نحوه ایجاد تابع با مقدار بازگشتی جدول در sql server

تابع یا function با مقدار بازگشتی از نوع جدول SQL

توسط admin | گروه SQL Server | 1396/05/30

نظرات 0

 برای ایجاد تابعی که دارای مقدار بازگشتی از نوع جدول در پایگاه داده SQL Server باشد میتوانید از کد زیر استفاده فرمائید. در ابتدا جدولی ایجاد می نمائیم و یک سری رکورد در جدول درج می نماییم. کد ایجاد پایگاه داده و جدول و درج رکوردها به شرح ذیل می باشد:

CREATE DATABASE schooldb CREATE TABLE student (   id INT PRIMARY KEY,   name VARCHAR(50) NOT NULL,   gender VARCHAR(50) NOT NULL,   DOB datetime NOT NULL,   total_score INT NOT NULL,    ) INSERT INTO student VALUES (1, 'Jolly', 'Female', '12-JUN-1989', 500), (2, 'Jon', 'Male', '02-FEB-1974', 545), (3, 'Sara', 'Female', '07-MAR-1988', 600), (4, 'Laura', 'Female', '22-DEC-1981', 400), (5, 'Alan', 'Male', '29-JUL-1993', 500), (6, 'Kate', 'Female', '03-JAN-1985', 500), (7, 'Joseph', 'Male', '09-APR-1982', 643), (8, 'Mice', 'Male', '16-AUG-1974', 543), (9, 'Wise', 'Male', '11-NOV-1987', 499), (10, 'Elis', 'Female', '28-OCT-1990', 400);

 

تابع مورد نظر :

USE schooldb GO CREATE FUNCTION BornBefore ( @DOB AS DATETIME ) RETURNS TABLE AS RETURN 		SELECT * FROM student 		WHERE DOB < @DOB

نحوه استفاده:

USE schooldb; SELECT 	name, gender, DOB FROM 	dbo.BornBefore('1980-01-01', '1990-12-31') ORDER BY 	DOB

خروجی:

name gender DOB
Laura Female 1981-12-22 00:00:00.000
Joseph Male 1982-04-09 00:00:00.000
Kate Female 1985-01-03 00:00:00.000
Wise Male 1987-11-11 00:00:00.000
Sara Female 1988-03-07 00:00:00.000
Jolly Female 1989-06-12 00:00:00.000
Elis Female 1990-10-28 00:00:00.000

 

مثالی دیگر از توابع:

کد ایجاد جدول و درج رکورد در جدول:

USE schooldb CREATE TABLE teacher (   id INT PRIMARY KEY,   name VARCHAR(50) NOT NULL,   gender VARCHAR(50) NOT NULL,   DOB datetime NOT NULL,    )
INSERT INTO teacher VALUES (1, 'Rick', 'Male', '05-APR-1965'), (2, 'Shack', 'Male', '03-JUN-1972'), (3, 'Zack', 'Male', '04-MAR-1969'), (4, 'Elis', 'Female', '28-NOV-1959'), (5, 'Mint', 'Female', '29-DEC-1971')


کد ایجاد متد:

USE schooldb GO CREATE FUNCTION GetBornBetween ( @YearAfter AS DATETIME, @YearBefore AS DATETIME ) RETURNS @People TABLE ( 	Name VARCHAR (MAX), 	Gender VARCHAR(MAX), 	DOB DATETIME, 	Job VARCHAR(10) ) AS BEGIN 		INSERT INTO @People 			SELECT name, gender, DOB, 'student' 			FROM student 			WHERE DOB BETWEEN @YearAfter AND @YearBefore 		INSERT INTO @People 			SELECT name, gender, DOB, 'teacher' 			FROM teacher 			WHERE DOB BETWEEN @YearAfter AND @YearBefore 		RETURN END

نحوه استفاده از متد:

USE schooldb; SELECT * FROM 	dbo.GetBornBetween('1960-01-01', '1985-12-31')

خروجی:

 

Name Gender DOB Job
Jon Male 1974-02-02 00:00:00.000 student
Laura Female 1981-12-22 00:00:00.000 student
Kate Female 1985-01-03 00:00:00.000 student
Joseph Male 1982-04-09 00:00:00.000 student
Mice Male 1974-08-16 00:00:00.000 student
Rick Male 1965-04-05 00:00:00.000 teacher
Shack Male 1972-06-03 00:00:00.000 teacher
Zack Male 1969-03-04 00:00:00.000 teacher
Mint Female 1971-12-29 00:00:00.000 teacher

 

آموزش ایجاد تابع در SQL Server

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر