پروژه آمار بررسی امید به زندگی و مردان و زنان


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی امید به زندگی و مردان و زنان

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار
دارای فایل Word و Excel می باشد.
فهرست
امید به زندگی در مردان 3
نمودار میله ای امید به زندگی در مردم 4
نمودار خطی امید به زندگی در مردم 5
نمودار چند ضلعی امید به زندگی در مردم 6
نمودار فراوانی تجمعی امید به زندگی در مردم 7
نمودار منحنی امید به زندگی درمردم 8
امید به زندگی در مردان 9
نمودار میله ای امید به زندگی در مردان 10
نمودار خطی امید به زندگی در مردان 11
نمودار چند ضلعی امید به زندگی در مردان 12
نمودار منحنی امید به زندگی در مردان 13
نمودار فراوانی تجمعی امید به زندگی در مردان 14
امید به زندگی در مردان بخش 2 15
نمودار میله ای امید به زندگی در مردان بخش 2 16
نمودار خطی امید به زندگی در مردان بخش 2 17
نمودار فراوانی تجمعی امید به زندگی در مردان بخش 2 18
امید به زندگی در مردان 19
نمودار میله ای امید به زندگی در مردان 20
نمودار خطی امید به زندگی در مردان 21
نمودار چند ضلعی امید به زندگی در مردان 22

 امید به زندگی در مردان 

                   

K

Li

Xi

fi

Pi

%Pi

Fi

Pci

%Pci

 

1

0-10

5

10

0.0056

0.56

10

0.0056

0.56

 

2

10-20

15

35

0.0194

1.94

45

0.0250

2.50

 

3

20-30

25

83

0.0461

4.61

128

0.0711

7.11

 

4

30-40

35

68

0.0378

3.78

196

0.1089

10.89

 

5

40-50

45

119

0.0661

6.61

315

0.1750

17.50

 

6

50-60

55

214

0.1189

11.89

529

0.2939

29.39

 

7

60-70

65

357

0.1983

19.83

886

0.4922

49.22

 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink