ایجاد جدول در access با کد نویسی

ایجاد جدول با دستور sql در اکسس

توسط admin | گروه برنامه نویسی | 1396/04/18

نظرات 0

 برای اجرای دستورات DDL مربوط به SQL میتوان از کد نویسی VBA در برنامه Microsoft Access استفاده نمود.

نام تابع شرح
CreateTableDDL() ایجاد جدول
CreateFieldDDL() ایجاد فیلد در جدول
CreateFieldDDL2() ایجاد فیلد در جدول در دیتابیسی دیگر
CreateViewDDL() ایجاد کوئری
DropFieldDDL() حذف فیلد در جدول
ModifyFieldDDL() ویرایش فیلد از نظر سایز ، نوع و . . .
AdjustAutoNum() ویرایش فیلد اتونامبر
DefaultZLS() ایجاد فیلد از نوع رشته با مقدار سایز پیشفرض صفر

 Option Compare Database

Option Explicit

 

Sub CreateTableDDL()

    'Purpose:   Create two tables, their indexes and relation using DDL.

    Dim cmd As New ADODB.Command

    Dim strSql As String

    

    'Initialize

    cmd.ActiveConnection = CurrentProject.Connection

 

    'Create the Contractor table.

    strSql = "CREATE TABLE tblDdlContractor " & _

        "(ContractorID COUNTER CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY, " & _

        "Surname TEXT(30) WITH COMP NOT NULL, " & _

        "FirstName TEXT(20) WITH COMP, " & _

        "Inactive YESNO, " & _

        "HourlyFee CURRENCY DEFAULT 0, " & _

        "PenaltyRate DOUBLE, " & _

        "BirthDate DATE, " & _

        "EnteredOn DATE DEFAULT Now(), " & _

        "Notes MEMO, " & _

        "CONSTRAINT FullName UNIQUE (Surname, FirstName));"

    cmd.CommandText = strSql

    cmd.Execute

    Debug.Print "tblDdlContractor created."

    

    'Create the Booking table.

    strSql = "CREATE TABLE tblDdlBooking " & _

        "(BookingID COUNTER CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY, " & _

        "BookingDate DATE CONSTRAINT BookingDate UNIQUE, " & _

        "ContractorID LONG REFERENCES tblDdlContractor (ContractorID) " & _

            "ON DELETE SET NULL, " & _

        "BookingFee CURRENCY, " & _

        "BookingNote TEXT (255) WITH COMP NOT NULL);"

    cmd.CommandText = strSql

    cmd.Execute

    Debug.Print "tblDdlBooking created."

End Sub

 

Sub CreateFieldDDL()

    'Purpose:   Illustrates how to add a field to a table using DDL.

    Dim strSql As String

    Dim db As DAO.Database

    

    Set db = CurrentDb()

    strSql = "ALTER TABLE MyTable ADD COLUMN MyNewTextField TEXT (5);"

    db.Execute strSql, dbFailOnError

    Set db = Nothing

    Debug.Print "MyNewTextField added to MyTable"

End Sub

 

Function CreateFieldDDL2()

    'Purpose:   Add a field to a table in another database using DDL.

    Dim strSql As String

    Dim db As DAO.Database

    

    Set db = CurrentDb()

    strSql = "ALTER TABLE Table IN 'C:\Data\junk.mdb' ADD COLUMN MyNewField TEXT (5);"

    db.Execute strSql, dbFailOnError

    Set db = Nothing

    Debug.Print "MyNewField added"

End Function

 

Function CreateViewDDL()

    'Purpose:   Create a new query using DDL.

    Dim strSql As String

    

    strSql = "CREATE VIEW qry1 as SELECT tblInvoice.* from tblInvoice;"

    CurrentProject.Connection.Execute strSql

End Function

 

Sub DropFieldDDL()

    'Purpose:   Delete a field from a table using DDL.

    Dim strSql As String

    

    strSql = "ALTER TABLE [MyTable] DROP COLUMN [DeleteMe];"

    DBEngine(0)(0).Execute strSql, dbFailOnError

End Sub

 

Sub ModifyFieldDDL()

    'Purpose:   Change the type or size of a field using DDL.

    Dim strSql As String

    

    strSql = "ALTER TABLE MyTable ALTER COLUMN MyText2Change TEXT(100);"

    DBEngine(0)(0).Execute strSql, dbFailOnError

End Sub

 

Function AdjustAutoNum()

    'Purpose:   Set the Seed of an AutoNum using DDL.

    Dim strSql As String

    

    strSql = "ALTER TABLE MyTable ALTER COLUMN ID COUNTER (1000,1);"

    CurrentProject.Connection.Execute strSql

End Function

 

Function DefaultZLS()

    'Purpose:   Create a field that defaults to a zero-length string using DDL.

    Dim strSql As String

    

    strSql = "ALTER TABLE MyTable ADD COLUMN MyZLSfield TEXT (100) DEFAULT """";"

    CurrentProject.Connection.Execute strSql

End Function

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620