برنامه سیستم فروشگاه شركت آهن و فولاد با استفاده از #C و ویندوز اپلیکیشن


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه سیستم فروشگاه شركت آهن و فولاد با استفاده از #C و ویندوز اپلیکیشن

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WORD Doc و دارای نمودار های UML  نمودار های DFD و توضیحات کدها و دارای پشتیبانی


فهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه 

فصل اول:   مقدمه و هدف پروژه 9

الف- هدف 10

ب) محدوده پروژه 10

مقدمه 11

مشخصات فنی نرم افزار 11

فصل دوم:   توضیحات کلی سیستم 12

الف) توضيحات کلي 13

1-چشم انداز محصول 13

2- محيط عملياتي 13

3- مستندات کاربران 14

4- مفروضات و وابستگي ها 14

5- نيازمندي هاي امنيتي 14

6- ويژگي هاي کيفيت نرم افزار 15

7- مجموعه بازنگريها و اصلاح 15

8-مزایای سیستم 15

9- نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار فروش 16

اطلاعات پايه 16

عمليات مربوط به جستجو ، حفظ و نگهداري اقلام و سوابق آن و كنترل موجودي قطعات و خدمات 16

گزارش‌ها 17

امنيت و حدود دسترسي 17

ارتباط سيستم فروش با ساير سيستم‌ها 18

بازسازی اطلاعات 18

كاربران سيستم نرم افزار فروشگاه شركت آهن و فولاد 19

ذينفعان نرم افزار 19

نمودار نيازمنديهاي سيستم فروشگاه شركت آهن و فولاد 20

نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش 21

نمودار فیزیکی DFD اولیه (سطح صفر) 22

مشخص نمودن محدوده سیستم 23

تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها 24

نمودار سطح زمینه ای(DFD) 25

نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD) 26

نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1 27

نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش 28

نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم فروش 29

نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش 30

نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت 31

فصل سوم:   SQL DataBase 32

4-1- نمودار ER مربوط به ارتباط بین جداول 33

مروري بر SQL 34

دستور SELECT 36

پرس و جو با استفاده از DISTINCT 37

عبارات 38

شرايط 38

عملگرها 39

مثــال/ 45

توابع 46

توابع رياضي 49

توابع كاراكتري 49

توابع تبديلي 52

جملات پردازش داده‌ها 52

درج داده‌ها با استفاده از جمله INSERT 54

درج يك ركورد با استفاده از INSERT … VALUES 54

ورود و صدور داده‌ها از منابع خارجي 59

فصل چهارم:   زبان برنامه نویسی C# 61

مقدمه 62

اهداف طراحی زبان 63

تاریخچه 63

ویژگی‌ها 64

سیستم یکپارچه شده 65

انواع داده 65

Boxing و EnBoxing 66

ویژگی‌های جدید در C# 2.0 66

کلاسهای partial 66

Genericها 67

کلاس های static 67

یک شکل جدید از تکرار کننده با استفاده از سازنده توابع 67

Delegateهای ناشناس 68

Delegate covariance and contravariance 68

نوع داده Nullable 69

فصل پنجم:   اکتورها و Functionality های سیستم 70

Use case چیست؟ 71

Actor چیست؟ 72

دیاگرام use case چیست؟ 72

ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 72

شناسائی Actor های سیستم 72

Actor کاربر 73

Actor مدیر واحد فروش 74

Actor کارمندان فروش 74

Actor مشتریان 75

شناسائی Use Case ها 75

نمودارهای USE CASE 1 77

سناریوی Sing Up Use Case 78

سناریوی Sing In Use Case 79

سناریوی Sing Out Use Case 80

نمودارهای USE CASE 2 81

سناریوی Boss Mailbox Use Case 82

سناریوی Staff Mailbox Use Case 83

سناریوی Possibilities Of Orders Use Case 84

سناریوی Registeration of Orders Use Case 85

سناریوی Costumer Invoice Use Case 86

نمودارهای USE CASE 3 87

سناریوی Use Case پرداخت وجه 88

سناریوی Use Case Order 89

نمودارهای USE CASE 4 90

نمودار کلی Use Case 91

فصل ششم:   Source Code 92

فرم ورود به سیستم 93

فرم تعویض کلمه عبور 94

فرم اصلی نرم افزار خرید و فروش شرکت آهن و فولاد 96

فرم ثبت گروه اقلام 101

فرم ثبت چک های پرداختنی 103

فرم ثبت چک های دریافتنی 108

فرم ثبت مشتریان و تامین کنندگان 112

فرم ثبت اطلاعات اقلام 114

فرم حذف/ویرایش مشتریان 120

فرم ایجاد کد فاکتور فروش 122

فرم ایجاد فاکتور فروش جدید 126

فرم ایجاد کد فاکتور خرید 131

فرم ایجاد فاکتور خرید جدید 135

فرم ایجاد شماره سند جدید 140

فرم ثبت دریافت های مشتریان 143

فرم نمایش لیست مشتریان و تامین کنندگان 148

فرم نمایش فاکتور خرید 149

فرم نمایش فاکتور فروش 150

فرم نمایش کل خریدهای انجام شده 153

فرم نمایش کل فروش های صورت گرفته 154

فرم نمایش لیست موجودی اقلام 155

فرم نمایش لیست اقلام ثبت شده 156

فرم نمایش صورت حساب مشتریان 158

فرم نمایش لیست چک های دریافتنی 159

فرم نمایش لیست چک های پرداختنی 160

نتیجه گیری 162

پیشنهادات 163

منابع و مواخذ 164

 

فهرست شکل ها

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه 

شکل 1- اجزاي مختلف سيستم فروشگاه شركت آهن و فولاد 13

شکل 2- نماي کلي از سيستم فروشگاه شركت آهن و فولاد 13

شکل 3- كاربران سيستم نرم افزار فروشگاه شركت آهن و فولاد 19

شکل 4- ذينفعان نرم افزار 19

شکل 5- نمودار نيازمنديهاي سيستم 20

شکل 6- نمودار وضعیت موجودیتهای برنامه فروش 21

شکل 7- نمودار فیزیکی DFD اولیه (سطح صفر) 22

شکل 8- محدوده سیستم 23

شکل 9- تبدیل موجودیتهای فیزیکی به فرآیندها 24

شکل 10- نمودار سطح زمینه ای(DFD) 25

شکل 11- نمودار زمینه ای تجزیه شده به سطح یک(DFD) 26

شکل 12- نمودار DFD سطح 2 مربوط به دریافت و پرداخت سطح 1 27

شکل 13- نمودار DFD منطقی زمینه ای مربوط به سیستم فروش 28

شکل 14- نمودار DFD منطقی سطح 0 مربوط به سیستم فروش 29

شکل 15-نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت سفارش 30

شکل 16- نمودار DFD منطقی سطح 1 مربوط تحلیل ثبت پرداخت 31

شکل 17- نمودار ER مربوط به ارتباط بین جداول 33

شکل 18- درباره زبان برنامه نویسی C# 63

شکل 19- کاربران سیستم 74

شکل 20- نمودارUSECASE ورود به سیستم کاربران 78

شکل 21- سناریوی Sing Up Use Case 79

شکل 22- سناریوی Sing In Use Case 80

شکل 23- سناریوی Sing Out Use Case 81

شکل 24- USE CASE سفارشات 82

شکل 25- سناریوی مورد کاربرد صندوق پیام مدیر فروشگاه 83

شکل 26- سناریوی مورد کاربرد صندوق پیام کارمندان فروشگاه 84

شکل 27- سناریوی مورد کاربرد امکان سجی سفارشات 85

شکل 28- سناریوی مورد کاربرد ثبت سفارشات 86

شکل 29- سناریوی مورد کاربرد صورت حساب مشتری 87

شکل 30- نمودار USE CASE مشتری 88

شکل 31- سناریوی Use Case پرداخت وجه 89

شکل 32- سناریوی USE CASE ارسال سفارش جدید 90

شکل 33- نمودارUSE CASE  مدیر واحد فروش 91

شکل 34- نمودار کلی Use Case 92

شکل 35- فرم ورود به سیستم 94

شکل 36- فرم تعویض کلمه عبور 95

شکل 37- فرم اصلی 97

شکل 38- فرم ثبت گروه اقلام 102

شکل 39- فرم ثبت چک های پرداختنی 104

شکل 40- فرم ثبت چک های دریافتنی 109

شکل 41- فرم ثبت مشتریان و تامین کنندگان 113

شکل 42- فرم ثبت اطلاعات اقلام 115

شکل 43- فرم حذف/ویرایش مشتریان 121

شکل 44- فرم ایجاد کد فاکتور فروش 123

شکل 45- فرم ایجاد فاکتور فروش جدید 127

شکل 46- فرم ایجاد کد فاکتور خرید 132

شکل 47- فرم ایجاد فاکتور خرید جدید 136

شکل 48- فرم ایجاد شماره سند جدید 141

شکل 49- فرم ثبت دریافت های مشتریان 144

شکل 50- فرم نمایش لیست مشتریان و تامین کنندگان 149

شکل 51- فرم نمایش فاکتور خرید 150

شکل 52- فرم نمایش فاکتور فروش 152

شکل 53- فرم نمایش کل خریدهای انجام شده 154

شکل 54- فرم نمایش کل فروش ها 155

شکل 55- فرم نمایش لیست موجودی اقلام 156

شکل 56- فرم نمایش لیست اقلام ثبت شده 158

شکل 57- فرم نمایش صورت حساب مشتریان 159

شکل 58- فرم نمایش لیست چک های دریافتنی 160

شکل 59- فرم نمایش لیست چک های پرداختنی 161

چکیده

در این نوشتار ، به بررسی و تحلیل سیستماتیک یکی از نرم افزارهای Windows Application پرداخته شده است. 

هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش RUP می باشد که برای نمایش برخی از مراحل آن از نمودارهای UML استفاده شده است. برای این منظور:

در فصل اول مقدمه و هدف از ایجاد این پروژه مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل دوم توضیحاتی کلی در مورد سیستم داده شده که در این فصل دید کلی (Vision) به کاربر سیستم داده می شود.

در فصل سوم نمودار ارتباط بین موجودیتهای پایگاه داده مورد بررسی قرار گرفته است و توضیحاتی نیز در مورد SQL داده شده است

در فصل چهارم زبان برنامه نویسی مورد بررسی قرار گرفته شده است و تعدادی مثال نیز ارائه گردیده است

در فصل پنجم نمودار Usecase به همراه سناریوهای سیستم مورد بررسی قرار گرفته اند

در فصل ششم ، کدهای برنامه ارائه گردیده اند


فصل اول:   مقدمه و هدف پروژه 


الف- هدف

هدف از انجام اين پروژه ايجاد سيستمي است که بوسيله آن بتوان بر روي کامپیوتر  (و يا شبکه هاي کامپیوتری)  عمل ثبت فروش و خرید اقلام و خدمات یک شرکت شركت آهن و فولاد و نگهداری و مشاهده سوابق آن را بصورت خودکار و با کمترین دخالت نیروی انسانی انجام دهد.

اين سيستم مشتمل بر دو قسمت مشتري و سرويس دهنده است که تحول گیرندگان و تحویل دهندگان فقط سيستم مشتري را مي بينند. همچنين اين سيستم قادر به ارائه انواع گزارشات در مورد افراد ، اشياء يا موضوعات مختلف خواهد بود.

در اين نوشته هر جا که احساس شده کلمه اي ابهام برانگيز است از معادل انگليسي آن استفاده شده است.

مخاطبان اين نوشته توسعه دهندگان ، مديران سيستم و مسئولين فروشگاه شركت آهن و فولاد هستند. اين نوشته براي مشتریان و کاربران عادي نوشته نشده و لزومي ندارد که اين دسته از کاربران از اين نوشته با خبر شوند.


ب) محدوده پروژه

در حال حاظر توسعه اين پروژه به منظور اهداف تحقيقاتي و پروژه دانشجویی انجام مي گيرد و استفاده تجاري از آن مد نظر نيست ، ولي استفاده از اين پروژه در دنياي واقعي نيز دور از انتظار نمي باشد و ممکن است در آينده نزديک از آن در شرکتها فروشگاه هاي آهن و فولاد واقعي نيز استفاده شود.

 

در دنياي به سرعت در حال توسعه امروز(که در آن سیستمهای کامپیوتری هر روز نقش بيشتري در زندگي انسانها پيدا مي کند) راه گريزي از نهادهاي الکترونيکي اجتماعي وجود ندارد. شهرهاي اينترنتي، شهروندان اينترنتي و دولت هاي الکترونيک و نهادهاي سياسي مختلف ، همه و همه لزوم ايجاد سيستم هاي کامپیوتری را بيش از پيش مسجل مي کنند.

 

برنامه سیستم فروشگاه شركت آهن و فولاد با استفاده ازسی شارپ و ویندوز اپلیکیشن


برنامه سیستم فروشگاه شركت آهن و فولاد با استفاده از سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین فرم دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی.این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

برنامه سیستم فروشگاه شركت آهن و فولاد با استفاده ازسی شارپ
 
عنوان رویه ها،جداول طراحی شده و ویوها در برنامه سیستم فروشگاه شركت آهن و فولاد 
ChekhaieDariaftani
ChekhaiePardakhTani
DerivedTables
DrivedTBL
F_ASnad_Dariaftani
F_ASnad2
F_AsnatTotal
FactForooshID
FactoreForoosh
FactoreKharid
FactoreKharidID
FactorKharidIDItems
Goods
MemberList1
Members
MemberState
MizaneForoosh
MizaneKhaid
MizaneMojoodi
NahaiteVazziiateMoshtarian
PardakhtHaTypes
SanadNumers
SharheAsnad
sp_alterdiagram
sp_ChekhaieDariaftani_DeleteRow
sp_ChekhaieDariaftani_Insert
sp_ChekhaieDariaftani_inuseBit_Update
sp_ChekhaieDariaftani_SelectAll
sp_ChekhaieDariaftani_SelectRow
sp_ChekhaieDariaftani_Update
sp_ChekhaiePardakhTani_DeleteRow
sp_ChekhaiePardakhTani_Insert
sp_ChekhaiePardakhTani_SelectAll
sp_ChekhaiePardakhTani_SelectRow
sp_ChekhaiePardakhTani_Update
sp_creatediagram
sp_dropdiagram
sp_FactForooshID_DeleteRow
sp_FactForooshID_SelectRow
sp_FactForooshID_Update
sp_FactForooshID2_Update
sp_FactoreForoosh_Insert
sp_FactoreKharid_Insert
sp_FactoreKharidID_DeleteRow
sp_FactoreKharidID_Update
sp_FactoreKharidID2_Update
sp_Goods_DeleteRow
sp_Goods_Insert
sp_Goods_Update
sp_helpdiagramdefinition
sp_helpdiagrams
sp_renamediagram
sp_SanadClosing_Update
sp_SanadNumers_DeleteRow
sp_SanadNumers_Insert
sp_SanadNumers_SelectAll
sp_SanadNumers_Update
sp_SharheAsnad_Insert
sp_Subjects_DeleteRow
sp_Subjects_Insert
sp_Subjects_SelectAll
sp_Subjects_SelectRow
sp_Subjects_Update
sp_upgraddiagrams
sp_Users_Update
Subjects
sysdiagrams
Users
VazziiateMoshtarian
VIEW1
VIEW2
VIEW3
W_FactoreForoosh
W_FactoreKharid
xtblAghlamCatalogui
xtblChekDaryaftani
xtblChekPardakhtani
xtblCmbForoosh
xtblCmbKharid
xtblForooshByDate
xtblKelleForoosh
xtblKharidByDate
xtblKolleKharidha
xtblMojoodiAghlam
xtblMoshtarian

امکانات برنامه
فرم ورود به سیستم Login
فرم تعویض کلمه عبور کاربران
فرم اصلی برنامه فروشگاه آهن آلات و فولاد
فرم ثبت گروه اقلام جدید
فرم ثبت چکهای پرداختنی
فرم ثبت چکهای دریافتنی
فرم ثبت مشتریان و تامین کنندگان
فرم ثبت اقلام جدید
فرم حذف اعتبار مشتریان
فرم ایجاد شماره فاکتور فروش جدید
فرم ایجاد فاکتور فروش جدید
فرم ایجاد شماره فاکتور خرید جدید
فرم ایجاد فاکتور خرید جدید
فرم ثبت شماره سند جدید
فرم ثبت سند حسابداری


پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620