دانلود پروژه دفترچه خاطرات آنلاین با Asp.net و نمودارهای UML و توضیحات


مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>

دانلود پروژه دفترچه خاطرات آنلاین با Asp.net و نمودارهای UML و توضیحات

HyperLink
قیمت: یک فاتحه برای رفتگانم
گروه: پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی

 فهرست مطالب

مقدمه 9

هدف سیستم جاری 9

زبان تحلیل سیستم 9

تاریخچة UML 10

ویژگیهای UML 12

فصل اول: USE CASE DIAGRAMS 15

1-1- Use case چیست؟ 16

1-2- Actor چیست؟ 16

1-3- دیاگرام use case چیست؟ 17

1-4- ارتباطات بین use case ها چگونه است؟ 17

1-5- شناسائی Actor های سیستم 17

1-5-1- Actor کاربر 19

1-5-2- Actor مدیر وب سایت 19

1-5-3- Actor بازدید کننده 20

1-6 :  شناسائی Use Case ها 22

1-6-2-Sing In  Use Case 24

1-6-3- Add  News Group Use Case 25

1-6-4-  Add khatere Use Case 26

1-6-5-Voting Use Case 27

1-6-6- Management Voting Use Case 28

1-6-7- Sending File Use Case 29

1-6-8-  News Editing Use Case 30

1-6-9-  Edite Profile Use Case 31

1-6-10Accept News Use Case - 32

1-6-11- Users PermissionUse Case 33

1-6-12- Add Private Users Use Case 34

1-6-13- Maim Use Case 35

فصل دوم: SEQUENCE DIAGRAMS 36

2-1-  نمودار توالی  (Sequence Diagram) 37

2-2- رسم نمودارهای توالی (Sequence Diagrams) 38

2-2-1- نمودار توالی مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید 39

2-2-2-  نمودار توالی مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر 40

2-2-3- نمودار توالی مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید 41

2-2-4- نمودار توالی مربوط به عملیات ارسال خاطره 42

2-2-5- نمودار توالی مربوط به عملیات تعیین سطح دسترسی کاربران 45

2-2-6-  نمودار توالی مربوط به عملیات ارسال نظرکاربر 46

2-2-7- نمودار توالی مربوط به عملیات مدیریت نظرات 48

2-2-8-  نمودار توالی مربوط به ارسال فایل کاربر 49

2-2-9- نمودار توالی مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی 51

2-2-10- نمودار توالی مربوط به تایید نوشته های اعضا 54

2-2-11- نمودار توالی مربوط به ویرایش نوشته 55

فصل سوم: رسم نمودارهای همکاری 59

3-1: نمودارهمکاری مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید 60

3-2:  نمودار همکاری مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر 60

3-3 : نمودار همکاری مربوط به عملیات ایجاد گروه عنوان جدید 61

3-4 : نمودار همکاری مربوط به عملیات ثبت خاطره ها 62

3-5 : نمودارهمکاری مربوط به عملیات تعیین سطح دسترسی کاربران 63

3-6: نمودار همکاری مربوط به ارسال نظر 64

3-7 : نمودارهمکاری مربوط به عملیات مدیریت نظرات 65

3-8  : نمودار همکاری مربوط به عملیات ارسال فایل کاربر 66

3-9: نمودار همکاری مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی 67

3-10: نمودارهمکاری مربوط به تایید نوشته های اعضا 68

3-11: نمودارهمکاری مربوط به ویرایش نوشته 69

3-12: نمودار همکاری مربوط به ویرایش مشخصات 70

فصل چهارم: ACTIVITY DIAGRAMS 71

4-1- نمودارفعالیت مربوط به عملیات ثبت نام کاربر جدید 72

4-2-  نمودار فعالیت مربوط به عملیات ورود به سیستم کاربر 73

4-3-نمودارفعالیت مربوط به عملیات ایجاد گروه خبری جدید 74

4-4-نمودار فعالیت مربوط به عملیات درج خاطره ها 75

4-5-نمودارفعالیت مربوط به عملیات خروج 77

4-6- نمودار فعالیت مربوط به ارسال نظر 78

4-7-نمودارفعالیت مربوط به عملیات مدیریت نظرات 79

4-8-نمودار فعالیت مربوط به عملیات ارسال فایل کاربر 80

4-9- نمودار فعالیت مربوط به اشتراک خاطرات خصوصی 81

