برنامه حضور و غیاب کلاسی با اکسس


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>

برنامه حضور و غیاب کلاسی با اکسس

HyperLink
قیمت: 40000 ریال - چهار هزار تومان
گروه: پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access

 برنامه حضور و غیاب کلاسی با امکان تعریف کلاسها و دانش آموزان و رشته های درسی و امکان ثبت و گزارش گیری از حضور و غیاب دانش اموز و ثبت نمرات پاایانی دانش اموزان با Microsoft Access

11 جدول

10 کوئری

12 فرم

و چند گزارش مختلف به صورت تفکیکی

برنامه حضور و غیاب و ثبت نمرات درسی اکسس

گزارش حضور و غیاب با اکسس


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای پایگاه داده اکسس Access>>>>>
HyperLink