کنترل همروندی و حفظ یکپارچگی بانکهای اطلاعاتی نامتمرکز در SQL Server

کنترل همروندی و حفظ یکپارچگی بانکهای اطلاعاتی

توسط admin | گروه SQL Server | 1399/04/23

نظرات 0

 فهرست مطالب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه

اعلان اصالت محتوا 3
چکیده 11
کلمات کلیدی 11
فصل اول: بررسی مشکل همزمانی 12
1-1- مقدمه 13
1-2- مثالهایی از کنترل اختلالات در کنترل همروندی 14
1-3- بررسی برخی از مشکلات تداخل دسترسی به منبع اشتراکی 16
فصل دوم: بررسی مدل پردازشی تراکنشها در DDBMS 18
2-1- مقدمه 19
2-2- تعاریف اولیه و معماری پایگاه های داده غیر متمرکز (DDBMS) 19
2-3- مدل پردازش تراکنش مرکزی 21
2-4- مدل پردازش تراکنش توزیع شده 24
2-5- تجزیه و تحلیل مشکل کنترل همزمانی 24
2-5-1- توانایی سریالیزه کردن تراکنشها 25
2-5-2- بهینه سازی پرس و جوی توزیع 27
نحوه به روز رسانی در پایگاه داده توزیع شده 27
نحوه مدیریت کاتولوگ در پایگاه داده توزیع شده 27
کنترل همزمانی توزیع 28
مشکل از دست دادن به روز رسانی 28
مساله انجام تراکنش بدون تاخیر 29
روش های T/O  خالص 29
روش های استفاده از T/O چند نسخه ای برای تقارن سازی rw 32
فصل سوم: بررسی کنترل همزمانی در هنگام ذخیره سازی 38
3-1- مقدمه 39
3-1- بررسی اجمالی 39
1-2- هدف 40
1-3- مشارکت 41
2-کارمرتبط 42
مقدمات 43
3-1- ذخیره سازی توزیع شده خالص 43
3-2- تکرار 43
4- ذخیره سازی مکرر 44
5- مقایسه طرح های کنترل همزمانی 44
5-1- روشی بر اساس طرح غیر قفل شونده 45
5-1-1- مدل تک موضوعی 45
5-2 - روش هایی بر اساس طرح قفل شونده 46
5-2-1 قفل کردن ، زمانی که عملکرد نوشتن بر خواندن ترجیح داده شود. 47
5-2-2 قفل کردن بدون هیچ اولویتی 48
5-2-3- قفل کردن به منظور به روز رسانی کردن با نوشتن در پشت کش 50
6- اجرا 52
6-1 توضیحات testbed  ( محیط تست ) 52
6-1-1-  بلوک های اصلی محیط تست 52
6-2-1 طراحی فرضیات و ساده سازی 55
6-1-3  جزئیات طراحی محیط تست ( TESTBED ) 55
6-2 بررسی مواد و روش ها 56
6-2-1 پارامتر ها 56
6-3  ارزیابی 57
6-4 نتایج تجربی 58
6-4-1 نتایج تجمعی 58
6-4-2 مقایسه 3 نمونه قفل MUTEX 58
6-5 خلاصه 59
نقاط داده برای اندازه گیری زمان تاخیر( نهفتگی ) 61
فصل چهارم: کنترل همروندی در پایگاه های داده جغرافیایی غیر متمرکز 62
مقدمه 63
2- زمینه 63
2-1 پرس و جو ها 63
پرس و جو های محلی 64
پرس و جو های کانونی 64
پرس و جو های منطقه ایی 64
2-2  تراکنش ها 65
2-4 روش های کنترل همروندی 67
غیر قفل شونده 68
3- کنترل همروندی در پایگاه داده های جغرافیایی توزیع شده 70
3-1 ویژگی ها 71
3-2 مشخصات مورد نیاز 71
3-3 رویکردهای موجود 72
5- نتیجه گیری از اظهارات 79
فصل پنجم: بررسی اثرات استفاده از پروسیجرها و بازرسی در زمان واقعی کنترل همزمانی 80
مقدمه 81
2- کارهای مربوطه 83
3. مدل سیستم و انگیزه تحقیق 86
3-1 مدل سیستم 86
3-2 تحقیق در انگیزه و قابلیت بازیابی RWPCP 88
4- اطلاعات قابل بازیابی RWPCP 90
4-1 تعهد معوق 90
4-2 یک مدت طولانی زمان قفل 92
5- زمان -  واقعی پست های بازرسی 94
5-1 پست های بازرسی فازی 95
1) اولویت واگذاری به پست بازرس 99
2) پشتیبانی از صفحات 99
5-3- پست بازرسی براساس صفحه 101
6- ارزیابی عملکرد 104
6-1 مدل شبیه سازی شده ، پارامترهای مدل و معیار های عملکرد 104
پارامتر 105
مقدار 105
تعداد تولید کننده های تراکنش در زمان واقعی 105
دوره زمانی بالاتر برای تولید تراکنش ها در زمان واقعی 105
محاسبه زمان CPU برای عملکردخواندن 105
مدت زمان دوره پست بازرسی 105
اندازه رخداد آغاز – تراکنش ، 106
اندازه رخداد تعهد یا سقوط 106
6-2 مقایسه RWPCP,RWPCP_DC,RWPCP_ELP 109
6-2- تداخل پست بازرسی و کنترل همروندی 113
نتیجه گیری 121
ضمیمه A 129
Abstract 142
Keywords 142

 
فهرست شکل ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
شکل 1- نمایش تداخل در اثر عدم کنترل همروندی 14
شکل 2- اشکالات بازیابی ناسازگار 16
شکل 3- نمایش تداخل دسترسی (Mutual Exclusion) 17
شکل 4- نمایی از یک سیستم مدیریت پایگاه داده توزیع شده 19
شکل 5- معماری یک سیستم مدیریت پایگاه داده توزیع شده فرضی 20
شکل 6  - مدل سیستم پایگاه داده توزیع شده 24
شکل 7  -  مدل اجرای تثبیت شده 25
شکل 8 - نمونه ای از یک تراکنش توزیع شده 26
شکل 9 - بازیابی های متناقض در روش 6 34
شکل 10 - بازیابی های متناقض در روش 6 35
شکل 11- نمایش پروتکل نوشتن از راه دور 44
شکل 12- تنوع پروتکل ابتدایی مبتنی بر نوشتن از راه دور (نسخه Tangosol) 50
شکل 13 - نمایش ارتباط فرآیندها 54
شکل 14- یک R-Tree همراه با توزیع فضایی داده ها 69
شکل 15 -  برنامه RWPCP 88
شکل 16- برنامه RWPCP با یک تعهد معو 91
شکل 17- یک برنامه RWPCP  با یک مدت زمان طولانی قفل 93
شکل 18- تاثیرات دوره کوتاهتر تراکنش ها در زمان واقعی با فقدان زمان / سرعت در پستهای بازرسی فازی 110
شکل 19 - تاثیرات دوره کوتاهتر تراکنش در زمان واقعی در برخورد ترانس RT-  زیر نظر پست بازرسی فازی 110
شکل 20- تاثیرات دوره زمانی کوتاهتر در زمان واقعی تراکنش ها ، در زمان فقدان سرعت ، تحت پست های بازرسی فازی ( دوره طولانی تر زمان واقعی تراکنش ها = 45 میلی ثانیه ، اولویت اصلی پست بازرسی = اولویت اصلی ترانس RT ، با 512 موضوع پایگاه داده. ) 112
شکل 21- تاثیرات دوره زمانی کوتاهتر در زمان واقعی تراکنش ها در زمان برخورد ترانس RT ، تحت پست بازرسی فازی ( دوره طولانی تر زمان واقعی تراکنش ها = 45 میلی ثانیه ، اولویت اصلی پست بازرسی = اولویت اصلی ترانس RT ، با 512 موضوع موضوع پایگاه داده ) 112
شکل 22- تاثیرات دوره زمانی کوتاهتر را در زمان واقعی تراکنش ها در هنگام از دست دادن میزان سرعت نشان می دهد که تحت RWPCP_DC است ( دوره زمانی طولانی تر در زمان واقعی تراکنش ها = 45 میلی ثانیه ، اولویت اصلی پست بازرسی = اولویت اصلی ترانس RT ، با 2048 موضوع داده ). 114
شکل 23- تاثیرات دوره زمانی کوتاهتر را ، در زمان واقعی تراکنش در هنگام برخورد ترانس RT ، تحت  RWPCP_DC  ، نشان می دهد. ( دوره طولانی تر از زمان واقعی تراکنش ها = 45 میلی ثانیه ، اولویت اصلی پست بازرسی = اولویت اصلی ترانس RT ، با 2048  ، موضوع داده ). 114
شکل 24- تاثیرات زمانی کوتاهتر را در زمان واقعی تراکنش ها در برخورد ترانس RT  با CP ، نشان می دهد که تحت یک RWPCP_DC با زمان واقعی تراکنش ها است = 45 میلی ثانیه ، اولویت اصلی پست بازرسی = اولویت اصلی ترانس RT با 2048  موضوع پایگاه داده ) 115
شکل 25- تاثیرات دوره زمانی کوتاهتر را در زمان واقعی تراکنش ها ، در هنگام برخورد ترانس RT با CP نشان می دهد که تحت RWPCP_DC  ، است ( دوره زمانی طولانی تر زمان واقعی تراکنش ها = 45 میلی ثانیه ، اولویت اصلی پست بازرسی = اولویت اصلی ترانس RT ، با 2048 موضوع پایگاه 116
شکل 26- تاثیرات دوره زمانی کوتاهتر را در زمان واقعی تراکنش ها ؛ در هنگام از دست دادن سرعت نشان می دهد که تحت یک RWPCP_DC است ( دوره زمانی طولانی تر در هنگام زمان واقعی تراکنش ها = 45 میلی ثانیه ، اولویت اصلی پست بازرسی =  بیشترین تعداد اولویت ترانس RT ، با 204 117
شکل 27- تاثیرات دوره زمانی کوتاهتر را در زمان واقعی تراکنش ها ، در هنگام برخورد ترانس RT تحت RWPCP_DC نشان می دهد ( دوره طولانی تر زمان واقعی تراکنش ها = 45 میلی ثانیه ، اولویت اصلی پست بازرسی = بیشترین تعداد اولویت ترانس RT ، با 2048 موضوع پایگاه داده ) 117
شکل 28- تاثیرات دوره زمانی کوتاهتر را در هنگام زمان واقعی تراکنش ها در برخورد ترانس RT با CP نشان می دهد که تحت RWPCP_DC است ( دوره زمانی بالاتر در زمان واقعی تراکنش ها = 45 میلی ثانیه ، اولویت اصلی پست بازرسی = بیشترین تعداد اولویت ترانس RT ، با 2048 موضوع پا 117
شکل 29- تاثیرات دوره زمانی کوتاهتر را در زمان واقعی تراکنش ها در هنگام برخورد CP با ترانس RT  نشان می دهد که تحت_DC RWPCP  ، است ( دوره زمانی طولانی تر در زمان واقعی تراکنش ها = 45 میلی ثانیه ، اولویت اصلی پست بازرسی = بیشتریت تعداد اولویت ترانس RT  ، با 2048 118
شکل 30- تاثیرات دوره زمانی کوتاهتر را در زمان واقعی تراکنش ها در هنگام از دست دادن سرعت ، نشان می دهد که تحت RWPCP_DC است ( دوره زمانی بالاتر در زمان واقعی تراکنش ها = 45 میلی ثانیه ، اولویت اصلی پست بازرسی = اولویت اصلی ترانس RT ، با 512 موضوع پایگاه داده ) 118
شکل 31- تاثیرات دوره زمانی کوتاهتر را در زمان واقعی تراکنش ها در هنگام برخورد ترانس RT ، تحت RWPCP_DC نشان می دهد ( دوره زمانی طولانی تر در زمان واقعی تراکنش ها = 45 میلی ثانیه ، اولویت اصلی پست بازرسی = اولویت اصلی ترانس RT ، با 512 موضوع پایگاه داده ) 118
شکل 32- تاثیرات دوره زمانی کوتاهتر را در زمان واقعی تراکنش ها در هنگام از دست دادن سرعت نشان می دهد که تحت RWPCP_DC است ( دوره زمانی طولانی تر زمان واقعی تراکنش ها = 45 میلی ثانیه ، اولویت اصلی پست بازرسی = بیشترین تعداد اولویت ترانس RT ؛ با 512 موضوع پایگاه داده) 120
شکل 33- تاثیرات دوره زمانی کوتاهتر را در زمان واقعی تراکنش ها در هنگام برخورد ترانس RT نشان می دهد که تحت RWPCP_DC است ( دوره زمانی طولانی تر از زمان واقعی تراکنش ها = 45 میلی ثانیه ، اولویت اصلی پست بازرسی = اولویت اصلی ترانس RT ؛ با 512 موضوع پایگاه داده ) 120
شکل 34-  نتایج تلفیقی برای بار پایین: تعداد 5 خواندن و تعداد 5 نوشتن 129
شکل 35- نتایج تلفیقی برای بار متوسط: تعداد 50 نوشتن و تعداد 50 خواندن 130
شکل 36- نتایج تلفیقی برای بار بالا: تعداد 125 خواندن و تعداد 125 نوشتن 131
شکل 37- نتایج تلفیقی برای بار کم: تعداد 2 نوشتن و تعداد 8 خواندن 132
شکل 38- نتایج تلفیقی برای بار متوسط: تعداد 20 نوشتن و تعداد 80 خواندن 133
شکل 39- نتایج تلفیقی برای بار بالا: تعداد 50 نوشتن و تعداد 200 خواندن 134
شکل 40- نتایج تلفیقی برای بار کم: تعداد 1 نوشتن و تعداد 9 خواندن 135
شکل 41- نتایج تلفیقی برای بار متوسط: تعداد 10 نوشتن و تعداد 90 خواندن 136
شکل 42- نتایج تلفیقی برای بار بالا: تعداد 25 نوشتن و تعداد 225 خواندن 137
شکل 43- نمودار مقایسه ای برای ده درخواست به نسبت 1 به 1 138
شکل 44- نمودار مقایسه ای برای 100 درخواست به نسبت 1 به 1 139
شکل 45- نمودار مقایسه ای برای 250 درخواست به نسبت 1 به 1 139

 
فهرست جداول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
جدول 1  - روش های همزمانی T/O 29
جدول 2- تعداد 10 نتیجه به دست آماده برای درخواستهای خواندن و نوشتن (تاخیر در میلی ثانیه اندازه گیری شده) 53
جدول 3- پارامترها و مقادیر پایه ی آن ها ( اندازه خواندن به اضافه ی اندازه نوشتن ،کمتر از یک نیست) 106

 
چکیده
در این پایان نامه ما به بررسی کنترل همروندی در پایگاه های داده متمرکز (توزیع شده) خواهیم پرداخت. دقدقه اصلی تحلیلگران در دومورد اصلی خلاصه می شود:
1- هماهنگ سازی برای خواندن-نوشتن (Read-Write)
2- هماهنگ سازی برای ثبت-ثبت  (Write-Write)
در علم پایگاه های داده راه حلهای بسیاری برای مشکلات هماهنگ سازی فوق ارائه گردیده است و الگوریتمهای بسیاری نیز برای رفع مشکل هم زمانی ارائه شده است. برخی از این الگوریتمها به "الگوریتمهای کنترل همزمانی" معروف می باشند. تعداد 48 روش اصلی توصیف شده که در بردارنده الگوریتمهای ابتدایی و امکانات جدید برای کنترل همزمانی می باشد که در این الگوریتمها تمرکز بیشتر در صحت ساختار الگوریتمهای کنترل همزمانی می باشد. مواردی که ارائه می شوند تنها راه حلهایی برای مسائل ذکر شده می باشند.


کلمات کلیدی
 یکپارچه سازی بانک،  جامعیت یا integrity،  الگوریتم های ترمیم،  نقاط بازرسی check point log ، log based،  fuzzy check poin  concurrency control, deadlock, dtstnbuted database management،systems, locking, senahzability, synchromzation, tunestamp ordering, timestamps, twophase ،commit, two-phase locking


فصل اول: بررسی مشکل همزمانی
1-1- مقدمه
مشکل کنترل همروندی در زمان دسترسی به پایگاه داده در پایگاه های داده ها چند کاربره رخ می دهد. کنترل همزمانی به کاربران در یک مد چند برنامه ای اجازه دسترسی به پایگاه داده را می دهد در حالی که هر کاربر به صورت عادی تصور می کند که تنهاکاربریست که بر روی پایگاه داده در حال کار کردن می باشد. مشکل اصلی در رسیدن به این هدف در حقیقت جلوگیری از تداخل در زمانی است که دو کاربر سعی در کار با داده های یکسان در پایگاه داده را دارند. رفع مشکل همروندی در سیستمهای مدیریت پایگاه داده توزیع شده بسیار پیچیده می باشد.
زیرا کاربر به اطلاعات بسیار زیادی در پایگاه های داده توزیع شده بی شماری دسترسی دارد که در سیستمهای توزیع شده مختلفی ذخیره گردیده اند و مکانیسم کنترل همروندی در یک کامپیوتر نمی تواند به صورت آنی در تعامل با سایر کامپیوترها باشد.
کنترل همروندی به صورت کاملا علمی در طول چند سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته است و مشکلات پایگاه های داده توزیع نشده کاملا درک گردیده اند. اما در مورد پایگاه دادهای غیر متمرکز هنوز مشکلات به خوبی درک نشده اند. یک تئوری ریاضی برای حل مشکل ارائه شده که در حقیقت یک روش نسبتا ایده آل برای مشکل همروندی می باشد. عنوان این روش قفل دو مرحله ای  می باشد. این روش به عنوان یک راه حل استاندارد مورد استفاده می باشد.
در این بخش بیشتر به بررسی راه حل قفل دو مرحله ای (دو فازی) و تجزیه و تحلیل و بهینه سازی تئوری ریاضی آن می پردازیم. توزیع کنترل همزمانی در مقال حالتی از آشوب در دسترسی به داده است. بیش از 20 الگوریتم برای کنترل همروندی در پایگاه ها داده توزیع شده پیشنهاد شده اند که تمامی آنها در سیستمهای مدیریت پایگاه های داده توزیع شده در حال استفاده می باشند. این الگوریتمها معمولا بسیار پیچیده می باشند و درک آنها کمی دشوار است. معمولا تصحیح و بهینه سازی آنها نیز دشوار می باشد. در واقع برخی از آنها کارآیی چندانی برای سیستم در برابر الگوریتهای جدید ندارند. دلیل این مساله این است که این الگوریتمهای برای اطلاحات مختلفی تعریف شده اند و ممکن است در محلهایی غیر از محل تعریف کارآیی چندانی نداشته باشند.

1-2- مثالهایی از کنترل اختلالات در کنترل همروندی
هدف از کنترل همروندی در حقیقت جلوگیری از بروز اشکال دز زمانی است که کاربران به صورت همزمان به پایگاه داده دسترسی دارند. با دومثال متعارف این مورد را مورد را بررسی می نمائیم. هر دو مثال مربوط به سیستمهای کنترل وجوه خودکار می باشند. در پاسخ به درخواست یک مشتری دستگاه خودپرداز به پایگاه داده متصل می شود و اطلاعات را بازیابی می نماید و پس از اجرای درخواست و پس از اجرای محاسبات مجددا نتیجه عملیات در پایگاه داده ذخیره می شود. در صورت عدم صدور دستور بروز رسانی احتمال تداخل در عملیات به وجود می آید.[1] [2]
فرض کنید دو مشتری به صورت همزمان می خواهند به همان حساب مبلغی را واریز کنند. در صورت عدم وجود کنترل همزمانی این دو واریز در حساب ممکن است باعث بروز همزمانی شوند. (شکل 1)
 
شکل 1- نمایش تداخل در اثر عدم کنترل همروندی
دستگاه های خود پرداز در شکل فوق قادرند که به دو مشتری که با یک حساب سر و کار دارند در آن واحد خدمات ارائه دهند. مشتریان می توانند اطلاعات حساب را بخوانند ، عملیات محاسبانی انجام دهند و سپس عملیات را توسط دستگاه ATM در پایگاه داده ذخیره سازی نمایند.
خطای اول:  
البته تاثیر نهایی (شکل 1) به علت عدم کنترل همروندی نادرست می نماید. برای رفع این مشکل مشتری اول که به اطلاعات حساب دسترسی پیدا نمود ، سیستم به صورت اتوماتیک دسترسی سایر کاربران را به سیستم قطع می نماید تا عملیات مربوط به حساب توسط کاربر اول تمام شده و سپس سیستم برای استفاده کاربر بعدی آزاد می گردد.

خطای دوم:
بازیابی ناسازگار است. فرض کنید دو مشتری به صورت همزمان دو تراکنش زیر را انجام دهند:
مشتری 1:  مشتری اول مبلغ 1.000.000 دلار از حساب شرکت خارج کرده و به حساب خود واریز نماید.
مشتری 2: مشتری دوم موجودی و بالانس حساب شرکت را چک نموده و درخواست پرینت می دهد. 
در صورت عدم کنترل همروندی در پایگاه داده این دو تراکنش با یکدیگر تداخل پیدا می نمایند و نتیجه ارائه شده به مشتری دوم ممکن است صحیح نباشد. (شکل 2) 
برای رفع این معضل در ابتدا سیستم باید پس از کسر 1.000.000 دلار از حساب ، نتیجه تراکنش را مجددا در پایگاه داده ذخیره نماید.  سپس تقاضای تراکنش دوم می بایست نتیجه تراکنش را خوانده و در خروجی برای مشتری دوم چاپ نماید.
سپس ممکن است تراکنش اول با خواندن مجموع بالانس حساب و اضافه کردن مبلغ 1.000.000 دلار به حساب دوم به پایان برسد. بر خلاف اشکال اول در این روش رقم نهایی در پایگاه داده به صورت صحیح قرار می گیرد. اما چاپ نهایی که مشتری 2 ارائه می شود هنوز صحیح نیست. یعنی حساب 1.000.000 دلار کسری دارد. این دو حالت شامل تمامی حالات ممکنه نمی باشند ولی با استفاده از این دو روش دیگاهی برای کنترل همروندی به دست می آید و در حقیقت این دو مثال از نمونه مشکلاتی بودند که در اثر عدم کنترل همروندی در یک سیستم مدیریت پایگاه داده(DBMS) به وجود می آیند.

 
شکل 2- اشکالات بازیابی ناسازگار

1-3- بررسی برخی از مشکلات تداخل دسترسی به منبع اشتراکی
مشکلات همزمانی در پایگاه داده در برخی موارد مشابه با مشکلات همزمانی است که در سیستم عامل رخ می دهد. (شکل 3) این مشکل در حقیقت در همزمانی دسترسی به منابع سیستم از قبیل I/O ، حافظه و . . . بروز می دهد. بسیاری از راه حلها مانند انواع قفلها (Locks) ، سمافورها ، مانیتورینگ و . . . برای این مشکل توسعه داده شده و بهبود یافته اند. کنترل هموروندی و کنترل مشکل دسترسی همزمانی تقریبا دارای راه حلهای یکسانی می باشند. البته در هر دومورد طراحیان و برنامه نویسان فقط نگران دسترسی همزمان به منابع اشتراکی توسط کاربران سیستمهای اطلاعاتی می باشند. با این حال طرحهای ارائه شده برای یک مشکل ممکن است برای دیگر مشکلات مناسب نباشد. به عنوان مثال می توان به مورد بعدی اشاره نمود.

 
شکل 3- نمایش تداخل دسترسی (Mutual Exclusion)

فرض کنید دو فرآیند P1 و P2 نیاز به دسترسی به منابع R1 و R2 که محل اجرای هر یک در جایی است دارند. در یک سیستم عامل اجرای این پروسه به شرح ذیل کاملا قابل قبول می باشد:
P1 uses R1, P2 uses R1, 
P2 uses R2, P1 uses R2.
اما در سیستمهای مدیریت پایگاه داده این روش قابل انجام نمی باشد. به عنوان مثال فرض کنید P2 وجهی را به حساب بدهکاری R1 قرار دهد و پس از آن اعتبار را به R2 بیفزاید. اگر P2 بالانس هر دو حساب را بررسی نماید R1 را پس از اینکه بدهکار شده است خواهد دید ولی R2 را قبل از بستانکار شدن خواهد دید. 
فصل دوم: بررسی مدل پردازشی تراکنشها در DDBMS
 
2-1- مقدمه
برای دانستن اینکه یک الگوریتم کنترل همروندی در سیستمهای مدیریت پایگاه داده توزیع شده چگونه عمل می نماید ، ابتدا باید درکی کلی از نحوه کار سیستمهای مدیریت پایگاه داده توزیع شده و همچنین نحوه تاثیرگذاری الگوریتمهای کنترل همروندی برای این سیستمها داشته باشیم.  در این فصل ما مدل ساده ای از سیستم مدیریت پایگاه داده توزیع شده را ارائه می دهیم و تاکید ما در این فصل بر این مطلب است که سیستم مدیریت پایگاه داده توزیع شده چگونه پردازهای مربوط به کاربردان را مدیریت می نماید و سپس به این مطلب خواهیم پرداخت که الگوریتمهای کنترل همروندی چگونه در زمینه کنترل همروندی عمل می نمایند.

2-2- تعاریف اولیه و معماری پایگاه های داده غیر متمرکز (DDBMS)
سیستم مدیریت پایگاه داده توزیع شده (DDBMS) یک مجموعه از وب سایت های به هم پیوسته توسط یک شبکه است. [3] هر وب سایت در یک کامپیوتر در حال اجرا می باشد که شامل یک یا هر دو مورد از ماژولهای نرم افزاری زیر می باشند:
1- ماژول مدیریت تراکنشها (Transaction Manager - TM)
2- ماژول مدیریت داده ها (Data Manager - DM)
 
شکل 4- نمایی از یک سیستم مدیریت پایگاه داده توزیع شده
TMدر حقیقت مسئول مدیریت بر تعامل بین کاربران و DDBMS می باشد در حالی که DM مدیر اصلی DDBMS است. منظور از شبکه در حقیقت یک ارتباط کامپیوتر به کامپیوتر است. (شکل 4) این شبکه به این صورت فرض شده که از همه نظر قابل اطمینان است. اگر Site 1 به Site 2 پیغامی را ارسال نماید Site 2 پیغام را به صورت کامل و صحیح ، بدون خطا دریافت می نماید. ضمنا فرض کرده ایم که پیامهای ارسالی از هر Site به صورت جفت جفت از طریق شبکه به سایر Site ها ارسال می شود. (شکل 5)
 
مطالعه ادامه در فایل word اصلی 143 صفحه ای ضمیمه . . . لطفا پس از دانلود یک فاتحه رفتگان مرا میهمان فرمائید . . .
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620