برنامه طراحي سيستم مرخصی با استفاده اززبان سی شارپ ویندوز اپلیکیشن دارای داکیومنت و مستندات ارائه WORD و UML و فایل رشنال رز


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>

برنامه طراحي سيستم مرخصی با استفاده اززبان سی شارپ ویندوز اپلیکیشن دارای داکیومنت و مستندات ارائه WORD و UML و فایل رشنال رز

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server

دارای داکیومنت و مستندات در قالب فایل WORD Doc و دارای نمودار های UML و نمودار های DFD و توضیحات و دارای پشتیبانی

فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

چکیده 8

مقدمه 9

فصل اول:  چشم انداز پروژه (VISION) 10

1-1- VISION چیست 11

1-2- موضوع پروژه 12

1-3- اهداف پروژه 12

1-4- انجام پروژه چه سودی دارد 12

1-5- ذینفعان پروژه 13

1-6- سابقه انجام پروژه های مشابه 13

1-7- معایب پروژه های گذشته 14

1-8- زبان برنامه نویسی 16

1-9- پایگاه داده 16

1-10-روش تحلیل سیستم 16

1-11- سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی 16

1-12- سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم 17

فصل دوم:  بررسی روند کار در هنگام صدور مرخصی 18

2-1- اکتورهای بخش فیزیکی سیستم صدور مرخصی 19

2-2- روند درخواست و صدور مرخصی 19

3-3- روند ثبت ورود و خروج پرسنل 20

فصل سوم:  امکان سنجی طرح (تعداد عملیات  ، زمان و هزینه) 21

3-1- فهرست عملیات سنتی که حذف می شوند 22

3-2- فهرست عملیات سنتی که به عملیات سیستمی (نرم افزاری) تبدیل می شوند 23

3-3- فهرست عملیات سیستمی که اضافه شده اند 24

3-4- فهرست مرتب شده کلیه عملیات سیستمی 24

3-5- مقایسه تعداد عملیات سنتی و سیستمی در نرم افزار مرخصی 25

3-5-1- مقایسه بر حسب تعداد عملیات 25

3-5-2- مقایسه از نظر زمان 26

3-5-3- مقایسه از نظر هزینه ها 27

3-5-3-1- هزینه های مربوط به روش سنتی 27

3-5-3-2- هزینه های مربوط به روش سیستمی 27

3-6- نتایج فاکتورهای بررسی شده 28

فصل چهارم:  بررسی USE CASE DIAGRAM منطقی سیستم مرخصی 29

4-1- فهرست مرتب شده FUNCTIONALITY هایی که باید سناریو برای آنها تعریف شود 30

4-2- نمودار منطقی کلی USE CASE سیستم ثبت مرخصی 31

4-3- نمایش ارتباط اکتورهای سیستم در حالت کلی 32

4-4- نکاتی راجع به نوشتن سناریو برای USE CASE ها 33

4-4-1- Use case Diagram مربوط به ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم 34

4-4-1-1- سناریوی Register Use Case 35

4-4-1-2- سناریوی LogIn Use Case 36

4-4-1-3- سناریوی LogOut Use Case 37

4-4-2- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای رئیس شعبه 38

4-4-2-1- سناریوی  Use Caseتعیین سطح دسترسی کاربران 39

4-4-2-2- سناریوی  Use Caseایجاد و ثبت و لغو مرخصی 40

4-4-2-3- سناریوی  Use Case ذخیره مرخصی  و سابقه ورود و خروج کاربر 41

4-4-3- Use case Diagram مربوط به فعالیتهای کارمند 42

4-4-3-1- سناریوی  Use Caseثبت ورود و خروج 43

4-4-3-2- سناریوی  Use Caseتغییر مشخصات کاربری 44

4-4-3-3- سناریوی  Use Caseدرخواست سوابق(ورود و خروج ، اضافه کار و مانده مرخصی) 45

4-4-3-4- سناریوی  Use Caseمشاهده سوابق ورود و خروج 46

فصل پنجم:  نمودار CLASS سیستم ثبت مرخصی 47

5-1- نمودار اصلی CLASS سیتم 48

5-2- توضیحات متدهای نمودار کلاس اصلی سیستم 48

5-2-1- متد Insert () 48

5-2-2- متد Delete () 49

5-2-3- متد Update() 49

5-2-4- متد Select() 49

5-3- جزئیات و نام هر کلاس 50

5-3-1- کلاس کاربر 50

5-3-2- کلاس کارمند 50

5-3-3- کلاس رئیس شعبه 50

5-3-4- کلاس ایجاد مرخصی 51

5-3-5- کلاس محاسبه مانده مرخصی 51

5-3-6- کلاس محاسبه اضافه کار 51

5-3-7- کلاس ثبت ورود و خروج 52

فصل ششم:  پیاده سازی پایگاه داده بر اساس CLASS DIAGRAM 53

6-1- نمودار ER ایجاد شد توسط SQL SERVER 54

6-2- نمایش جزئیات جداول پایگاه داده 55

6-2-1- جزئیات جدول tblMorakhasiType 55

6-2-2- جزئیات جدول tblMorakhasi 55

6-2-3- جزئیات جدول tblKarmandan 56

6-2-4- جزئیات جدول tblEnterExitRecords 57

6-2-5- جزئیات جدول tblUser 57

فصل هفتم:  نمودارهای توالی (SEQUENCE DIAGRAMS) 58

7-1- نمودار توالی LOGIN 59

7-2- نمودار توالی LOGOUT 60

7-3- نمودار توالی REGISTER 61

7-4- نمودار اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 62

7-5- نمودار توالی محاسبه و اعلام مرخصی مانده 63

7-6- نمودار توالی اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه 64

7-7- نمودار توالی ایجاد مرخصی جدید 65

7-8- نمودار توالی ایجاد کارمند جدید 66

7-9- نمودار توالی تعیین سطح دسترسی 67

7-10- نمودار توالی ویرایش مشخصات کاربری 68

7-11- نمودار توالی ثبت ورود و خروج 69

7-12- نمودار توالی درخواست اعلام ذخیره مرخصی 70

7-13- نمودار توالی درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 71

7-14- نمودار توالی درخواست مرخصی / لغو مرخصی 72

7-15- نمودار توالی لغو مرخصی 73

فصل هشتم:  نمودارهای همکاری (COLLABORATION DIAGRAMS) 74

8-1- نمودار همکاری LOGIN 75

8-2- نمودار همکاری LOGOUT 76

8-3- نمودار همکاری REGISTER 77

8-4- نمودار همکاری اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 78

8-5- نمودار همکاری محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس شعبه 79

8-6- نمودار همکاری اعلام سوابق ورود و خروج پرسنل توسط رئیس شعبه 80

8-7- نمودار همکاری ایجاد مرخصی جدید 81

8-8- نمودار همکاری ایجاد کارمند جدید 82

8-9- نمودار همکاری ایجاد سطح دسترسی 83

8-10- نمودار همکاری ویرایش مشخصات کاربری 84

8-11- نمودار همکاری ثبت ورود و خروج 85

8-12- نمودار همکاری درخواست اعلام ذخیره مرخصی 86

8-13- نمودار همکاری درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 87

8-14- نمودار همکاری درخواست مرخصی / لغو مرخصی 88

8-15- نمودار همکاری لغو مرخصی 89

فصل نهم:  نمودارهای فعالیت (ACTIVITY DIAGRAMS) 90

9-1- نمودار فعالیت ورود به سیستم (LOGIN) 91

9-2- نمودار فعالیت خروج از سیستم (LOGOUT) 92

9-3- نمودار فعالیت ثبت نام کارمند جدید در سیستم (REGISTER) 93

9-4- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام اضافه کار توسط رئیس شعبه 94