4-10-نمودارفعالیت مربوط به تایید نوشته های اعضا 83

4-11- نمودار فعالیت مربوط به ویرایش مشخصات 84

فصل پنجم: ER DIAGRAM 85

5-1-  مدلسازی معنایی 86

5-1-1-سه مفهوم معنايي موجود در روش ER 86

5-1-2-سه ضابطه در رابطه با تشخيص يك نوع موجوديت 86

5-2-نمودار ER سیستم خبری الکترونیکی دفترچه خاطرات 87

فصل ششم : طراحی پایگاه داده 88

6-1: کاربران(Users) 89

6-2  :نوع کا ربران(UserTypes) 89

6-3  :نظر سنجی(Votes) 90

6-4 :خاطره(tblKhaterat) 90

6-5: تعدادا بازدید(VisitCounts) 91

6-6  :فایل های ضمیمه(tblMusics) 91

6-7 :گروه خاطره(NewsGroups) 91

6-8 : لینک های اصلی(MainLinks) 92

6-9 :خاطرات خصوصی(tblKhateratPrivate) 92

6-10:  نوع خاطره 92

6- :11 ارتباط جداول 93

فصل هفتم: زبان برنامه نویسی مورد استفاده 94

7-1- مروری بر پایه محیط ASP.NET 95

7-2- نکات مهم در مورد ASP.NET 95

7-3- یادگیری از تاریخچه ASP 96

7-3-1- پیدایش ASP 97

7-3-2- چرا ASP مورد نیاز بود؟ 98

7-3-3- چرا از ابتدا ASP بکار گرفته نشد؟ 100

7-3-4- نیاز به مدل جدید ASP 102

7-5- آشنائی با زبان C# 106

7-5-1-مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی 107

7-6- C# چيست ؟ 108

7-7-كد مديريت يافته 109

7-8- روش يادگيری C# 110

7-9- خلاصه 111

فصل هشتم: فایل های ASP 112

8-1 : فایل هایasp 113

8-1-1 : صفحه اصلی 113

8-1-2 : صفحه ی ثبت نام 114

8-1-3 : صفحه ی اصلی کاربر عادی 115

8-1-4 : صفحه ی ارسال نوشته کاربر عادی 116

8-1-5 : صفحه ی اشتراک خاطرا ت خصوصی کاربر عادی 117

8-1-6 : صفحه ی ویرایش مشخصات کاربر عادی 118

8-1-7 : صفحه ی اصلی عضو فعال 119

8-1-9 : صفحه ی اشتراک خاطرا ت خصوصی عضو فعال 121

8-1-10 : صفحه ی ویرایش نوشته ها ی عضو فعال 122

8-1-11 : صفحه ارسال فایل های صوتی عضو فعال 124

8-1-12 : صفحه ویرایش مشخصات عضو فعال 125

8-1-13 : صفحه اصلی مدیر وب سایت 126

8-1-14 : صفحه دسترسی کاربران  مدیروب سایت 127

8-1-15 : صفحه گروه عنوان مدیر وب سایت 128

8-1-16 : صفحه ارسال نوشته  مدیر وب سایت 129

8-1-17 : صفحه اشتراک خاطرا ت خصوصی مدیر وب سایت 130

8-1-18 : صفحه ویرایش نوشته مدیر وب سایت 131

8-1-19 : صفحه تایید نوشته های اعضا 133

8-1-20 : صفحه مدیریت نظرات 134

8-1-21 : صفحه ارسال فایل های صوتی مدیر وب سایت 135

8-1-22 : صفحه ویرایش مشخصات مدیر وب سایت 136

فصل نهم: SOURCE CODE 137

Source Code:1-9 مربوط به کنترل logedInChecker.ascx 138

Source Code:2-9 مربوط به صفحه LogOut.aspx 138

Source Code:3-9 مربوط به صفحه Register.aspx 138

:4-9 Source Code مربوط به صفحه default.aspx 140

Source Code : 5-9 مربوط به صفحه EditProfile.aspx 140

: 6-9 Source Code مربوط به صفحه AcceptNews.aspx 142

Source Code : 7-9 مربوط به صفحه AddNews.aspx 143

Source Code : 9-9 مربوط به صفحه Add Private Users.aspx 148

Source Code : 10-9 مربوط به کنترل AddVoteUC.ascx 149

Source Code : 11-9 مربوط به کنترل counterPage.ascx 151

Source Code :12-9 مربوط به صفحه EditNews.aspx 151

Source Code : 13-9 مربوط به صفحه EditVotes.aspx 153

Source Code : 14-9 مربوط به کنترل viewNews 154

Source Code :15- 9 مربوط به کنترل viewNewsGroups 155

Source Code :16-9 مربوط به کنترل ViewPrivteKhatereh 156

Source Code :17-9 مربوط به کنترل viewSingleNews 156

Source Code :18-9 مربوط به صفحه ی UsersPermission 157

Source Code :19-9 مربوط به صفحه ی SelectToEditNews 159

Source Code : 20-9 مربوط به صفحه ی MusicsPerNws 161

Source Code : 21-9 مربوط به صفحه ی KhabarMaster 161

Source Code : 22-9 مربوط به صفحه ی FileUpLoad 164

Source Code : 23-9 مربوط به کلاس FirstClass.cs 165

-926 : query نمایش گروه خاطره 169

-927 : query نمایش نظری که کاربر فرستاده 170

-928 : query نمایش مشخصات خاطره ا ی که کاربرفرستاده 171

-929 : query نمایش مشخصات کاربر 172

-930 : query نمایش عنوان خاطره 173

-931 : queryنمایش لینک های اصلی 174

-932 : query نمایش لینک های اصلی در صفحه ی مدیر ارشد 175

-934 : query نمایش لینک های اصلی درصفحه ی کاربرعادی 177

query:35-9 نمایش اطلاعات سیستم 178

منابع 179

کتابها 179

وب سایتها 179


چکیده

با پیشرفت تکنولوژیهای سیستمهای اطلاع رسانی ، سمت و سوئی که این گونه سیستمهای اطلاعاتی پیدا نموده اند به علت حجم انبوه اطلاعات بیشتر به سمت سیستمهای پویایی بوده که مبتنی بر پایگاه های داده ای قدرتمند می باشند. 

در این میان نباید نقش طراحان و تحلیل گران این گونه سیستمها را نادیده گرفت. چرا که در صورت نبود یک تحلیل مناسب از یک سیستم ، نمی توان از آن سیستم به نحو اساسی استفاده نمود. 

در سیستم جاری (سیستم الکترونیکی دفترچه خاطرات ) سعی برآن شده که با روش تحلیل UML به بررسی سیستم با دید نرم افزاری پرداخته شود. دفترچه خاطرات آنلاین


 برنامه دفترچه خاطرات آنلاین با استفاده از ASP.NET و سی شارپ دارای بخشهای متنوع و دارای چندین صفحه دارای بخش مدیریتی به همراه پایگاه داده SQL Server و دارای پشتیبانی. این برنامه کاملا متن باز Open Source بوده و بر روی Server نیز قابل نصب و اجرا می باشد.

برنامه دفترچه خاطرات آنلاین با Asp.net و سی شارپ وSQL Server

 
عنوان جداول طراحی شده در سیستم دفترچه خاطرات آنلاین
MainLinks
sp_alterdiagram
sp_creatediagram
sp_dropdiagram
sp_helpdiagramdefinition
sp_helpdiagrams
sp_NewsGroups_DeleteRow
sp_NewsGroups_Insert
sp_NewsGroups_Update
sp_renamediagram
sp_tblKhaterat_Insert
sp_tblKhaterat_Update
sp_tblKhaterat_Update2
sp_tblKhaterat_Update4
sp_tblNews_DeleteRow
sp_tblNews_Insert
sp_tblNews_Update
sp_tblNews_Update2
sp_tblNews_Update3
sp_tblVotes_DeleteRow
sp_tblVotes_Insert
sp_tblVotes_Update
sp_upgraddiagrams
sp_Users_DeleteRow
sp_Users_Insert
sp_Users_Update
sp_Users_Update2
sp_VisitCounts_Update
SpKhaterehGroupSelect
SpTblArchiveSelect
SPtblKhateratInsert
sysdiagrams
tblKhaterat
tblKhateratPrivate
tblKhaterehGroup
tblKhaterehType
tblMusics
tblSharedKhatereh
tblVotes
Users
UserTypes
VIEW1
VIEW2
VIEW3
VIEW333
VIEW4
VisitCounts
XtblKhateratDefault
XtblKhaterehGroup
XtblKhaterehPrivate
XtblKhaterehPrivateGrd

امکانات سایت
صفحه اصلی
صفحه ی ثبت نام
صفحه ی اصلی کاربر عادی
صفحه ی ارسال نوشته کاربر عادی
صفحه ی اشتراک خاطرا ت خصوصی کاربر عادی
صفحه ی ویرایش مشخصات کاربر عادی
صفحه ی اصلی عضو فعال
صفحه ی اشتراک خاطرا ت خصوصی عضو فعال
صفحه ی ویرایش نوشته ها ی عضو فعال
صفحه ارسال فایل های صوتی عضو فعال
صفحه ویرایش مشخصات عضو فعال
صفحه اصلی مدیر وب سایت
صفحه دسترسی کاربران  مدیروب سایت
صفحه گروه عنوان مدیر وب سایت
صفحه ارسال نوشته  مدیر وب سایت
صفحه اشتراک خاطرا ت خصوصی مدیر وب سایت
صفحه ویرایش نوشته مدیر وب سایت
صفحه تایید نوشته های اعضا
صفحه مدیریت نظرات
صفحه ارسال فایل های صوتی مدیر وب سایت
صفحه ویرایش مشخصات مدیر وب سایت

پروژه دارای پشتیبانی می باشد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های حرفه ای ASP.NET آ اس پ دات نت به همراه پایگاه داده SQL Server اس کیو ال سرور و کاملا متن باز دارای چندین صفحه و دارای بخشهای مدیریتی>>>>>
HyperLink

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620