تعریف Error Handler در اکسس

تعریف Error Handler در Access

توسط admin | گروه آموزش اکسس Microsoft access | 1399/09/02

نظرات 0

نمایش پیغام خطا به کاربر با خروجی مناسب در Microsoft Access

 نمایش پیغام خطا در برنامه مدیریت پایگاه داده اکسس می تواند کاربر پسندی برنامه را افزایش دهد. ارور یا پیغامهای خطا زمانی به وجود می آیند که روال عادی برنامه انجام نشود و یا داده ها و پارامترهای ارسالی استاندارد نباشند. در ذیل می توانید نمونه ای از یک تابع یا Function تعریف شده در اکسس به همراه Error Handler را ملاحظه فرمائید.

Function LogError(ByVal lngErrNumber As Long, ByVal strErrDescription As String, _
    strCallingProc As String, Optional vParameters, Optional bShowUser As Boolean = True) As Boolean
On Error GoTo Err_LogError
    ' Purpose: Generic error handler.
    ' Logs errors to table "tLogError".
    ' Arguments: lngErrNumber - value of Err.Number
    ' strErrDescription - value of Err.Description
    ' strCallingProc - name of sub|function that generated the error.
    ' vParameters - optional string: List of parameters to record.
    ' bShowUser - optional boolean: If False, suppresses display.
 
    Dim strMsg As String      ' String for display in MsgBox
    Dim rst As DAO.Recordset  ' The tLogError table
 
    Select Case lngErrNumber
    Case 0
        Debug.Print strCallingProc & " called error 0."
    Case 2501                ' Cancelled
        'Do nothing.
    Case 3314, 2101, 2115    ' Can't save.
        If bShowUser Then
            strMsg = "Record cannot be saved at this time." & vbCrLf & _
                "Complete the entry, or press <Esc> to undo."
            MsgBox strMsg, vbExclamation, strCallingProc
        End If
    Case Else
        If bShowUser Then
            strMsg = "Error " & lngErrNumber & ": " & strErrDescription
            MsgBox strMsg, vbExclamation, strCallingProc
        End If
        Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("tLogError", , dbAppendOnly)
        rst.AddNew
            rst![ErrNumber] = lngErrNumber
            rst![ErrDescription] = Left$(strErrDescription, 255)
            rst![ErrDate] = Now()
            rst![CallingProc] = strCallingProc
            rst![UserName] = CurrentUser()
            rst![ShowUser] = bShowUser
            If Not IsMissing(vParameters) Then
                rst![Parameters] = Left(vParameters, 255)
            End If
        rst.Update
        rst.Close
        LogError = True
    End Select
 
Exit_LogError:
    Set rst = Nothing
    Exit Function
Err_LogError:
    strMsg = "An unexpected situation arose in your program." & vbCrLf & _
        "Please write down the following details:" & vbCrLf & vbCrLf & _
        "Calling Proc: " & strCallingProc & vbCrLf & _
        "Error Number " & lngErrNumber & vbCrLf & strErrDescription & vbCrLf & vbCrLf & _
        "Unable to record because Error " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description
    MsgBox strMsg, vbCritical, "LogError()"
    Resume Exit_LogError
End Function
 
 

 

0 نظر

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر

اطلاعات تماس

  • آدرس:اصفهان-خیابان ام کلثوم غربی - بعد خیابان تخم چی - بیست متر بعد از پیتزا ننه شب - کوچه تعمیر گاه سمار زغالی - پلاک 354 - درب مشکی - طبقه هفتم
  • آدرس ایمیل:najafzade@gmail.com
  • وب سایت:http://www.a00b.com/
  • تلفن ثابت:(+98)9131253620
  • تلفن همراه:09131253620