9-5- نمودار فعالیت محاسبه و اعلام مانده مرخصی توسط رئیس بخش 95

9-6- نمودار فعالیت اعلام سوابق ورود و خروج توسط رئیس شعبه 96

9-7- نمودار فعالیت ایجاد مرخصی جدید 97

9-8- نمودار فعالیت ایجاد کارمند جدید 98

9-9- نمودار فعالیت ایجاد سطح دسترسی 99

9-10- نمودار فعالیت ویرایش مشخصات 100

9-11- نمودار فعالیت ثبت ورود و خروج 101

9-12- نمودار فعالیت درخواست اعلام ذخیره مرخصی 102

9-13- نمودار فعالیت درخواست اعلام سوابق ورود و خروج 103

9-14- نمودار فعالیت درخواست مرخصی / لغو مرخصی 104

9-15- نمودار فعالیت لغو مرخصی 105

فصل دهم:  نمودار اجزا (DEPLOYMENT DIAGRAM) و DOMAIN 106

10-1- نمودار DEPLOYMENT 107

10-2- نمودار DOMAIN 108

فصل یازدهم:  طراحی و کد نویسی بخش واسط کاربر 109

فرم ورود به سيستم 110

فرم اصلي برنامه سيستم مرخصي 112

فرم ثبت مشخصات كارمندان 119

فرم ثبت اطلاعات ورود و خروج 128

فرم صدور احكام 136

فرم ثبت نوع حكم 144

فرم ثبت تعطيلات سال 148

فرم ثبت تعطيلات سال 153

فرم مشاهده سريع وضعيت 158

فصل دوازدهم:  جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات 159

جمع بندی 160

نتیجه گیری 162

پیشنهادات 163

منابع 164

کتابها 164

وب سایتها 164

 

فهرست عکسها ، نمودارها . . . . . . . . . . . . . . . .  شماره صفحه

نمایه 1 -  نمودار مقایسه ای تعداد عملیات سیستمی و سنتی در سیستم ثبت مرخصی 25

نمایه 2 - نمودار مقایسه ای عملیات سیستمی و سنتی بر حسب زمان 26

نمایه 3 - نمودار مقایسه هزینه ها 28

نمایه 4 - نمودار UseCase کلی سیستم 31

نمایه 5 - نمودار Use Case ثبت نام ، ورود و خروج از سیستم 34

نمایه 6-  فعالیتهای رئیس شعبه 38

نمایه 7 - فعالیتهای کارمند 42

نمایه 8 - نمودار ER پایگاه داده 54

نمایه 9  - جدول نوع مرخصی 55

نمایه 10  - جدول سوابق مرخصی 55

نمایه 11 - جدول کارمندان 56

نمایه 12 - جدول سوابق ورود و خروج 57

نمایه 13 - جدول  کاربران 57

 

چکیده

در این نوشتار ، به بررسی و تحلیل سیستماتیک یکی از نرم افزارها با عنوان سیستم ثبت مرخصی پرداخته شده است. 

هدف از تحلیل این سیستم نرم افزاری ، یافتن راه حلهای مناسب برای پیاده سازی می باشد. یافتن راه حل مناسب نیاز به بررسی دارد. برای بررسی بایستی از یکی از روشهای تحلیل مناسب استفاده نمود. روشی که برای تحلیل این سیستم استفاده شده است روش RUP می باشد که برای نمایش برخی از مراحل آن از نمودارهای UML استفاده شده است. برای این منظور:

در فصل اول Vision طرح مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل دوم روند کار فیزیکی در یک اداره مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل سوم طرح جاری امکانسجی شده است

در فصل چهارم نمودار Use Case منطقی سیستم به همراه سناریوهای هر یک از

Use Case های ارائه شده است

در فصل پنجم نمودار کلاس مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل ششم ، بر اساس نمودار کلاس ، پایگاه داده طراحی و پیاده سازی گردیده است

در فصل هفتم نمودار توالی ارائه شده است

در فصل هشتم نمودار همکاری بر اساس نمودارهای توالی ارائه شده است

در فصل نهم نمودار فعالیت ارائه گردیده است

در فصل دهم به بررسی نمودار اجزا و نمدار Domain پرداخته شده است

در فصل یازدهم Source Code های برنامه به همراه واسط کاربر ارائه گردیده اند

نهایتا در فصل دوازدهم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است.


مقدمه

اين زير سيستم وظيفه ثبت و نگهداري اطلاعات مربوط به مرخصي پرسنل سازمان را به عهده دارد. در اين زير سيستم برگه هاي مرخصي پرسنل ثبت مي گردد ، ميزان مرخصي استحقاقي آنها در هر دوره کارکرد محاسبه و به روز مي گردد و مرخصي هاي استفاده شده از اين ميزان کسر مي گردد. اين زير سيستم با سيستم حضور و غياب در ارتباط بوده و زمان هاي مربوط به مرخصي بصورت اتوماتيک در کارکرد لحاظ مي گردد.

ورود و خروج پرسنل به صورت دستی وارد می شود. تممی عملیات اصلی سیستم زیر نظر رئیس شعبه انجام می شود. برخی از امکانات پیش بینی شده در این سیستم به شرح ذیل می باشند:

درخواست مرخصي براي تمام پرسنل 

تاييد و عدم تاييد درخواست توسط مدير 

ثبت مرخصي در سيستم پرسنلي 

محاسبه مانده مرخصي سالانه در سيستم پرسنلي

در ادامه به بررسی و تحلیل دقیقتر سیستم خواهیم پرداخت.


فصل اول:  چشم انداز پروژه (Vision)

در این فصل ابتدا تعریفی از Vision ارائه می دهیم و سپس به بررسی مواردی می پردازیم که باید در چشم انداز پروژه یا همان Vision باید مورد بررسی قرار گیرند.


1-1- Vision چیست

Vision یا چشم انداز پروژه در حقیقت یک سری مستندات اولیه پروژه است که شامل بررسی موارد ذیل می باشد:

1- موضوع  پروژه

2- اهداف پروژه

3- انجام پروژه چه سودی دارد

4- ویژگیهای پروژه

5- ذینفعان پروژه چه کسانی هستند

6- سابقه انجام پروژه های مشابه

7- معایب پروژه های گذشته

8- زبان برنامه نویسی

9- پایگاه داده

10- سیستم عامل مورد استفاده

11- روش تحلیل

12- نرم افزارهای مورد نیاز برای تحلیل و پیاده سازی


1-2- موضوع پروژه

موضوع پروژه جاری پیاده سازی یک نرم افزار با عنوان سیستم مرخصی می باشد.


1-3- اهداف پروژه

هدف از پیاده سازی ، سیستمی است که با آن بتوان عملیات ثبت مرخصی ، مشاهده ورود و خروج ، مشاهده مانده مرخصی و . . . را با سطوح دسترسی مختلف انجام داد.

در پیاده سازی این پروژه اهداف تجاری مد نظر نمی باشد. بلکه فقط اهداف آموزشی زیر مد نظر می باشد: (البته ممکن است از این سیستم در مقاصد تجاری نیز استفاده شود)

1- آشنایی با برنامه های تحت ویندوز و شئ گرا

2- آشنایی با تحلیل این گونه برنامه ها

3- آشنایی با روش پیاده سازی این گونه نرم افزارها

4- آموزش برنامه نویسی سیستمهای تجاری

5- آموزش نحوه استفاده از ابزارهای برنامه نویسی برای پیاده سازی این گونه سیستمها

6- آموزش نحوه ارتباط بین پایگاه داده و فرمها در این گونه سیستمها

7- آشنایی با نحوه کاربرد اشیاء 


1-4- انجام پروژه چه سودی دارد

هزینه دوره های آموزشی خارج از دانشگاه برای دانشجو حذف می شود

انجام این پروژه از نظر کارآموزی و آموزش نحوه انجام یک پروژه تجاری برای کسانی که به نحوی با پروژه سررکار دارند بسیار مفید است

 

Component هایی که در این پروژه تولید می شوند اکثرا در پروژه های آینده و یا پروژه های مشابه نیز قابل استفاده اند و این مساله خود باعث صرفه جویی در زمان اجرای پروژه های دیگر خواهد شد

 

برنامه طراحي سيستم مرخصی با استفاده اززبان سی شارپ ویندوز اپلیکیشن

برنامه طراحي سيستم مرخصی با استفاده اززبان سی شارپ ویندوز اپلیکیشن داراي بخشهاي متنوع و داراي چندين صفحه داراي بخش مديريتي به همراه پايگاه داده SQL Server و داراي پشتيباني. اين برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روي Server نيز قابل نصب و اجرا مي باشد.


برنامه طراحي سيستم مرخصی با استفاده اززبان سی شارپ ویندوز اپلیکیشن
 
عنوان جداول طراحي شده در سيستم مرخصی
 
معرفي جدول هاي پايگاه داده
tblAhkamRoozaneh
tblDays
tblEntersExites
tblFreeDays
tblHokmTypes
tblLogs
tblMonth
tblUsers
tblUserTypes
tblYears
 
معرفي رويه هاي پايگاه داده
sp_tblAhkamRoozaneh_DeleteRow
sp_tblAhkamRoozaneh_Insert
sp_tblAhkamRoozaneh_SelectAll
sp_tblAhkamRoozaneh_SelectRow
sp_tblAhkamRoozaneh_Update
sp_tblDays_DeleteRow
sp_tblDays_Insert
sp_tblDays_SelectAll
sp_tblDays_SelectRow
sp_tblDays_Update
sp_tblEntersExites_DeleteRow
sp_tblEntersExites_Insert
sp_tblEntersExites_SelectAll
sp_tblEntersExites_SelectRow
sp_tblEntersExites_Update
sp_tblFreeDays_DeleteRow
sp_tblFreeDays_Insert
sp_tblFreeDays_SelectAll
sp_tblFreeDays_SelectRow
sp_tblFreeDays_Update
sp_tblHokmTypes_DeleteRow
sp_tblHokmTypes_Insert
sp_tblHokmTypes_SelectAll
sp_tblHokmTypes_SelectRow
sp_tblHokmTypes_Update
sp_tblMonth_DeleteRow
sp_tblMonth_Insert
sp_tblMonth_SelectAll
sp_tblMonth_SelectRow
sp_tblMonth_Update
sp_tblUsers_DeleteRow
sp_tblUsers_Insert
sp_tblUsers_SelectAll
sp_tblUsers_SelectRow
sp_tblUsers_Update
sp_tblUserTypes_DeleteRow
sp_tblUserTypes_Insert
sp_tblUserTypes_SelectAll
sp_tblUserTypes_SelectRow
sp_tblUserTypes_Update
sp_tblYears_DeleteRow
sp_tblYears_Insert
sp_tblYears_SelectAll
sp_tblYears_SelectRow
sp_tblYears_Update
 
معرفي ويوهاي پايگاه داده
VIEW1
VIEW2
 
امکانات برنامه
فرم ورود به سيستم
فرم اصلي برنامه سيستم مرخصي
فرم ثبت مشخصات كارمندان
فرم ثبت اطلاعات ورود و خروج
فرم صدور احكام
فرم ثبت نوع حكم
فرم ثبت تعطيلات سال
فرم ثبت تعطيلات سال
فرم مشاهده سريع وضعيت
 
پروژه داراي پشتيباني مي باشد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای برنامه نویسی به زبان سی شارپ به همراه سرس کد C# Open Source به همراه پایگاه داده اس کیو ال SQL Server>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620