پروژه دانشگاهی برنامه سیستم انبارداری با استفاده از سی شارپ و ویندوز اپلیکیشن


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

پروژه دانشگاهی برنامه سیستم انبارداری با استفاده از سی شارپ و ویندوز اپلیکیشن

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WORD Doc و دارای نمودار های UML  و فایل رشنال رز و نمودار های DFD و توضیحات کدها و دارای پشتیبانی

فهرست مطالب 

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  شماره صفحه

فصل اول:  شرح سيستم انبار 12

جايگاه‌ سازماني‌ و شرح‌ وظايف‌ 13

كالاهاي‌ موجود در انبار و نحوه‌ چيدمان‌ آنها 13

فرايند درخواست‌ كالا از انبار و تحويل‌ آن‌ 14

فرمهاي‌ مورد استفاده‌ در سيستم‌ انبار 15

انبار گرداني‌ 16

فصل دوم: نيازمنديهاي سيستم انبار 17

نيازمنديهاي مساله جهت طراحي برنامه انبار 18

اطلاعات پايه 18

عمليات مربوط به ورود كالا به انبار 19

عمليات مربوط به خروج كالا از انبار 20

عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري كالا و سوابق آن و كنترل موجودي انبار 21

گزارش‌ها 22

امنيت و حدود دسترسي 24

ارتباط سيستم انبار با ساير سيستم‌ها 25

بازسازی اطلاعات 25

فرمهاي مورد استفاده در سيستم انبار 26

جدول مربوط به ثبت ، اصلاح و حذف كالا 26

جدول مربوط به مشاهده كالا 26

جدول مربوط به معرفي درخواست كننده 26

جدول مربوط به معرفي انبارها 27

جدول مربوط به معرفي پروژه ها 27

الف) جدول مربوط به معرفي پروژه ها 27

ب) جدول مربوط به مواد مصرفي پروژه ها 27

ج) كد شركت درخواست كننده 27

جدول مربوط به معرفي كارپردازها 27

جدول مربوط به رسيد انبار دائم 28

جدول مربوط به حواله انبار 28

ثبت برگشتي به انبار 28

ثبت درخواست خريد 29

چاپ درخواست خريد 30

ثبت رسيد محصول 30

جدول مربوط به گزارش گردش انبار 31

جدول مربوط به گزارش كاردكس انبار يك كالا 31

جدول مربوط به گزارش كالاهائي كه به نقطه سفارش رسيده اند 31

جدول مربوط به گزارش مواد يك محصول 31

جدول مربوط به گزارش پيگيري درخواستهاي خريد 31

جدول مربوط به گزارش مربوط به واحدها 32

جدول مربوط به گزارش مربوط به پروژه ها 32

جدول مربوط به ثبت شمارش كالا 32

جدول مربوط به گزارش مغايرت 32

جدول مربوط به ليست شمارش كالا 33

جدول مربوط به ليست انبارگرداني (صورت خلاصه ريز انبارگرداني شركت) 33

جدول مربوط به ثبت انبارگرداني 33

فصل سوم: نمودار جريان داده ها DFD 34

نمودار سطح يك DFD سیستم انبار (ناشی از عملیات انبار) 38

نمودار سطح دو DFD سیستم انبار (ناشی از صدور درخواست) 39

نمودار سطح سه DFD سیستم انبار (صدور ناشی از درخواست) 40

نمودار سطح چهار DFD سیستم انبار (ناشی از بررسی صدور) 41

فصل چهارم: نمودار كاربرد (Use case Diagram) 42

فهرست فعاليتها 43

نمودار كلي Use Case سيستم انبارداري 44

نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای مدیر انبار 45

نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای Use Case ها 46

سناریوی Boss Mailbox Use Case 47

سناریوی  Use Caseمشاهده گزارشات مدیریتی 48

سناریوی  Use Caseایجاد گروه كالاي جدید 49

سناریوی  Use Caseدرج اقلام ویرایش لیست اقلام 50

سناریوی  Use Caseمشاهده سفارشات 51

سناریوی Use Case درخواست خريد كالا 52

نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای انباردار 53

سناریوی Use Case صندوق پستي انباردار 54

سناریوی  Use Caseثبت سفارشات 55

سناریوی  Use Caseبررسي موجودي انبار 56

نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای درخواست کننده کالا 57

سناریوی Use Case صندوق پستي درخواست كننده كالا از انبار 58

سناریوی Use Case ارسال سفارش جديد 59

سناریوی Use Case تائيديه دريافت كالا از انبار 60

نمودار Use Case مربوط به فعالیتهای کاربر 61

سناریوی Sing Up Use Case 62

سناریوی LogIn Use Case 63

سناریوی LogOut Use Case 64

فصل پنجم: نمودار توالي (Sequence Diagram) 65

نمودار توالي ورود به سيستم 66

نمودار توالي خروج از سيستم 67

نمودار توالي ايجاد كاربر 68

نمودار توالي درخواست نمايش وضعيت موجودي كالا 69

نمودار توالي ارسال سفارش كالا 70

نمودار توالي درخواست نمايش وضعيت موجودي كالا 71

نمودار توالي درخواست ثبت تائيديه دريافت كالا 72

نمودار توالي ثبت مشخصات كالاي جديد 73

نمودار توالي ايجاد گروه كالاي جديد 74

نمودار توالي درخواست ثبت سفارش 75

نمودار توالي تائيد نهايي سفارش 76

نمودار توالي صدور درخواست خريد كالا 77

نمودار توالي درخواست مشاهده صندوق پستي (انباردار) 78

نمودار توالي درخواست مشاهده صندوق پستي (درخواست كننده كالا) 79

نمودار توالي درخواست مشاهده صندوق پستي (مدير انبار) 80

نمودار توالي درخواست مشاهده سفارشات 81

نمودار توالي درخواست مشاهده گزارشات مديريتي 82

نمودار توالي درخواست مشاهده سفارشات موجود (مدير انبار) 83

فصل ششم: نمودار همكاري (Collaboration Diagram) 84

نمودار همكاري ورود به سيستم 85

نمودار همكاري خروج از سيستم 86

نمودار همكاري ايجاد كاربر 87

نمودار همكاري درخواست نمايش وضعيت موجودي كالا 88

نمودار همكاري ارسال سفارش كالا 89

نمودار توالي درخواست نمايش وضعيت موجودي كالا 90

نمودار همكاري درخواست ثبت تائيديه دريافت كالا 91

نمودار همكاري ثبت مشخصات كالاي جديد 92

نمودار همكاري ايجاد گروه كالاي جديد 93

نمودار همكاري درخواست ثبت سفارش 94

نمودار همكاري تائيد نهايي سفارش 95

نمودار همكاري درخواست مشاهده صندوق پستي (انباردار) 97

نمودار همكاري درخواست مشاهده صندوق پستي (درخواست كننده كالا) 98

نمودار همكاري درخواست مشاهده صندوق پستي (مدير انبار) 99

نمودار همكاري درخواست مشاهده سفارشات 100

نمودار همكاري درخواست مشاهده گزارشات مديريتي 101

نمودار همكاري درخواست مشاهده سفارشات موجود (مدير انبار) 102

فصل هفتم: نمودار كلاس (Class Diagram) 103

نمودار كلي كلاس سيستم انبار شيشه 104

توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 104

متد Insert () 104

متد Delete () 105

متد Update() 105

متد Select() يا متد GetInfo() 105

جزئیات و نام كلاسهاي سيستم انبار 106

كلاس كاربر 106

كلاس مدير انبار 106

كلاس انباردار 106

كلاس درخواست كننده كالا 107

كلاس انبار 107

كلاس تحويل اقلام 107

كلاس ورود كالا به انبار 108

كلاس محصولات انبار 108

