بررسی دستورات پرکاربرد در پایگاه داده sql server

برخی از دستورات مهم در sql

توسط admin | گروه SQL Server | 1396/04/06

نظرات 0

برخی از مهمترین دستورات SQL

 برخی از دستورهای پایگاه داده sql server وجود دارند که دارای کاربرد بیشتری نسبت به سایر دستورات می باشند. لیست برخی از آنها در ذیل همراه با توضیحات ارائه شده است:

SELECT : از این دستور برای دریافت یک سری رکورد از پایگاه داده استفاده می شود.

 

SELECT column1, column2, columnN FROM table_name;

UPDATE : از این دستور برای بروزرسانی یا ویرایش یک یا چند رکورد استفاده می شود.

 

UPDATE table_name SET column1 = value1, column2 = value2...., columnN = valueN WHERE [condition];

یا

UPDATE CUSTOMERS SET ADDRESS = 'Pune' WHERE ID = 6;

DELETE : از این دستور برای حذف یک رکورد یا یک سری رکورد از پایگاه داده استفاده می شود.

 

DELETE FROM table_name WHERE [condition];

INSERT INTO : از این دستور برای درج یک رکورد یا یک سری رکورد در پایگاه داده استفاده می شود.

 

 INSERT INTO TABLE_NAME (column1, column2, column3,...columnN) VALUES (value1, value2, value3,...valueN);

یا

INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (1, 'Ramesh', 32, 'Ahmedabad', 2000.00 ); INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (2, 'Khilan', 25, 'Delhi', 1500.00 ); INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (3, 'kaushik', 23, 'Kota', 2000.00 ); INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (4, 'Chaitali', 25, 'Mumbai', 6500.00 ); INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (5, 'Hardik', 27, 'Bhopal', 8500.00 ); INSERT INTO CUSTOMERS (ID,NAME,AGE,ADDRESS,SALARY) VALUES (6, 'Komal', 22, 'MP', 4500.00 );

CREATE DATABASE : از این دستور برای ایجاد یک دیتابیس یا پایگاه داده استفاده می شود.

 

CREATE DATABASE DatabaseName;

ALTER DATABASE  : از این دستور برای انجام عمیلات ویرایش در ساختار پایگاه داده استفاده می شود.

 

ALTER DATABASE { database_name | CURRENT } { MODIFY NAME = new_database_name | COLLATE collation_name | <file_and_filegroup_options> | <set_database_options> } [;] 

CREATE TABLE : از این دستور برای ایجاد یک جدول جدید در پایگاه داده استفاده می شود.

 

 CREATE TABLE table_name( column1 datatype, column2 datatype, column3 datatype, ..... columnN datatype, PRIMARY KEY( one or more columns ) );

یا

CREATE TABLE CUSTOMERS( ID INT NOT NULL, NAME VARCHAR (20) NOT NULL, AGE INT NOT NULL, ADDRESS CHAR (25) , SALARY DECIMAL (18, 2), PRIMARY KEY (ID) );

شرح

 DESC CUSTOMERS; +---------+---------------+------+-----+---------+-------+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +---------+---------------+------+-----+---------+-------+ | ID | int(11) | NO | PRI | | | | NAME | varchar(20) | NO | | | | | AGE | int(11) | NO | | | | | ADDRESS | char(25) | YES | | NULL | | | SALARY | decimal(18,2) | YES | | NULL | | +---------+---------------+------+-----+---------+-------+

ALTER TABLE : از این دستور برای ویرایش یک جدول در پایگاه داده استفاده می شود.

 

 ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype;

 

ALTER TABLE table_name DROP COLUMN column_name;

 

ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN column_name datatype;

 

ALTER TABLE table_name MODIFY column_name datatype NOT NULL;

 

ALTER TABLE table_name ADD CONSTRAINT MyUniqueConstraint UNIQUE(column1, column2...);

DROP TABLE : از این دستور برای حذف یک جدول در پایگاه داده استفاده می شود.

 

DROP TABLE table_name;

CREATE INDEX : از این دستور برای ایجاد یک ایندکس جدید که برای جستجو کاربرد دارد در پایگاه داده استفاده می شود.

 

CREATE INDEX index_name ON table_name;

 

CREATE INDEX index_name ON table_name (column_name);

DROP INDEX : از این دستور برای حذف یک ایندکس در پایگاه داده استفاده می شود.

 

DROP INDEX index_name;

برای حذف ایندکس نباید آن ایندکس در جدول دیگری به عنوان کلید اصلی استفاده شده باشد.

 

آموزش دستورات SQL Server به همراه مثال

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر