلم 18

نمودار2- 3-سناریوی  Use Caseگزارشات 19

نمودار2- 4-سناریوی  Use Caseتعریف فیلم 21

نمودار2- 5-سناریوی  Use Caseتعریف مشتری 23

نمودار2- 6-نمودارSequence بازگشت فیلم 24

نمودار2- 7-نمودارCollaboration بازگشت فیلم 25

نمودار2- 8-نمودارActivity بازگشت فیلم 26

نمودار2- 9-نمودار Sequenceگزارشات 27

نمودار2- 10-نمودارCollaboration گزارشات 28

نمودار2- 11-نمودار Activity گزارشات 29

نمودار2- 12-نمودارSequence تحویل فیلم 30

نمودار2- 13-نمودارCollaboration تحویل فیلم 31

نمودار2- 14-نمودارActivity تحویل فیلم 32

نمودار2- 15-نمودارSequence تعریف فیلم 33

نمودار2- 16-نمودارCollaboration تعریف فیلم 34

نمودار2- 17-نمودارActivity تعریف فیلم 35

نمودار2- 18-نمودارSequence  تعریف کاربر 36

نمودار2- 19-نمودارCollaboration تعریف کاربر 37

نمودار2- 20-نمودارActivity تعریف کاربر 38

نمودار2- 21-نمودار Sequence تعریف مشتری 39

نمودار2- 22-نمودارCollaboration تعریف مشتری 40

نمودار2- 23-نمودارActivity تعریف مشتری 41

نمودار2- 24-نمودارClass 42

نمودار2- 25-کلاس فیلم 43

نمودار2- 26-کلاس مشتری 43

نمودار2- 27-کلاس تحویل 43

نمودار2- 28-کلاس نوع فیلم 44

نمودار2- 29-کلاس نوع محصول 44

نمودار2- 30-کلاس نوع کاربر 44

نمودار2- 31-کلاس کاربر 45

 

چکیده

در این نوشتار ، به بررسی و تحلیل سیستماتیک یکی از نرم افزارهای تحت ویندوزبا عنوان ویدئوکلوپ پرداخته شده است. 

هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش RUP می باشد که برای نمایش برخی از مراحل آن از نمودارهای UML استفاده شده است. برای این منظور:

در فصل اول Vision طرح مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل دوم نمودارهای uml موردبررسی قرار گرفته است

در فصل سوم سورس برنامه موردبررسی قرار گرفته است

در فصل چهارم درمورد زبان برنامه نویسی می باشد

مقدمه

 

مکانیزه کردن سیستم ها باعث افزایش کارایی ونیز سرعت انجام عملیات ونیز بهره وری در امور مربوطه می شود.با سیتمی کردن ویدئوکلوپ علاوه برداشتن آرشیوی از مشتریان ونیز در اختارداشتن لیست فیلم های ویدئو کلوپ می توان به راحتی وسرعت گزارشات متنوعی به دست آورد ونیز درآمد ویدئو کلوپ قابل محاسبه است.

برنامه طراحي سيستم برنامه ویدئو کلوپ با استفاده از  زبان سی شارپ ویندوز اپلیکیشن 

برنامه طراحي سيستم برنامه ویدئو کلوپ با استفاده از  زبان سی شارپ ویندوز اپلیکیشن داراي بخشهاي متنوع و داراي چندين صفحه داراي بخش مديريتي به همراه پايگاه داده SQL Server و داراي پشتيباني. اين برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روي Server نيز قابل نصب و اجرا مي باشد.

   برنامه طراحي سيستم برنامه ویدئو کلوپ با استفاده از  زبان سی شارپ ویندوز اپلیکیشن
 
 
عنوان جداول طراحي شده در سيستم برنامه ویدئو کلوپ 
 
معرفي جدول هاي پايگاه داده
sp_alterdiagram
sp_creatediagram
sp_dropdiagram
sp_helpdiagramdefinition
sp_helpdiagrams
sp_renamediagram
sp_upgraddiagrams
 
معرفي رويه هاي پايگاه داده
sp_alterdiagram
sp_creatediagram
sp_dropdiagram
sp_helpdiagramdefinition
sp_helpdiagrams
sp_renamediagram
sp_upgraddiagrams
 
معرفي ويوهاي پايگاه داده
xtblDaramadFilm
xtblDaryaftGorohFilm
xtblMovie
xtblTahvil
xtblTedadFilmMoshtari
 
امکانات برنامه
فرم اصلی
فرم ثبت مشتری
فرم ورود
فرم تعریف فیلم
فرم تحویل فیلم
فرم نوع فیلم
فرم نوع محصول
فرم کاربر
فرم درآمد دریک بازه زمانی
فرم درآمد هرفیلم
فرم لیست فیلم ها
فرم تعدادفیلم دریافتی هر مشتری
 
پروژه داراي پشتيباني مي باشد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620