جستجو در تمامی فیلدهای تمامی جدولهای پایگاه داده در SQL Server

جستجو در تمامی جدول های پایگاه داده

توسط admin | گروه SQL Server | 1403/04/02

نظرات 0

گاهی اوقات نیاز دارید که مقداری متنی یا عددی را در تمامی فیلدهای پایگاه داده و در تمامی جدولهای موجود جستجو نمایید. پرس و جوی زیر محل فیلد و جدول و مقدار یافته شده را به صورت LIKE Search در قالب یک جدول در خروجی نمایش می دهد.

Search all tables, all columns for a specific value SQL Server
برای این منظور می توانید از پرس و جوی زیر استفاده نمایید:

--کد:

DECLARE @SearchStr nvarchar(100)

SET @SearchStr = 'لطفا متن خود را اینجا وارد نمایید.'

CREATE TABLE #Results (ColumnName nvarchar(370), ColumnValue nvarchar(3630))

SET NOCOUNT ON

DECLARE @TableName nvarchar(256), @ColumnName nvarchar(128), @SearchStr2 nvarchar(110)

SET  @TableName = ''

SET @SearchStr2 = QUOTENAME('%' + @SearchStr + '%','''')

WHILE @TableName IS NOT NULL

BEGIN

    SET @ColumnName = ''

    SET @TableName =

    (

        SELECT MIN(QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME))

        FROM     INFORMATION_SCHEMA.TABLES

        WHERE         TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'

            AND    QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME) > @TableName

            AND    OBJECTPROPERTY(

                    OBJECT_ID(

                        QUOTENAME(TABLE_SCHEMA) + '.' + QUOTENAME(TABLE_NAME)

                         ), 'IsMSShipped'

                           ) = 0

    )

    WHILE (@TableName IS NOT NULL) AND (@ColumnName IS NOT NULL)

    BEGIN

        SET @ColumnName =

        (

            SELECT MIN(QUOTENAME(COLUMN_NAME))

            FROM     INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS

            WHERE         TABLE_SCHEMA    = PARSENAME(@TableName, 2)

                AND    TABLE_NAME    = PARSENAME(@TableName, 1)

                AND    DATA_TYPE IN ('char', 'varchar', 'nchar', 'nvarchar', 'int', 'decimal')

                AND    QUOTENAME(COLUMN_NAME) > @ColumnName

        )

        IF @ColumnName IS NOT NULL

        BEGIN

            INSERT INTO #Results

            EXEC

            (

                'SELECT ''' + @TableName + '.' + @ColumnName + ''', LEFT(' + @ColumnName + ', 3630) FROM ' + @TableName + ' (NOLOCK) ' +

                ' WHERE ' + @ColumnName + ' LIKE ' + @SearchStr2

            )

        END

    END 

END

SELECT ColumnName, ColumnValue FROM #Results

DROP TABLE #Results

 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620