برنامه ارسال کارت تبریک آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای داکیومنت و مستندات UML کامل


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

برنامه ارسال کارت تبریک آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای داکیومنت و مستندات UML کامل

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

فهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

فصل اول:  بررسی اهداف و معرفی محیط برنامه نویسی 15

1-1- مقدمه 16

1-2- Vision چیست 16

1-3- موضوع پروژه 17

1-4- اهداف پروژه 17

آشنایی با روش برنامه نویسی تجاری 17

1-5- انجام پروژه چه سودی دارد[2] 18

1-6- ذینفعان پروژه 18

1-7- سابقه انجام پروژه های مشابه 19

1-8- معایب پروژه های گذشته 19

1-9- زبان برنامه نویسی 22

1-10- پایگاه داده 22

1-11- روش تحلیل سیستم 22

1-12- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 22

1-13- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 22

1-14- معرفی محیط برنامه نویسی Visual Studio 23

1-15- معرفی زبان سی شارپ 25

1-15-1- اهداف طراحی زبان 26

1-15-2- تاریخچه 27

1-15-3- ویژگی‌ها 28

1-15-4- استانداردسازی 30

1-15-5- کارائی 30

فصل دوم:  تحلیل و طراحی پروژه ارسال کارت تبریک آنلاین 32

2-1- 1-نمودار UseCase چیست 33

2-1- 2-نمودار UseCase سیستم 35

2-2- نمودار useCase فعالیتهای مدیر 36

2-3- سناریوی   Use Caseورود به سیستم 37

2-4- سناریوی   Use Caseانتشار کارت تبریک در اینترنت 38

2-5- سناریوی   Use Caseارسال کارت تبریک از طریق وب سایت 39

2-6- سناریوی   Use Caseویرایش مشخصات کاربری 40

2- 7 - سناریوی   Use Caseویرایش مشخصات کاربران 41

2- 8- نمودار UseCase اعضا 42

2 – 9 - سناریوی   Use Caseورود به سیستم 43

2-10- سناریوی   Use Caseانتشار کارت تبریک در اینترنت 44

2-11- سناریوی   Use Caseارسال کارت تبریک از طریق وب سایت 45

2-12- سناریوی   Use Caseویرایش مشخصات کاربری 46

2-13- نمودارUseCase  کاربران 47

2-14- سناریوی   Use Caseمشاهده کارت تبریک 48

2-15- سناریوی   Use Caseثبت نام درسیستم 49

2-16- نمایش اکتورهای سیستم کارت تبریک آنلاین 50

2-17- نمودارSequence ارسال کارت 51

2-18- نمودارCollaboration ارسال کارت 52

2-19- نمودار Activiry ارسال کارت 53

2-20- نمودار Sequence انتشار کارت 54

2-21- نمودارCollaboration انتشار کارت 55

2-22- نمودارActivity انتشار کارت 56

2-23- نمودارSequence مشاهده کارت 57

2-24- نمودارCollaboration مشاهده کارت 58

2-25- نمودار Activity مشاهده کارت 59

2-26- نمودارSequence ثبت نام 60

2-28- نمودارActivity ثبت نام 62

2-29- نمودارSequence ویرایش توسط کاربر 63

2-30- نمودار Collaborationویرایش توسط کاربر 64

2-32- نمودارSequence ویرایش توسط مدیر 66

2-33- نمودارCollaboration ویرایش توسط مدیر 67

2-34- نمودارActivity ویرایش توسط مدیر 68

2-35- نمودارSequence ورود 69

2-36- نمودارCollaboration ورود 70

2-37- نمودار Activity ورود 71

2-38- نمودار کلاس 72

2-39- متد Insert () 74

2-40- متد Delete () 74

2-41- متد Select() يا متد GetInfo() 74

2-42- جزئیات و نام كلاسهاي وب سایت کارت تبریک 75

2-42-1-کلاس کارت 75

2-42-2- کلاس کاربر 75

2-42-3-کلاس مدیر 76

نمودار 1- کلاس مدیر 76

2-42-4-کلاس کاربر 76

نمودار 2- کلاس کاربر 76

2-42-5- کلاس لینک 77

2-42-6-کلاس محتویات صفحه 77

فصل سوم:  نحوه پیاده سازی پروژه و بررسی متدها و کلاسها 78

3-1- Source Code صفحه اصلی 79

3-8- کلاس اتصال به پایگاه داده 99

فصل چهارم:  بررسی نحوه استفاده از پروژه 102

4-1- مرحله اول ورود به صفحه اصلی نرم افزار کارت تبریک آنلاین 103

4-2- مرحله دوم صفحه ثبت نام کاربر جدید در سیستم کارت تبریک آنلاین 104

4-3- مرحله سوم صفحه ورود به سیستم (ورود به بخش کاربری) 105

4-4- مرحله چهارم صفحه ارتباط با ما 106

4-5- مرحله پنجم صفحه انتشار کارت تبریک به وب سایت 107

4-6- مرحله ششم صفحه ویرایش کاربران توسط مدیر ارشد 108

4-7- مرحله هفتم صفحه ویرایش مشخصات کاربری توسط هر کاربر 109

4-8- مرحله هشتم صفحه ارسال کارت تبریک 110

4-9- صفحه نقشه وب سایت 111

فصل پنجم: جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 112

5-1- جمع بندی 113

5-2-  نتیجه گیری 115

5-3- پیشنهادات 115

منابع 117

فهرست جدولها

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

جدول 2 -  1 - سناریوی   Use Caseورود به سیستم 37

جدول 2 -  2 - سناریوی   Use Caseانتشار کارت تبریک در اینترنت 38

جدول 2 -  3 - سناریوی   Use Caseارسال کارت تبریک از طریق وب سایت 39

جدول 2 -  4 - سناریوی   Use Caseویرایش مشخصات کاربری 40

جدول 2 -  5 - سناریوی   Use Caseویرایش مشخصات کاربران 41

جدول 2 -  6 - سناریوی   Use Caseورود به سیستم 43

جدول 2 -  7 - سناریوی   Use Caseانتشار کارت تبریک در اینترنت 44

جدول 2 -  8 - سناریوی   Use Caseارسال کارت تبریک از طریق وب سایت 45

جدول 2 -  9 - سناریوی   Use Caseویرایش مشخصات کاربری 46

جدول 2 -  10 - سناریوی   Use Caseمشاهده کارت تبریک 48

جدول 2 -  11 - سناریوی   Use Caseثبت نام درسیستم 49


فهرست شکل ها و نمودارها

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

عکس 1 -  1 - عکس از لوگوی وِزوال استدیوی 2008 23

عکس 1 -  2- لوگوی سی شارپ 26


عکس 2 -  1 - UseCase سیستم 35

عکس 2 -  2- useCase فعالیتهای مدیر 36

عکس 2 -  3 - UseCase اعضا 42

عکس 2 -  4 - UseCase  کاربران 47

عکس 2 -  5  -  اکتورهای سیستم کارت تبریک آنلاین 50

عکس 2 -  6 - نمودارSequence ارسال کارت 51

عکس 2 -  7 - Collaboration ارسال کارت 52

عکس 2 -  8 - نمودار Activiry ارسال کارت 53

عکس 2 -  9 - نمودار Sequence انتشار کارت 54

عکس 2 -  10 - نمودارCollaboration انتشار کارت 55

عکس 2 -  11 - نمودارActivity انتشار کارت 56

عکس 2 -  12 - نمودارSequence مشاهده کارت 57

عکس 2 -  13 - Collaboration مشاهده کارت 58

عکس 2 -  14 - نمودار Activity مشاهده کارت 59

عکس 2 -  15 - 16- Sequence ثبت نام 60

عکس 2 -  16 - Collaboration ثبت نام 61

عکس 2 -  17 - Activity ثبت نام در وب سایت 62

عکس 2 -  18 - Sequence ویرایش توسط کاربر 63

عکس 2 -  19- نمودار Collaborationویرایش توسط کاربر 64

عکس 2 -  20 - Activity ویرایش توسط کاربر 65

عکس 2 -  21 - Sequence ویرایش توسط مدیر 66

عکس 2 -  22 - Collaboration ویرایش توسط مدیر 67

عکس 2 -  23 - Activity ویرایش توسط مدیر 68

عکس 2 -  24 - Sequence ورود 69

عکس 2 -  25 - Collaboration ورود 70

عکس 2 -  26 - Activity ورود 71

عکس 2 -  27 - نمودار کلاس کلی سیستم ارسال کارت تبریک انلاین 73

عکس 2 -  28 - کلاس کارت 75

عکس 2 -  29 - جزئیات کلاس کاربر 75

عکس 2 -  30 - کلاس لینکهای وب سایت 77

عکس 2 -  31 - کلاس محتویات صفحه 77

عکس 3 -  1 - نمایش نحوه دسترسی به کد در گریدویو در صفحه اصلی 79

عکس 3 -  2 - نمایش کدهای بخش ثبت نام در سیستم Register به همراه کدها 81

عکس 3 -  3 - فرم ورود به سیستم LOGIN 83

عکس 3 -  4 - صفحه انتشار کارت تبریک به همراه عکس 85

عکس 3 -  5 - بخش ویرایش کاربران 90

عکس 3 -  6 - عکس از بخش ویرایش مشخصات کاربری 92

عکس 3 -  7 - عکس از فرم ارسال کارت تبریک به همراه بخشی از کد 95


شکل 4 -  1 - صفحه اصلی نرم افزار کارت تبریک آنلاین 103

شکل 4 -  2 - صفحه ثبت نام کاربر جدید در سیستم کارت تبریک آنلاین 104

شکل 4 -  3 - صفحه ورود به سیستم (ورود به بخش کاربری) 105

شکل 4 -  4 - صفحه ارتباط با ما 106

شکل 4 -  5 - صفحه انتشار کارت تبریک به وب سایت 107

شکل 4 -  6 - صفحه ویرایش کاربران توسط مدیر ارشد 108

شکل 4 -  7 - صفحه ویرایش مشخصات کاربری توسط هر کاربر 109

شکل 4 -  8 - صفحه ارسال کارت تبریک 110

شکل 4 -  9 - صفحه نقشه وب سایت 111


عکس 3 -  1 - نمایش نحوه دسترسی به کد در گریدویو در صفحه اصلی 79

عکس 3 -  2 - نمایش کدهای بخش ثبت نام در سیستم Register به همراه کدها 81

عکس 3 -  3 - فرم ورود به سیستم LOGIN 83

عکس 3 -  4 - صفحه انتشار کارت تبریک به همراه عکس 85

عکس 3 -  5 - بخش ویرایش کاربران 90

عکس 3 -  6 - عکس از بخش ویرایش مشخصات کاربری 92

عکس 3 -  7 - عکس از فرم ارسال کارت تبریک به همراه بخشی از کد 95


فصل اول:  بررسی اهداف و معرفی محیط برنامه نویسی

1-1- مقدمه

در این فصل ابتدا تعریفی از Vision ارائه می دهیم و سپس به بررسی مواردی می پردازیم که باید در چشم انداز پروژه یا همان Vision باید مورد بررسی قرار گیرند.[1]


1-2- Vision چیست

Vision یا چشم انداز پروژه در حقیقت یک سری مستندات اولیه پروژه است که شامل بررسی موارد ذیل می باشد:

موضوع  پروژه

اهداف پروژه

انجام پروژه چه سودی دارد

ویژگیهای پروژه

ذینفعان پروژه چه کسانی هستند

سابقه انجام پروژه های مشابه

معایب پروژه های گذشته

زبان برنامه نویسی

پایگاه داده

سیستم عامل مورد استفاده

روش تحلیل

نرم افزارهای مورد نیاز برای تحلیل و پیاده سازی

1-3- موضوع پروژه

موضوع پروژه جاری پیاده سازی یک وب سایت با عنوان سیستم ارسال کارت تبریک آنلاین می باشد.


1-4- اهداف پروژه

هدف از پیاده سازی ، سیستمی است که با آن بتوان عملیات آپلود ، دانلود ، ارسال و نمایش کارت تبریک را انجام داد.

در پیاده سازی این پروژه اهداف تجاری مد نظر نمی باشد. بلکه فقط اهداف آموزشی زیر مد نظر می باشد: (البته ممکن است از این سیستم در مقاصد تجاری نیز استفاده شود)

آشنایی با برنامه های آنلاین و تحت وب

آشنایی با تحلیل این گونه برنامه ها

آشنایی با روش پیاده سازی این گونه نرم افزارها

آموزش برنامه نویسی سیستمهای تحت وب

آموزش نحوه استفاده از ابزارهای برنامه نویسی برای پیاده سازی این گونه سیستمها

آموزش نحوه ارتباط بین پایگاه داده و صفحات وب در این گونه سیستمها

آشنایی با روش برنامه نویسی تجاری 

 


 برنامه کارت تبریک آنلاین


 برنامه کارت تبریک آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

 برنامه کارت تبریک آنلاین
 
عنوان جداول طراحی شده در برنامه کارت تبریک آنلاین
EHappyCards
tblLinks
tblPageContents
tblUsers

امکانات سایت
ورود به صفحه اصلی نرم افزار کارت تبریک آنلاین
صفحه ثبت نام کاربر جدید در سیستم کارت تبریک آنلاین
صفحه ورود به سیستم (ورود به بخش کاربری)
صفحه ارتباط با ما
صفحه انتشار کارت تبریک به وب سایت
صفحه ویرایش کاربران توسط مدیر ارشد
صفحه ویرایش مشخصات کاربری توسط هر کاربر
صفحه ارسال کارت تبریک
صفحه نقشه وب سایت

پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620