تاریخ میلادی به شمسی در sql

متد تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در sql server

توسط admin | گروه SQL Server | 1396/10/11

نظرات 2

  با استفاده از متد زیر در نسخه های پایینتر SQL Server می توانید تاریخ میلادی را در SQL Server به تاریخ شمسی تبدیل نمایید و در نسخه های جدیدتر میتوانید از دستور Format برای تبدیل انواع تاریخ به یکدیگر استفاده فرمائید.

 1. CREATE FUNCTION [dbo].[Shamsi]
 2. (
 3. @Date1 DATETIME
 4. )
 5. RETURNS VARCHAR(10)
 6. AS
 7. BEGIN    DECLARE @ResultVar VARCHAR(10)
 8. DECLARE @YEAR INT
 9. DECLARE @MONTH INT
 10. DECLARE @DAY INT
 11. DECLARE @PersianYear INT
 12. DECLARE @PersianMonth INT
 13. DECLARE @PersianDay INT
 14. DECLARE @StartMonthGregorianDateInPersianCalendar INT=10
 15. DECLARE @StartDayGregorianDateInPersianCalendar INT=11
 16. DECLARE @DATE NVARCHAR(10)
 17. SET @DATE = CONVERT(NVARCHAR(10), CONVERT(DATE , @Date1))
 18. SET @YEAR=CONVERT(INT,SUBSTRING(@DATE,1,4))
 19. SET @MONTH=CONVERT(INT,SUBSTRING(@DATE,6,2))
 20. SET @DAY=CONVERT(INT,SUBSTRING(@DATE,9,2))
 21. DECLARE @GregorianDayIndex INT=0
 22. IF(dbo.IsLeapYear(@YEAR)=1)
 23. SET @StartDayGregorianDateInPersianCalendar=11
 24. ELSE
 25. IF(dbo.IsLeapYear(@Year-1)=1)
 26. SET @StartDayGregorianDateInPersianCalendar=12
 27. ELSE
 28. SET @StartDayGregorianDateInPersianCalendar=11
 29. DECLARE @m_index INT=1
 30. while @m_index<=@Month-1
 31. BEGIN
 32. SET  @GregorianDayIndex=@GregorianDayIndex + dbo.NumberOfDaysInMonthGregorian(@YEAR,@m_index)
 33. SET @m_index=@m_index+1
 34. END
 35. SET @GregorianDayIndex=@GregorianDayIndex+@DAY
 36. IF(@GregorianDayIndex>=80)
 37. BEGIN
 38. SET @PersianYear=@Year-621
 39. END
 40. ELSE
 41. BEGIN
 42. SET @PersianYear=@Year-622
 43. END
 44. DECLARE @mdays INT
 45. DECLARE @m INT
 46. DECLARE @INDEX INT=@GregorianDayIndex
 47. SET @m_index=0
 48. while 1=1
 49. BEGIN
 50. IF(@m_index<=2)
 51. SET @m=@StartMonthGregorianDateInPersianCalendar+@m_index
 52. ELSE
 53. SET @m=@m_index-2
 54. SET @mdays = dbo.NumberOfDayInMonthPersian(@YEAR,@m)
 55. IF(@m=@StartMonthGregorianDateInPersianCalendar)
 56. SET @mdays=@mdays-@StartDayGregorianDateInPersianCalendar+1
 57. IF(@index<=@mdays)
 58. BEGIN
 59. SET @PersianMonth=@m
 60. IF(@m=@StartMonthGregorianDateInPersianCalendar)
 61. SET @PersianDay=@INDEX+@StartDayGregorianDateInPersianCalendar-1
 62. ELSE
 63. SET @PersianDay=@INDEX
 64. break
 65. END
 66. ELSE
 67. BEGIN
 68. SET @INDEX=@index-@mdays
 69. SET @m_index=@m_index+1
 70. END
 71. END
 72. SET @ResultVar=CONVERT(VARCHAR(4),@PersianYear)+'/'+RIGHT('0'+CONVERT(VARCHAR(2),@PersianMonth),2)+'/'+RIGHT('0'+CONVERT(VARCHAR(2),@PersianDay),2)
 73. RETURN @ResultVar
 74. END
 75. GO
 76. CREATE FUNCTION [dbo].[IsLeapYear]
 77. (
 78. @YEAR INT
 79. )
 80. RETURNS bit
 81. AS
 82. BEGIN
 83. DECLARE @ResultVar bit
 84. IF @YEAR % 400 = 0
 85. BEGIN
 86. SET @ResultVar=1
 87. END
 88. ELSE IF @YEAR % 100 = 0
 89. BEGIN
 90. SET @ResultVar=0
 91. END
 92. ELSE IF @YEAR % 4 = 0
 93. BEGIN
 94. SET @ResultVar=1
 95. END
 96. ELSE
 97. BEGIN
 98. SET @ResultVar=0
 99. END
 100. RETURN @ResultVar
 101. END
 102. GO
 103. CREATE FUNCTION [dbo].[NumberOfDaysInMonthGregorian]
 104. (
 105. @YEAR INT
 106. ,@MONTH INT
 107. )
 108. RETURNS INT
 109. AS
 110. BEGIN
 111. DECLARE @ResultVar INT
 112. IF(@Month<>2)
 113. BEGIN
 114. SET @ResultVar=30+((@MONTH + FLOOR(@MONTH/8)) % 2)
 115. END
 116. ELSE
 117. BEGIN
 118. IF(dbo.IsLeapYear(@YEAR)=1)
 119. BEGIN
 120. SET @ResultVar=29
 121. END
 122. ELSE
 123. BEGIN
 124. SET @ResultVar=28
 125. END
 126. END
 127. RETURN @ResultVar
 128. END
 129. GO
 130. CREATE FUNCTION [dbo].[NumberOfDayInMonthPersian]
 131. (
 132. @YEAR INT,@MONTH INT
 133. )
 134. RETURNS INT
 135. AS
 136. BEGIN
 137. DECLARE @ResultVar INT
 138. IF(@Month<=6)
 139. SET @ResultVar=31
 140. ELSE
 141. IF(@MONTH=12)
 142. IF(dbo.IsLeapYear(@Year-1)=1)
 143. SET @ResultVar=30
 144. ELSE
 145. SET @ResultVar=29
 146. ELSE
 147. SET @ResultVar=30
 148. RETURN @ResultVar
 149. END

نحوه استفاده

SELECT dbo.Shamsi(GETDATE())

و یا

SELECT  [dbo].[Shamsi]('2018/02/01')

 

 

 

1 نظر

ارسال شده توسط امید
1397/02/14

خروجی این تابع برای 1955-06-14 با احتصاب یک روز اضافه اشتباه برمی‌گردد.

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر