اجرای دستورات insert update delete SQL در VBA ACCESS

اجرای INSERT و DELETE و UPDATE در VBA اکسس

توسط admin | گروه SQL Server | 1396/09/03

نظرات 0

 در محیط برنامه نویسی VBA که مربوط به اکسس می باشد می توانید به صورت مستقیم دستورات اجرایی Sql Server را نوشته و اجرا کنید. در مثالهای زیر متدهایی برای اجرای دستورات SQL Server در محیط برنامه نویسی Access ارائه شده است:

متد شماره 1: متدر برای اجرای دستور  INSERT  into  select با کد SQL Server در محیط VBA اکسز

Sub InsertIntoX1() 

    Dim dbs As Database 

    ' Modify this line to include the path to Northwind 

    ' on your computer. 

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb") 

    ' Select all records in the New Customers table  

    ' and add them to the Customers table. 

    dbs.Execute " INSERT INTO Customers " _ 

        & "SELECT * " _ 

        & "FROM [New Customers];" 

    dbs.Close 

End Sub


متد شماره 2: متدر برای اجرای دستور  INSERT  into   با کد SQL Server در محیط VBA اکسز

Sub InsertIntoX2() 

    Dim dbs As Database 

    ' Modify this line to include the path to Northwind 

    ' on your computer. 

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb") 

    ' Create a new record in the Employees table. The  

    ' first name is Harry, the last name is Washington,  

    ' and the job title is Trainee. 

    dbs.Execute " INSERT INTO Employees " _ 

        & "(FirstName,LastName, Title) VALUES " _ 

        & "('Harry', 'Washington', 'Trainee');" 

    dbs.Close 

End Sub 

متد شماره 3: متدر برای اجرای دستور  UPDATE   با کد SQL Server در محیط VBA اکسز

Sub UpdateX() 

    Dim dbs As Database 

    Dim qdf As QueryDef 

    ' Modify this line to include the path to Northwind 

    ' on your computer. 

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb") 

    ' Change values in the ReportsTo field to 5 for all  

    ' employee records that currently have ReportsTo  

    ' values of 2. 

    dbs.Execute "UPDATE Employees " _ 

        & "SET ReportsTo = 5 " _ 

        & "WHERE ReportsTo = 2;" 

    dbs.Close 

End Sub


متد شماره 4: متدر برای اجرای دستور  DELET   با کد SQL Server در محیط VBA اکسز

Sub DeleteX()

    Dim dbs As Database, rst As Recordset

    ' Modify this line to include the path to Northwind

    ' on your computer.

    Set dbs = OpenDatabase("Northwind.mdb")

    ' Delete employee records where title is Trainee.    

    dbs.Execute "DELETE * FROM " _

        & "Employees WHERE Title = 'Trainee';"

    dbs.Close

End Sub

! نکته بسیار مهم: در هنگام اجرای دستور UPDATE و DELETE مراقب باشید که حتما از شرط WHERE استفاده کنید. وگرنه ممکن است موجب از بین رفتن بخش بسیار زیادی از اطلاعات خود بشوید.

اجرای مستقیم کوئری SQL در محیط برنامه نویسی VBA اکسس

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620