تاریخ میلادی به شمسی در sql

متد تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در sql server

توسط admin | گروه SQL Server | 1396/10/11

نظرات 1

  با استفاده از متد زیر می توانید تاریخ میلادی را در SQL Server به تاریخ شمسی تبدیل نمایید.

 

CREATE FUNCTION [dbo].[Shamsi]

(

@Date1 DATETIME

)

RETURNS varchar(10)

AS

BEGIN    DECLARE @ResultVar varchar(10)

declare @Year int

declare @Month int

declare @Day int

declare @PersianYear int

declare @PersianMonth int

declare @PersianDay int

declare @StartMonthGregorianDateInPersianCalendar int=10

declare @StartDayGregorianDateInPersianCalendar int=11

DECLARE @Date NVARCHAR(10)

SET @Date = CONVERT(NVARCHAR(10), CONVERT(DATE , @Date1))

set @Year=convert(int,substring(@Date,1,4))

set @Month=convert(int,substring(@Date,6,2))

set @Day=convert(int,substring(@Date,9,2))

declare @GregorianDayIndex int=0

if(dbo.IsLeapYear(@Year)=1)

set @StartDayGregorianDateInPersianCalendar=11

else

if(dbo.IsLeapYear(@Year-1)=1)

set @StartDayGregorianDateInPersianCalendar=12

else

set @StartDayGregorianDateInPersianCalendar=11

declare @m_index int=1

while @m_index<=@Month-1

begin

set  @GregorianDayIndex=@GregorianDayIndex + dbo.NumberOfDaysInMonthGregorian(@Year,@m_index)

set @m_index=@m_index+1

end

set @GregorianDayIndex=@GregorianDayIndex+@Day

if(@GregorianDayIndex>=80)

begin

set @PersianYear=@Year-621

end

else

begin

set @PersianYear=@Year-622

end

declare @mdays int

declare @m int

declare @index int=@GregorianDayIndex

set @m_index=0

while 1=1

begin

if(@m_index<=2)

set @m=@StartMonthGregorianDateInPersianCalendar+@m_index

else

set @m=@m_index-2

set @mdays = dbo.NumberOfDayInMonthPersian(@Year,@m)

if(@m=@StartMonthGregorianDateInPersianCalendar)

set @mdays=@mdays-@StartDayGregorianDateInPersianCalendar+1

if(@index<=@mdays)

begin

set @PersianMonth=@m

if(@m=@StartMonthGregorianDateInPersianCalendar)

set @PersianDay=@index+@StartDayGregorianDateInPersianCalendar-1

else

set @PersianDay=@index

break

end

else

begin

set @index=@index-@mdays

set @m_index=@m_index+1

end

end

set @ResultVar=

convert(varchar(4),@PersianYear)+'/'+

right('0'+convert(varchar(2),@PersianMonth),2)+'/'+

right('0'+convert(varchar(2),@PersianDay),2)

RETURN @ResultVar

END

GO

CREATE FUNCTION [dbo].[IsLeapYear]

(

@Year int

)

RETURNS bit

AS

BEGIN

DECLARE @ResultVar bit

if @Year % 400 = 0

Begin

set @ResultVar=1

end

else if @Year % 100 = 0

Begin

set @ResultVar=0

end

else if @Year % 4 = 0

Begin

set @ResultVar=1

end

else

Begin

set @ResultVar=0

end

RETURN @ResultVar

END

GO

CREATE FUNCTION [dbo].[NumberOfDaysInMonthGregorian]

(

@Year int

,@Month int

)

RETURNS int

AS

BEGIN

DECLARE @ResultVar int

if(@Month<>2)

begin

set @ResultVar=30+((@Month + FLOOR(@Month/8)) % 2)

end

else

begin

if(dbo.IsLeapYear(@Year)=1)

begin

set @ResultVar=29

end

else

begin

set @ResultVar=28

end

end

RETURN @ResultVar

END

GO

CREATE FUNCTION [dbo].[NumberOfDayInMonthPersian]

(

@Year int,

@Month int

)

RETURNS int

AS

BEGIN

DECLARE @ResultVar int

if(@Month<=6)

set @ResultVar=31

else

if(@Month=12)

if(dbo.IsLeapYear(@Year-1)=1)

set @ResultVar=30

else

set @ResultVar=29

else

set @ResultVar=30

RETURN @ResultVar

END


نحوه استفاده

SELECT dbo.Shamsi(GETDATE())

و یا

SELECT  [dbo].[Shamsi]('2018/02/01')

 

 

 

1 نظر

ارسال شده توسط امید
1397/02/14

خروجی این تابع برای 1955-06-14 با احتصاب یک روز اضافه اشتباه برمی‌گردد.

نظر محترم شما در مورد مقاله های وب سایت برنامه نویسی و پایگاه داده

نظرات محترم شما در خدمات رسانی بهتر ما را یاری می نمایند. لطفا اگر مایل بودید یک نظر ما را مهمان فرمائید. آدرس ایمیل و وب سایت شما نمایش داده نخواهد شد.

حرف 500 حداکثر