ایجاد پایگاه داده SQL Server سفارشات مشتریان

ایجاد یک پایگاه داده ثبت سفارشات با تعداد 9 جدول

توسط admin | گروه SQL Server | 1402/01/09

نظرات 1

این دیتابیس شامل 9 جدول است که نام هر 9 مورد از جداول در این دیتابیس به شرح زیر است:

 1. Addresses 
 2. Categories
 3. City
 4. OrderItems
 5. Orders
 6. Products
 7. Roles
 8. State
 9. Users
 
اسکریپت دیتابیس به شرح ذیل می باشد:

 
 
use master
GO
create database [MyTestDB]
GO
USE [MyTestDB]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Addresses]') AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Addresses](
	[AddressId] [int] NOT NULL,
	[UserId] [int] NULL,
	[AddressType] [char](1) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[AddressLine1] [varchar](200) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[AddressLine2] [varchar](200) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[CityId] [int] NULL,
	[StateId] [int] NULL,
	[Country] [varchar](50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[PostalCode] [varchar](20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[CreatedAt] [datetime] NULL,
	[UpdatedAt] [datetime] NULL,
	[IsDefault] [bit] NULL,
 CONSTRAINT [PK__Addresse__091C2AFB8A814BC1] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[AddressId] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
END
GO
ALTER AUTHORIZATION ON [dbo].[Addresses] TO SCHEMA OWNER 
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Categories]') AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Categories](
	[CategoryId] [int] NOT NULL,
	[Name] [varchar](50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[Description] [varchar](500) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[ParentCategoryId] [int] NULL,
 CONSTRAINT [PK__Categori__19093A0BBB4A3273] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[CategoryId] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
END
GO
ALTER AUTHORIZATION ON [dbo].[Categories] TO SCHEMA OWNER 
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[City]') AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[City](
	[CityId] [int] NOT NULL,
	[CityName] [varchar](50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[StateId] [int] NULL,
 CONSTRAINT [PK__City__F2D21B76C8C0E94A] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[CityId] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
END
GO
ALTER AUTHORIZATION ON [dbo].[City] TO SCHEMA OWNER 
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[OrderItems]') AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[OrderItems](
	[OrderItemId] [int] NOT NULL,
	[OrderId] [int] NULL,
	[ProductId] [int] NULL,
	[Quantity] [int] NULL,
	[Price] [decimal](18, 2) NULL,
 CONSTRAINT [PK__OrderIte__57ED068186745330] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[OrderItemId] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
END
GO
ALTER AUTHORIZATION ON [dbo].[OrderItems] TO SCHEMA OWNER 
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Orders]') AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Orders](
	[OrderId] [int] NOT NULL,
	[UserId] [int] NULL,
	[OrderDate] [datetime] NULL,
	[ShipName] [varchar](100) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[ShipAddress] [varchar](200) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[ShipCityId] [int] NULL,
	[ShipStateId] [int] NULL,
	[ShipCountry] [varchar](50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[ShipPostalCode] [varchar](20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[ShipPhoneNumber] [varchar](20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[OrderTotal] [decimal](18, 2) NULL,
 CONSTRAINT [PK__Orders__C3905BCF676EEA70] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[OrderId] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
END
GO
ALTER AUTHORIZATION ON [dbo].[Orders] TO SCHEMA OWNER 
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Products]') AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Products](
	[ProductId] [int] NOT NULL,
	[Name] [varchar](100) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[Description] [varchar](1000) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[CategoryID] [int] NULL,
	[Price] [decimal](18, 2) NULL,
	[Discount] [decimal](18, 2) NULL,
	[ImageUrl] [varchar](200) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[StockQuantity] [int] NULL,
	[ReleaseDate] [date] NULL,
	[CreatedAt] [datetime] NULL,
	[UpdatedAt] [datetime] NULL,
	[IsFeatured] [bit] NULL,
	[IsNew] [bit] NULL,
	[IsBestseller] [bit] NULL,
	[IsOnSale] [bit] NULL,
	[IsAvailable] [bit] NULL,
 CONSTRAINT [PK__Products__B40CC6CD25BA816C] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[ProductId] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
END
GO
ALTER AUTHORIZATION ON [dbo].[Products] TO SCHEMA OWNER 
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Reviews]') AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Reviews](
	[ReviewId] [int] NOT NULL,
	[ProductId] [int] NULL,
	[UserId] [int] NULL,
	[Rating] [int] NULL,
	[Title] [varchar](100) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[Text] [varchar](1000) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[IsApproved] [bit] NULL,
	[CreatedAt] [datetime] NULL,
 CONSTRAINT [PK__Reviews__74BC79CE5DDDD86E] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[ReviewId] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
END
GO
ALTER AUTHORIZATION ON [dbo].[Reviews] TO SCHEMA OWNER 
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[State]') AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[State](
	[StateId] [int] NOT NULL,
	[StateName] [varchar](50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
 CONSTRAINT [PK__State__C3BA3B3AF6ABCAAF] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[StateId] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
END
GO
ALTER AUTHORIZATION ON [dbo].[State] TO SCHEMA OWNER 
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Users]') AND type in (N'U'))
BEGIN
CREATE TABLE [dbo].[Users](
	[UserId] [int] NOT NULL,
	[FirstName] [varchar](50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[LastName] [varchar](50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[Email] [varchar](100) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[PasswordHash] [varbinary](max) NULL,
	[DateOfBirth] [date] NULL,
	[Gender] [char](1) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[PhoneNumber] [varchar](20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[Address] [varchar](200) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[CityId] [int] NULL,
	[StateId] [int] NULL,
	[Country] [varchar](50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[PostalCode] [varchar](20) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL,
	[RegistrationDate] [datetime] NULL,
	[LastLoginDate] [datetime] NULL,
 CONSTRAINT [PK__Users__1788CC4CC0075B88] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[UserId] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
END
GO
ALTER AUTHORIZATION ON [dbo].[Users] TO SCHEMA OWNER 
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Addresses_Cities]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Addresses]'))
ALTER TABLE [dbo].[Addresses] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Addresses_Cities] FOREIGN KEY([CityId])
REFERENCES [dbo].[City] ([CityId])
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Addresses_Cities]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Addresses]'))
ALTER TABLE [dbo].[Addresses] CHECK CONSTRAINT [FK_Addresses_Cities]
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Addresses_States]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Addresses]'))
ALTER TABLE [dbo].[Addresses] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Addresses_States] FOREIGN KEY([StateId])
REFERENCES [dbo].[State] ([StateId])
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Addresses_States]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Addresses]'))
ALTER TABLE [dbo].[Addresses] CHECK CONSTRAINT [FK_Addresses_States]
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Addresses_Users]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Addresses]'))
ALTER TABLE [dbo].[Addresses] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Addresses_Users] FOREIGN KEY([UserId])
REFERENCES [dbo].[Users] ([UserId])
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Addresses_Users]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Addresses]'))
ALTER TABLE [dbo].[Addresses] CHECK CONSTRAINT [FK_Addresses_Users]
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Categories_Categories]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Categories]'))
ALTER TABLE [dbo].[Categories] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Categories_Categories] FOREIGN KEY([ParentCategoryId])
REFERENCES [dbo].[Categories] ([CategoryId])
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Categories_Categories]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Categories]'))
ALTER TABLE [dbo].[Categories] CHECK CONSTRAINT [FK_Categories_Categories]
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_City_State]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[City]'))
ALTER TABLE [dbo].[City] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_City_State] FOREIGN KEY([StateId])
REFERENCES [dbo].[State] ([StateId])
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_City_State]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[City]'))
ALTER TABLE [dbo].[City] CHECK CONSTRAINT [FK_City_State]
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_OrderItems_Orders]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[OrderItems]'))
