اجرای دستور select در فرمهای access در vba

مثال دستور select و VBA در اکسس

توسط admin | گروه SQL Server | 1396/09/05

نظرات 0

نحوه اجرای دستور select به صورت مستقیم در فرمهای برنامه اکسس VBA

متد زیر نحوه اجرای دستور Select در محیط برنامه نویسی VBA را نمایش می دهد. پارامترهای ورودی هر دو از نوع عددی می باشند.

Function SelectX2 (GoodsID As Long, DateOfAdd As Long) As Long

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    Set dbs = CurrentDb

    Dim aa As String

     Set rst = dbs.OpenRecordset("SELECT Count(ProgramID) AS Tally FROM XtblGoodsForSearch where GoodsID =  " & GoodsID & " and DateOfUsedGoods = " & DateOfAdd & ";")

    SelectX2 = rst(0)

    dbs.Close

End Function

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر