دانلود پروژه کارآفرینی تولید ظروف پلاستیکی


مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>

دانلود پروژه کارآفرینی تولید ظروف پلاستیکی

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word

پروژه کارآفرینی تولید ظروف پلاستیکی 

فهرست

عنوان صفحه
مقدمه : 5
کار آفرینی و آیجاد شغل در جامعه : 6
برسی طرح از نظر اقتصادی : 6
تاریخچه صنعت پلاستیک: 7
ویـژگیهای مواد پلاستیکی: 7
ویـژگی سلولز و نیترات سلولز: 7
ویـژگی استات سلولز: 7
ویـژگی زمین کارخانه: 8
دریافت مجوز: 8
تامین سرمایه: 9
برسی طرح از نظر اقتصادی: 9
برسی فنی: 9
پلاستیک 10
بازیافت و زباله سوزی . 12
تامین سرمایه : 13
مشخصات ماشین آلات: 13
مشخصات زمین: 14
مشخصات ساختمان: 15
ساختمان سازی: 16
تاسیسات : 17
وسایط نقلیه: 17
اثاثه وتجهیزات دفتری: 18
ملزومات: 18
هزینه های تاسیس: 18
سایر هزینه های تاسیس: 19
ترازنامه 19
کارخانه ظروف پلاستیکی رامان 19
هزینه حقوق کارگران: 20
هزینه استهلاک دارایی ها: 22
هزینه تعمیرات: 23
هزینه آب وبرق و سوخت مصرفی: 23
هزینه های دیگر: 24
معرفی محصولات: 24
مشخصات محصولات: 24
محاسبات  مربوط به جداول صفحه قبل: 25
بهای تمام شده هر واحد تولیدات: 30
ترازنامه 31
کارخانه تولید ظروف پلاستیکی 31
محاسبات نسبتهای مالی: 36
 
مقدمه :

می دانیم که امروزه پیشرفت صنعت پلاستیک موجب راحتی کارها شده 

و همچنین صنعت قالب های پلاستیک با طرحها و نقشها مختلف  موجب 

میشود که هر مشتری با دیدن طرح ونقش پلاستیکی هر چیزی به طرف 

آن کشیده شود و همه شما مطاع هستید که یزد واردکان دو شهری هستند 

که بسیا ری از محصولات آنها د ر بسته بند ی ها پلا ستیکی د ر اختیار 

مشتریان قرار می گیرد.

این موضوع باعث می شود که کارخانه های  کوچک  تولید ی ظروف 

پلاستیک شروع به کار کند و ما نیز تصمیم به ایجاد کارخانه پلاستیک 

گرفتیم .

پس از برسیهای زیاد به آین نتیجه رسید یم که برای ساخت یک چنین 

کارخانه ای سرمایه اولیه  حدودا (3000000000) ریال نیاز است و 

مساحت زمین آن بالغ بر 2000 متر مربع ونیاز به 10 -15 کارگر و 

کارمند نیاز دارد البته همه اینها تخمینی و برآرودی است و باید مورد 

برسی دقیقتر قرار گیرد .  
کار آفرینی و آیجاد شغل در جامعه : 

با ساختن ا ین کا رخانه تولیدی حدود 15 نفر به کا ر مشغول می شوند 

که 60 درصد آنها خانم هستند د لیل استفاده  خانم ها در این کار این که 

اولا :  سطح حقوقی که خانم ها دریا فت می کنند نسبت به مردها بسیار 

کمتر است و این کار موجب کاهش هزینه ها میشود و دوم : با توجه به 

تجربه هایی که  تا کنون از تحقیقات  بد ست آمده برای انجام کا رهایی 

ظریف خانم ها بهتر می توانند کار کنند با همین دلایل از کارگرهای   

خانم استفاده می شود  . 

برسی طرح از نظر اقتصادی :

این کار درامد خوبی برای هر شخص ایجاد می کند و تا چندین سال دیگر    

که هیچ جای گزین د یگری برای این گونه قالب های پلا ستیکی نیست و 

همچنین می توان با ایجاد طرحهای جدید وزیبا تر و مشتری پسند تر تولید 

را افزایش و بازاررا دردست گرفته وهمچنین می توان با کاهش هزینه ها 

و کاهش قیمت مشتریان بیشتری را جلب  کرد و تولید ی خود را گسترش 

بدهیم و درآمد را افزایش دهیم .

تاریخچه صنعت پلاستیک:

  اولین قدم در مورد صنعت پلاستیک توسط فردی به نام وایسا هیکات انجام گرفت 

که تلاش می کرد ماد ه ای به جای عاج فیل به عنوان ماده ای سخت گران قیمت و 

همینطور کمیاب کاربردهای فراوانی داشت.وی توانست نیترات سلولز را (که به 

غلط  نیترو سلولز گفته می شود) از سلولز تهیه کند . پس  نیترات سلولز اولین 

پلاستیک با منشا طبیعی است.
ویـژگیهای مواد پلاستیکی:

  یک ویـژگی مهم موادپلاستیکی درصنعت فرایند پذیر بودن با   Processible 

بودن آن است.اگرماده ای قابل ذوب یا قابل حل باشد درصنعت استفاده است و 

گرنه نمی توان از آن استفاده صنعتی کرد.چون نمی توانیم آن را برای تهیه مواد 

بکار ببریم. 
ویـژگی سلولز و نیترات سلولز:

  سلولزنه  قابل حل و نه  قابل ذوب است و قبل از ذوب تجزیه می شود .پس فرایند   

پذیر نیست . اما نیترات سلولز هم قابل ذوب است. یعنی وایسا هیکات سلولز فرایند 

ناپذیر را به نیترات سلولز فرایند پذیر تبدیل کرد.
ویـژگی استات سلولز:

  نیترات سلولز ایراداتی دارد.از این رو تلاش برای جایگزین کردن یک پلاستیک 

دیگربه جای آن آغاز شد. در سال 1908 مایلز استان را تهیه کرد که هم مز یت 

نیتروسلولز را دارد و هم کارکردن با آن اسانتر است و خطرات کمتری دارد.

محوطه سازی:

 

شرح کار

مقدار

قیمت واحد

         

قیمت کل   

      (ریال)

خاکبرداری و تسطیح

1500`

   5400

8100000

حصار کشی

165 

  200000

33000000

آسفالت وپیاده رو سازی           

   300

50000 

15000000

ایجاد فضای سبز وروشنایی

      225

30000 

6750000 

جمع کل

 

62850000

 

 

اثاثه وتجهیزات دفتری: 

عنوان

تعداد

قیمت هر واحد(ریال)

قیمت کل(ریال)

کامپیوتر

   1

    10000000 

10000000

میز

   2

1000000

2000000

صندلی

   5

100000

500000

کمد

   3

1000000

3000000


برچسبها:

مشاهده سایر دانلود پروژه های کارآفرینی طرح های توجیهی در قالب فایل word>>>>>
HyperLink