ALTER TABLE [dbo].[OrderItems] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_OrderItems_Orders] FOREIGN KEY([OrderId])
REFERENCES [dbo].[Orders] ([OrderId])
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_OrderItems_Orders]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[OrderItems]'))
ALTER TABLE [dbo].[OrderItems] CHECK CONSTRAINT [FK_OrderItems_Orders]
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_OrderItems_Products]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[OrderItems]'))
ALTER TABLE [dbo].[OrderItems] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_OrderItems_Products] FOREIGN KEY([ProductId])
REFERENCES [dbo].[Products] ([ProductId])
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_OrderItems_Products]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[OrderItems]'))
ALTER TABLE [dbo].[OrderItems] CHECK CONSTRAINT [FK_OrderItems_Products]
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Orders_Cities]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Orders]'))
ALTER TABLE [dbo].[Orders] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Orders_Cities] FOREIGN KEY([ShipCityId])
REFERENCES [dbo].[City] ([CityId])
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Orders_Cities]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Orders]'))
ALTER TABLE [dbo].[Orders] CHECK CONSTRAINT [FK_Orders_Cities]
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Orders_States]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Orders]'))
ALTER TABLE [dbo].[Orders] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Orders_States] FOREIGN KEY([ShipStateId])
REFERENCES [dbo].[State] ([StateId])
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Orders_States]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Orders]'))
ALTER TABLE [dbo].[Orders] CHECK CONSTRAINT [FK_Orders_States]
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Orders_Users]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Orders]'))
ALTER TABLE [dbo].[Orders] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Orders_Users] FOREIGN KEY([UserId])
REFERENCES [dbo].[Users] ([UserId])
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Orders_Users]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Orders]'))
ALTER TABLE [dbo].[Orders] CHECK CONSTRAINT [FK_Orders_Users]
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Products_Categories]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Products]'))
ALTER TABLE [dbo].[Products] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Products_Categories] FOREIGN KEY([CategoryID])
REFERENCES [dbo].[Categories] ([CategoryId])
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Products_Categories]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Products]'))
ALTER TABLE [dbo].[Products] CHECK CONSTRAINT [FK_Products_Categories]
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Reviews_Products]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Reviews]'))
ALTER TABLE [dbo].[Reviews] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Reviews_Products] FOREIGN KEY([ProductId])
REFERENCES [dbo].[Products] ([ProductId])
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Reviews_Products]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Reviews]'))
ALTER TABLE [dbo].[Reviews] CHECK CONSTRAINT [FK_Reviews_Products]
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Reviews_Users]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Reviews]'))
ALTER TABLE [dbo].[Reviews] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Reviews_Users] FOREIGN KEY([UserId])
REFERENCES [dbo].[Users] ([UserId])
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Reviews_Users]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Reviews]'))
ALTER TABLE [dbo].[Reviews] CHECK CONSTRAINT [FK_Reviews_Users]
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Users_Cities]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Users]'))
ALTER TABLE [dbo].[Users] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Users_Cities] FOREIGN KEY([CityId])
REFERENCES [dbo].[City] ([CityId])
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Users_Cities]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Users]'))
ALTER TABLE [dbo].[Users] CHECK CONSTRAINT [FK_Users_Cities]
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Users_States]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Users]'))
ALTER TABLE [dbo].[Users] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_Users_States] FOREIGN KEY([StateId])
REFERENCES [dbo].[State] ([StateId])
GO
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[FK_Users_States]') AND parent_object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Users]'))
ALTER TABLE [dbo].[Users] CHECK CONSTRAINT [FK_Users_States]
GO 

جدول Addresses:

AddressId: شناسه یکتای آدرس

UserId: شناسه یکتای کاربر مرتبط با آدرس

AddressType: نوع آدرس، یک کاراکتر حرفی

AddressLine1: آدرس خط اول

AddressLine2: آدرس خط دوم

CityId: شناسه یکتای شهر مرتبط با آدرس

StateId: شناسه یکتای ایالت مرتبط با آدرس

Country: نام کشور

PostalCode: کد پستی

CreatedAt: تاریخ و زمان ایجاد آدرس

UpdatedAt: تاریخ و زمان به‌روزرسانی آدرس

IsDefault: برای نشان دادن آیا این آدرس پیش‌فرض کاربر است یا نه از نوع بولین است.


جدول Categories:

CategoryId: شناسه یکتای دسته‌بندی

Name: نام دسته‌بندی

Description: توضیحاتی درباره دسته‌بندی

ParentCategoryId: شناسه دسته‌بندی والد. اگر دسته‌بندی والد ندارد، مقدار آن برابر با NULL است.

جدول Users:

UserId: یک شناسه یکتا برای هر کاربر به عنوان کلید اصلی جدول.

FirstName: نام کاربر به صورت رشته با طول حداکثر 50 کاراکتر.

LastName: نام خانوادگی کاربر به صورت رشته با طول حداکثر 50 کاراکتر.

Email: ایمیل کاربر به صورت رشته با طول حداکثر 100 کاراکتر.

PasswordHash: هش شده‌ی رمزعبور کاربر به صورت دودویی، این فیلد امنیت رمزنگاری را برای رمز عبور اعمال می‌کند.

DateOfBirth: تاریخ تولد کاربر به صورت یک شیء تاریخی.

Gender: جنسیت کاربر به صورت یک کاراکتر با طول 1 که می‌تواند "M" یا "F" باشد (مرد یا زن).

PhoneNumber: شماره تلفن کاربر به صورت رشته با طول حداکثر 20 کاراکتر.

Address: آدرس کامل کاربر به صورت رشته با طول حداکثر 200 کاراکتر.

CityId: شناسه یکتا برای شهر کاربر، به عنوان یک کلید خارجی که به جدول شهرها مرتبط است.

StateId: شناسه یکتا برای استان کاربر، به عنوان یک کلید خارجی که به جدول ایالت‌ها مرتبط است.

Country: نام کشور کاربر به صورت رشته با طول حداکثر 50 کاراکتر.

PostalCode: کد پستی کاربر به صورت رشته با طول حداکثر 20 کاراکتر.

RegistrationDate: تاریخ ثبت‌نام کاربر به صورت یک شیء تاریخی.

LastLoginDate: تاریخ آخرین ورود کاربر به صورت یک شیء تاریخی.


این جدول دارای یک کلید اصلی به نام "UserId" است که برای هر کاربر یک شناسه یکتا را تعیین می‌کند. همچنین دارای چندین فیلد دیگر برای ذخیره اطلاعات مربوط به هر کاربر است، از جمله نام و نام خانوادگی، ایمیل، هش شده‌ی رمزعبور کاربر، تاریخ تولد، جنسیت، شماره تلفن، آدرس، کد پستی، نام کشور، و تاریخ ثبت‌نام و آخرین ورود کاربر.

فیلدهای نام و نام خانوادگی و ایمیل، برای شناسایی دقیق تر هر کاربر استفاده می‌شوند. فیلد "PasswordHash" حاوی رمزعبور هش شده کاربر است، که به دلیل امنیت بیشتر، رمزعبور به صورت دودویی در این فیلد ذخیره می‌شود. تاریخ تولد، جنسیت، شماره تلفن، آدرس، کد پستی و نام کشور، جزئیات بیشتری از هر کاربر را ارائه می‌دهند. کلید خارجی شهر (CityId) و استان (StateId)، برای ارتباط با جدول شهرها و ایالت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند تا اطلاعات آدرس کاربر را کامل کنند. تاریخ ثبت‌نام و آخرین ورود کاربر، به تاریخی اشاره دارند که کاربر به سیستم وارد شده است. این اطلاعات می‌تواند به عنوان وقتی که کاربر برای آخرین بار به سیستم وارد شده است، برای ارائه خدمات بهتر به کاربر استفاده شود.  

 

 

1 نظر

ارسال شده توسط حمید
1402/01/12

می‌خواهم به شما تبریک بگویم و به شما تشکر کنم که توانستید یک وب سایت فوق‌العاده راه بیندازید. به امید ادامه دهیم که این وب سایت همیشه بهتر و بهتر شود. با تشکر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر

اطلاعات تماس

 • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
 • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
 • وب سایت:http://www.a00b.com/
 • تلفن ثابت:(+98)9131253620
 • تلفن همراه:09131253620