فصل هفتم: نمودار ارتباطات (ER Diagram) 109

نمودار ER كلي سيستم 110

فصل هشتم: نمودار وضعیت (State Chart Diagram) 111

نمودار وضعیت ورود به سیستم 112

نمودار وضعیت خروج از سیستم 113

نمودار وضعیت ثبت نام در سیستم 114

نمودار وضعیت ثبت سفارشات 115

نمودار وضعیت گزارشات سیستم 116

فصل نهم: نمودار گانت و پرت 117

جدول مربوط به فعاليتهاي نمودار گانت 118

نمودار گانت 119

نمودار پرت 120

فصل دهم: توضیحات کدهای برنامه انبار 121

توضیحات کد مربوط به فرم Login 122

توضیحات کد مربوط به فرم اصلی سیستم انبار 124

توضیحات کد مربوط به فرم تعریف اقلام انبار 128

توضیحات کد مربوط به فرم ثبت سفارشات انبار 134

توضیحات کد مربوط به فرم ثبت ورود اقلام به انبار 140

توضیحات کد مربوط به فرم ثبت خروج کالا و تحویل کالا 143

توضیحات کد مربوط به فرم تعریف واحد جدید 146

توضیحات کد مربوط به فرم تعریف طبقه بندی جدید 150

توضیحات کد مربوط به فرم تعریف انبار جدید 154

توضیحات کد مربوط به فرم تعریف واحد کالای جدید 158

توضیحات کد مربوط به فرم تعریف اپراتور انبار و تعویض کلمه عبور 162

توضیحات کد مربوط به گزارشات 167

جمع بندی 169

نتیجه گیری 170

پیشنهادات 170

منابع 172

کتابها 172

وب سایتها 172

 

فهرست شکل ها

عنوان..................................................................................شماره صفحه

شکل 1- نمایی از یک انبار 13

شکل 2- نمودارزمینه ای DFDسیستم انبار(context diagram) 36

شکل 3  - مربوط به سطح صفر سیستم انبار 37

شکل 4- مربوط به سطح یک DFD سیستم انبار(ناشی از عملیات انبار) 38

شکل 5 - مربوط به سطح دو DFDسیستم انبار(ناشی از صدوردرخواست) 39

شکل 6- نمودار مربوط به سطح سه DFDسیستم انبار(صدورناشی از درخواست) 40

شکل 7 - نمودارسطح چهار DFD سیستم انبار (ناشی از بررسی صدور) 41

شکل 8 - نمودار کلی Use Case سیستم انبارداری 44

شکل 9 - نمودار Use Case فعالیتهای مدیر انبار 45

شکل 10 - مربوط به Use Caseفعالیتهای انباردار 53

شکل 11 - مربوط به نمودار Use Case فعالیتهای درخواست کننده کالا 57

شکل 12 -  مربوط به نمودارUse Case فعالیتهای کاربر 61

شکل 13 -مربوط به نمودار توالی ورود به سیستم 66

شکل 14-  مربوط به نمودار توالی خروج از سیستم 67

شکل 15- نمودار توالی ایجاد کاربر 68

شکل 16- مربوط به نمودار توالی درخواست نمایش وضعیت موجودی کالا 69

شکل 17- مربوط به نمودار توالی ارسال سفارش کالا 70

شکل 18- مربوط به نمودار توالی درخواست نمایش وضعیت موجودی کالا 71

شکل 19- مربوط به نمودارتوالی درخواست ثبت تائیدیه دریافت کالا 72

شکل 20- نمودار5- 8 مربوط به نمودار توالی ثبت مشخصات کالای جدید 73

شکل 21- مربوط به نمودار توالی ایجاد گروه کالای جدید 74

شکل 22- مربوط به نمودار توالی درخواست ثبت سفارش 75

شکل 23- مربوط به نمودار توالی تایید نهایی سفارش 76

شکل 24- مربوط به نمودار توالی صدوردرخواست خریدکالا 77

شکل 25- مربوط به نمودار درخواست مشاهده صندوق پستی(انباردار) 78

شکل 26-  مربوط به نمودار توالی درخواست مشاهده صندوق پستی(درخواست کننده کالا) 79

شکل 27- نمودار5- 15 مربوط به نمودار توالی درخواست مشاهده صندوق پستی(مدیر انبار) 80

شکل 28-  مربوط به نمودارتوالی درخواست مشاهده سفارشات 81

شکل 29- مربوط به نمودارتوالی درخواست مشاهده گزارشات مدیریتی 82

شکل 30 - مربوط به نمودار توالی درخواست مشاهده سفارشات موجود (مدیر انبار) 83


نمودار6- 1 مربوط به نمودار همکاری ورود به سیستم 85

نمودار6- 2- مربوط به نمودارهمکاری خروج از سیستم 86

نمودار6- 3 مربوط به نمودار همکاری ایجاد کاربر 87

نمودار6- 4 مربوط به نمودار همکاری درخواست نمایش وضعیت موجودی کالا 88

نمودار6- 5 مربوط به نمودار همکاری ارسال سفارش کالا 89

نمودار6- 6 مربوط به نمودار درخواست نمایش وضعیت موجودی کالا 90

نمودار6- 7 مربوط به نمودار همکاری درخواست ثبت تائیدیه دریافت  کالا 91

نمودار6- 8 مربوط به نمودار همکاری ثبت مشخصات کالای جدید 92

نمودار6- 9 مربوط به نمودار همکاری ایجاد گروه کالای جدید 93

نمودار6- 10 مربوط به نمودار همکاری درخواست ثبت سفارش 94

نمودار6- 11 مربوط به نمودار همکاری تائید نهایی سفارش 95

نمودار6- 12 مربوط به نمودار همکاری صدور درخواست خریدکالا 96

نمودار6- 13 مربوط به نمودار همکاری درخواست مشاهده صندوق پستی(انباردار) 97

نمودار6- 14 مربوط به نمودارهمکاری مشاهده صندوق پستی (درخواست کننده کالا) 98

نمودار6- 15 مربوط به نمودار همکاری درخواست مشاهده صندوق پستی (مدیرانبار) 99

نمودار6- 16 مربوط به نمودار همکاری درخواست مشاهده سفارشات 100

نمودار6- 17 مربوط به نمودار همکاری درخواست مشاهده گزارشات مدیریتی 101

نمودار6- 18 مربوط به نمودار همکاری درخواست مشاهده سفارشات موجود(مدیرانبار) 102


نمودار7- 1 مربوط به نمودارکلی کلاس سیستم انبارشیشه 104

نمودار7- 2 مربوط به نمودار کلاس کاربر 106

نمودار7- 3 مربوط به نمودار کلاس مدیرانبار 106

نمودار7- 4 مربوط به نمودار کلاس انباردار 106

نمودار7- 5 مربوط به کلاس درخواست کننده کالا 107

نمودار7- 6 مربوط به کلاس انبار 107

نمودار7- 7 مربوط به کلاس تحویل اقلام 107

نمودار7- 8 مربوط به کلاس ورود کالا به انبار 108

نمودار7- 9 مربوط به کلاس محصولات انبار 108

نمودار7- 10 مربوط به نمودار ارتباطات (نمودارER کلی سیستم) 110


نمودار8- 1 مربوط به وضعیت ورود به سیستم 112

نمودار8- 2 مربوط به وضعیت خروج از سیستم 113

نمودار8- 3 مربوط به وضعیت ثبت نام در سیستم 114

نمودار8- 4 - مربوط به وضعیت ثبت سفارشات 115

نمودار8- 5 مربوط به وضعیت گزارشات سیستم 116

نمودار8- 6 - نمودار گانت 119

نمودار8- 7 - نمودار پرت 120


شکل10- 1 توضیحات کد مربوط به فرم login 122

شکل10- 2 توضیحاتکد مربوط به فرم اصلی سیستم انبار 124

شکل10- 3 توضیحات کد مربوط به فرم تعریف اقلام انبار 129

شکل10- 4 توضیحات کد مربوط به فرم ثبت سفارشات انبار 135

شکل10- 5 توضیحات کد مربوط به فرم ثبت ورود اقلام به انبار 141

شکل10- 6 توضیحات کد مربوط به فرم ثبت خروج کالا و تحویل کالا 144

شکل10- 7 توضیحات کد مربوط به فرم تعریف واحد جدید 147

شکل10- 8 توضیحات کد مربوط به فرم تعریف طبقه بندی جدید 151

شکل10- 9 توضیحات کد مربوط به فرم تعریف انبار جدید 155

شکل10- 10 توضیحات کد مربوط به فرم تعریف واحد کالای جدید 159

شکل10- 11 توضیحات کد مربوط به فرم تعریف اپراتور انباروتعویض کلمه عبور 163

شکل10- 12 توضیحات کد مربوط به گزارشات 167

 

فهرست جداول

عنوان..................................................................................شماره صفحه

جدول 2- 1 مربوط به ثبت اصلاح و حذف کالا 26

جدول 2- 2 مربوط به مشاهده کالا 26

جدول 2- 3 مربوط به معرفی درخواست کننده 27

جدول 2- 4 مربوط به معرفی انبارها 27

جدول 2- 5 مربوط به معرفی پروژه ها 27

جدول 2- 6 مربوط به مواد مصرفی پروژه ها 27

جدول 2- 7 مربوط به کد شرکت درخواست کننده 27

جدول 2- 8 مربوط به معرفی کارپردازها 28

جدول 2- 9 مربوط به رسید انبار دائم 28

جدول 2- 10 مربوط به حواله انبار 28

جدول 2- 11 مربوط به ثبت برگشتی به انبار 29

جدول 2- 12 مربوط به ثبت درخواست خرید 29

جدول 2- 13 مربوط به چاپ درخواست خرید 30

جدول 2- 14 مربوط به ثبت رسید محصول 31

جدول 2- 15 مربوط به گزارش گردش انبار 31

جدول 2- 16 مربوط به گزارش کاردکس انبار یک کالا 31

جدول 2- 17 مربوط به گزارش کالاهائی که به نقطه سفارش رسیده اند 31

جدول 2- 18 مربوط به گزارش مواد یک محصول 31

جدول 2- 19 مربوط به گزارش پیگیری درخواستهای خرید 32

جدول 2- 20 مربوط به گزارش مربوط به واحدها 32

جدول 2- 21 مربوط به گزارش مربوط به پروژه ها 32

جدول 2- 22 مربوط به ثبت شمارش کالا 32

جدول 2- 23 مربوط به گزارش مغایرت 33

جدول 2- 24 مربوط به لیست شمارش کالا 33

جدول 2- 25 مربوط به لیست انبارگردانی(صورت خلاصه ریز انبار گردانی شرکت) 33

جدول 2- 26 مربوط به ثبت انبارگردانی 33

جدول 2- 27 - نحوه ایجاد سناریو 46

جدول 2- 28- سناریوی Boss Mailbox Use Case 47

جدول 2- 29- سناریوی  Use Caseمشاهده گزارشات مدیریتی 48

جدول 2- 30 - سناریوی  Use Caseایجاد گروه كالاي جدید 49

جدول 2- 31 - سناریوی  Use Caseدرج اقلام ویرایش لیست اقلام 50

جدول 2- 32- سناریوی  Use Caseمشاهده سفارشات 51

جدول 2- 33- سناریوی Use Case درخواست خريد كالا 52

جدول 2- 34 - سناریوی Use Case صندوق پستي انباردار 54

جدول 2- 35- سناریوی  Use Caseثبت سفارشات 55

جدول 2- 36 - سناریوی  Use Caseبررسي موجودي انبار 56

جدول 2- 37- سناریوی Use Case صندوق پستي درخواست كننده كالا از انبار 58

جدول 2- 38 - سناریوی Use Case ارسال سفارش جديد 59

جدول 2- 39 - سناریوی Use Case تائيديه دريافت كالا از انبار 60

جدول 2- 40- سناریوی Sing Up Use Case 62

جدول 2- 41 - سناریوی LogIn Use Case 63

جدول 2- 42 - سناریوی LogOut Use Case 64

جدول 2- 43 - جدول مربوط به نمودار گانت فعالیتهای پروژه انبار 118

 

مقدمه

هدف از تشكیل وایجاد انبارها چه در سازمانهای دولتی و چه در بخش خصوصی، تامین و نگهداری كالاهای مورد نیاز سازمان است.

وظایف انبارها به شرح زیر است:

1- برنامه ریزی و مراقبت برای حفظ مقدار موجودی هر یك از كالاهای مورد نیاز سازمان درحد مطلوب خود

همكاری و مساعدت در خرید وتامین وتهیه كالاها ودریافت كالاهای خریداری شده

2- نگهداری كالا در انبار به نحو صحیح وتسریع در امر تحویل با رعایت مقررات

3- دستورالعملهای سازمان

انبارها را از دو جهت‌ مي‌توان‌ مورد بررسي‌ قرارداد، يكي‌ از لحاظ‌ فيزيكي‌ نظير محل‌ انبار، نوع‌قفسه‌بندي‌ها، محل‌ كالاها در انبار، نور، ايمني‌ و وسايل‌ حفاظت‌ كالاها و وسايل‌ حمل‌ و نقل‌ و... وديگري‌ سيستم‌ اطلاعات‌ انبار كه‌ به‌ طرح‌ و گردش‌ فرمها بنحوي‌ كه‌ اطلاعات‌ به‌ بخشهاي‌ مختلف‌سازمان‌، به‌ موقع‌ و به‌ مقدار لازم‌ برسد و به‌ كنترلهاي‌ لازم‌ در رابطه‌ با كالاها مي‌پردازد.

 منظور از سيستم‌ اطلاعاتي‌ انبار، ايجاد روشي‌ نظام‌مند و منطقي‌ براي‌ اجراي‌ عمليات‌ مربوط‌ به‌كالاهاي‌ موجود در انبار و همچنين‌ اعمال‌ كنترلهاي‌ لازم‌ روي‌ مراحل‌ مختلف‌ اين‌ عمليات‌ مي‌باشد. 

 

انبار بنا به‌ نياز همه‌ بخشها، عموماً با تمام‌ واحدها و كاركنان‌ آن‌ در تماس‌ و رابطه‌ است‌. اين‌ رابطه‌ وتماس‌ چه‌ در مورد تحويل‌ دادن‌ و گرفتن‌ اجناس‌ و چه‌ در مورد نگهداري‌ حسابها و مبادله‌ اسناد و مدارك‌آن‌ها، بايد بر ضوابط‌ مستدل‌ و مجاز و رسمي‌ مبتني‌ باشد نه‌ مناسبات‌ شخصي‌ و دوستانه‌ چرا كه‌ اينگونه‌روابط‌، موجبات‌ كندي‌ كار و بروز اشتباهات‌ را فراهم‌ مي‌سازد. بديهي‌ است‌ در روابط‌ متقابل‌، رفتارهاي‌دوستانه‌ صرفنظر از دستورالعملها، سبب‌ تسريع‌ كارها خواهد بود ولي‌ نبايد باعث‌ ابهام‌ در حسابها ومدارك‌ و اسناد باشد.

 

برنامه سیستم  انبارداری با استفاده از  سی شارپ  و ویندوز اپلیکیشن دارای بخشهای متنوع و دارای چندین فرم دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

 برنامه سیستم  انبارداری با استفاده از  سی شارپ  و ویندوز اپلیکیشن
 

عنوان جداول طراحی شده  سیستم  انبارداری 

معرفی جدول های پایگاه داده
Access
Asset
AssetUnits
Bardasht
Categ
KharidGheirSefaresh
Purchased
Sefareshat
sysdiagrams
TahvilShodegan
Units
userInfo
WareHouse
WarHouseAdmin
معرفی رویه های پایگاه داده
 
NewSelectCommand
NewSelectCommand2
NewSelectCommand3
NewSelectCommand4
Purchased
Sefareshat
Select_User
sp_alterdiagram
sp_Asset_DeleteRow
sp_Asset_Insert
sp_Asset_SelectAll
sp_Asset_SelectRow
sp_Asset_Update
sp_creatediagram
sp_dropdiagram
sp_helpdiagramdefinition
sp_helpdiagrams
sp_renamediagram
sp_upgraddiagrams
sp_userInfo_DeleteRow
sp_userInfo_Insert
sp_userInfo_Update
 
معرفی  ویوهای پایگاه داده
View_1
View_2
View_3
xtblBardasht
xtblKharid
xtblSefareshatKarbar
xtblSefareshatKharidariSHodeAnbar
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620