اجرای دستورات sql در قالب یک string

نحوه اجرای دستورات sql در قالب رشته

توسط admin | گروه SQL Server | 1397/04/19

نظرات 0

 


DECLARE
@sqlCommand varchar(1000)

DECLARE @columnList varchar(75)

DECLARE @city varchar(75)

SET @columnList = 'CustomerID, ContactName, City'

SET @city = '''London'''

SET @sqlCommand = 'SELECT ' + @columnList + ' FROM customers WHERE City = ' + @city

EXEC (@sqlCommand)

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر