پشتیبانی: 09131253620
ارتباط با ما
تلگرام: 09131253620

برجسته ترین ها
گروه های مقاله ها
HyperLink


تنظیم رنگ سطر Datalist در ASP.NET با مقدار فیلد تاریخ درج: ١٣٩۴/١٢/١۶

در این مقاله آموزشی می خواهیم یک دیتالیست Datalist در ASP.NET را طوری ایجاد کنیم که بر اساس مقدار فیلد وضغیت StatusID رنگ سطرو آیکن آن تنظیم شود.   فیلد StatusID سه وضعیت دارد و وقتی وضعیت 1 بود رنگ row سبز نمایش داده می شود وقتی 2 بود رنگ row قرمز نمایش داده می شود و 3 نارنجی و در یکی از سطرها آیکن وجود دارد که بر اساس فیلد StatusID شکل آن تنظیم می شود و دارای لینک نیز می باشد.

نحوه تنیظیم رنگ سطر و عکس آیکن در Datalist در ASP.NET بر اساس مقدار یک فیلد

سرس کد C# به شرح ذیل می باشد:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Web;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

 

public partial class _Default : System.Web.UI.Page

{

    /// <summary>

    /// برنامه نویس : نجف زاده

    /// 09131253620

    /// انجام پروژه های برنامه نویسی و طراحی وبسایت اصفهان

    /// انجام پروژه های پایگاه داده SQL Server

    /// و Access

    /// انجام پروژه های مهندسی نرم افزار

    /// </summary>

    /// <param name="sender"></param>

    /// <param name="e"></param>

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

    {

        if (!IsPostBack)

        {

            UDF_ListFill();

        }

    }

 

    List<MyListClass> MyLst = new List<MyListClass>();

    private void UDF_ListFill()

    {

       

        MyListClass Cls;

 

        Cls = new MyListClass();

        Cls.StID = 1;

        Cls.StatusID = 1;

        Cls.StImageUrl = ("images/Pic1001.png");

        Cls.StLinkUrl = "Default.aspx?ID=0";

 

        MyLst.Add(Cls);

 

        Cls = new MyListClass();

        Cls.StID = 2;

        Cls.StatusID = 2;

        Cls.StImageUrl = ("images/Pic1002.png");

        Cls.StLinkUrl = "Default.aspx?ID=1";

        MyLst.Add(Cls);

 

 

        Cls = new MyListClass();

        Cls.StID = 3;

        Cls.StatusID = 3;

        Cls.StImageUrl = ("images/Pic1003.png");

        Cls.StLinkUrl = "Default.aspx?ID=2";

 

        MyLst.Add(Cls);

 

        Cls = new MyListClass();

        Cls.StID = 4;

        Cls.StatusID = 2;

        Cls.StImageUrl = ("images/Pic1002.png");

        Cls.StLinkUrl = "Default.aspx?ID=3";

 

        MyLst.Add(Cls);

 

        DataList1.DataSource = MyLst;

        DataList1.DataBind();

 

    }

    protected void DataList1_ItemCreated(object sender, DataListItemEventArgs e)

    {

        if (e.Item is DataListItem)

        {

            try

            {

                e.Item.BackColor = UDF_GetColor(UDF_GetItemState(int.Parse(DataList1.DataKeys[e.Item.ItemIndex].ToString())));

            }

            catch { }

        }

    }

 

    private int UDF_GetItemState( int int_StID)

    {

        MyListClass cl = MyLst.Single(n => n.StID == int_StID);

        return cl.StatusID;

    }

 

    private System.Drawing.Color UDF_GetColor(int int_ColorStat)

    {

        switch (int_ColorStat)

        {

            case 1:

                return System.Drawing.Color.Green;

                break;

            case 2:

                return System.Drawing.Color.Red;

                break;

            case 3:

                return System.Drawing.Color.Orange;

                break;

            default:

                return System.Drawing.Color.Black;

        }

    }

 

}

 

public class MyListClass

{

    public int StID { set; get; }

    public int StatusID { set; get; }

    public String StImageUrl { set; get; }

    public String StLinkUrl { set; get; }

}

 

و Source Code مربوط به صفحه ASPX به شرح ذیل می باشد:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

    <title></title>

</head>

<body>

    <form id="form1" runat="server">

    <div>

   

        <asp:DataList ID="DataList1" runat="server" DataKeyField="StID"

            onitemcreated="DataList1_ItemCreated">

        <HeaderTemplate>

                لیست

        </HeaderTemplate>

                    <ItemTemplate>

                        <asp:Label ID="Label2" runat="server" Text='<%# Eval("StID") %>'></asp:Label>

                        &nbsp;

                        <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server"

                            ImageUrl='<%# Eval("StImageUrl") %>'

                            NavigateUrl='<%# Eval("StLinkUrl") %>'>HyperLink</asp:HyperLink>

                        <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# "Statuse = " + Eval("StatusID") %>'></asp:Label>

                    </ItemTemplate>

                   

        </asp:DataList>

   

    </div>

    </form>

</body>

</html>


و از این لینک می توانید کل پروژه را دانلود فرمائید . . . 


تگها: Datalist Row Color programmatically   آموزش برنامه نویسی سی شارپ   آموزش رخداد ItemCreated در دیتالیست   آموزش سی شارپ و ASP.NET   تنظیم رنگ سطر دیتالیست با برنامه نویسی   نحوه تنظیم سطر ها در دیتالیست   
 

HyperLink

ارسال نظر در مورد این مطلب
نام :  
آدرس ایمیل :  
متن پیام :  
کد امنیتی :  
   
   
نظری برای نمایش وجود ندارد
 
این مطلب را به اشتراک بگذارید: