پروژه درس آمار بررسی مدرک تحصیلی پدران دانش آموزان


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه درس آمار بررسی مدرک تحصیلی پدران دانش آموزان

HyperLink
قیمت: 38000 ریال - سه هزار و هشتصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست

خلاصه 4
مقدمه 5
جمع آوري داده ها 5
مدرک تحصيلی 6
شماره 6
به وسيله اعداد تصادفي به صورت زير نمونه را به دست آورديم 10
عدد های به دست آمده مربوط به مدارک تحصيلی زير می باشد 11
آدرس 11
شماره 11
تجزيه وتحليل داده ها 12
خط نشان 14
فراوانی مطلق  ( Fi) 14
حدود دسته ها 14
نمودار های ميله ای و دايره ای 14
ارزيابی مشکلات 16
نتيجه گيری 17

خلاصه
بيشتر افراد جامعه فکر می کنند با توجه به پيشرفت علم و فن آوری و ارتقاع سطح فرهنگ جامعه به طبع والدين دانش آموزان(جامعهء پدران)دارای مدرک تحصيلی بالايي هستند.همچنين بعضی از افراد نيز فکر می کنند با عنايت به اينکه بالا رفتن سطح فرهنگ به دوره ی پدران مربوط نمی شود ؛ سطح علمی والدين(پدران)تغييری نکرده و در سطح پايينی باقی مانده است. 
حال به اين سوال می رسيم که آيا بيشتر پدران دانش آموزان دارای مدرک تحصيلی بالايي هستند؟ در اين پروژه به بررسی اين موضوع خواهيم پرداخت.

مقدمه
هدف اين پروژه مقايسهء ميزان سطح علمی پدران دانش آموزان می باشد.
ممکن گاهی دانش آموزان در مدرسه از يکديگر در مورد ميزان سطح علمی پدرانشان سوال هايي بپرسند.ممکن است بعضی ها در جواب به مدارک بالايي اشاره کرده وبعضی ها نيز مدارک پايين را نقل کنند.حتی ممکن است بعضی ها پاسخ درست ندهند.
حال می خواهيم به واقعيت موضوع دست پيدا کنيم.

جمع آوري داده ها
به دليل مشكلات موجود براي جمع آوري داده ها در مدارس، دبيرستان شاهد امام رضا (ع) در شهرستان خمين با تعداد 450 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شد . جامعه از پايه ي اوّل دبيرستان تا دوره پيش دانشگاهي بودند . جمع آوري داده ها مي توانست از سه راه تهيه پرسش نامه،مصاحبه شفاهي و استفاده از داده هاي از پيش تعيين شده انجام شود.ولي به دليل كمبود وقت و نيز اينكه از طريق مصاحبه و پرسش نامه كتبي ممكن بود تعدادي از افراد جامعه پاسخ درست ندهند يااز دادن پاسخ درست امتناع كنند ويا ممكن بود بعضي از اعضاي جامعه از قلم بيفتند; راه داده هاي از پيش تعيين شده به نظر مناسب تر آمد.داده هاي جمع آوري شده در جدول زير آورده شده اند.  

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink