پروژه آمار بررسی سن مناسب ازدواج برای دختران


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی سن مناسب ازدواج برای دختران

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار بررسی سن مناسب ازدواج برای دختران 

 

فهرست
مقدمه 3
داده ها 4
مد و میانه و میانگین 5
درصد فراوانی نسبی 7
فراوانی نسبی 7
مرکز دسته 7
فراوانی تجمعی 7
فراوانی مطلقfi 7
حدود دسته ها 7
نمودار ساقه و برگ 7
نمودار میله ای 8
نمودار میله ای مربوط به سن ازدواج پسران 9
نمودار مستطیلی 9
نمودار دایره ای 11
محاسبه واریانس 12
جدول فراوانی 13
درصد فراوانی نسبی   13
فراوانی نسبی 13
فراوانی تجمعی 13
فراوانی مطلق fi 13
حدود دسته 13
داده ها 14
جدول فراوانی 15
نمودار ساقه و برگ 16
محاسبه واریانس 17
جدول فراوانی 18
نتیجه گیری 19

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

فراوانی تجمعی

فراوانی مطلق fi

حدود دسته

31

41

17

11

0.313

0.406

0.166

0.113

47

108

133

150

47

61

25

17

پزشکی

مهندسی

کارمند

حرفه هنری


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink