پروژه آمار بررسی علاقه دانش آموزان به رشته ریاضی فیزیک


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی علاقه دانش آموزان به رشته ریاضی فیزیک

HyperLink
قیمت: 40000 ریال - چهار هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 پروژه آمار


چند درصد از دانش آموزان سال اول دبيرستان مدرسه اهل البيت تصميم دارند در رشته ي رياضي- فيزيك تحصيل كنند  

مقدمه 5
موضوع مورد مطالعه 5
ميزان علاقه مندي شما به درس رياضي چقدر است؟ 8
متغير كيفي اسمي 9
نوع متغير مورد مطالعه 9
نمودار دايره اي براي متغيرهاي كيفي و كمي گسسته كه چند حالتي باشد مناسب است. 10
نمودار دايره اي 10
ميزان علاقه مندي دانش آموزان به درس رياضي 11
متغير كيفي اسمي 12
نوع متغير مورد مطالعه 12
نمودار ميله اي 15
داده كيفي 20
نوع متغير مورد مطالعه 20
داده كمي پيوسته 23
نوع متغير مورد مطالعه 23
داده كيفي اسمي 25
نوع متغير مورد مطالعه 25
نتيجه گيري 28

مقدمه
هدف از انجام اين بررسي آماري، اينكه دريابيم:
«چند درصد از دانش آموزان سال اول دبيرستان مدرسه اهل البيت تصميم دارند در رشته ي رياضي- فيزيك تحصيل كنند»
موضوع مورد مطالعه
:
ميزان علاقه مندي دانش آموزان سال اول دبيرستان مدرسه ي اهل البيت به درس رياضي
در اين قسمت به توضيح درباره ي جدول هاي فراواني و چگونگي جمع آوري اطلاعات مي پردازيم.
براي جمع آوري اطلاعات درباره ي اين موضوع از پرسشنامه استفاده كرديم به طوري كه 34 پرسشنامه به عنوان نمونه كه شامل 7 سؤال مي‌باشد در اختيار دانش آموزان 12 كلاس موجود در مدرسه اهل البيت به صورت اتفاقي و بدون شناخت قبلي قرار گرفت. سپس تمام پرسشنامه ها جمع آوري گرديد و با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها براي هر سؤال جدول فراواني كه شامل فراواني مطلق  ، فراواني نسبي   و درصد فراواني نسبي   و فراواني تجمعي و زاويه ي مركزي   مي‌باشد و با توجه به نوع داده براي آن در صورت امكان مركز دسته   تعيين گرديد. سپس با توجه به نوع متغير مورد مطالعه براي هر سؤال نمودار ميله اي و دايره اي و يا نمودار مستطيلي و چند بر فراواني كشيده شد. سپس به پيدا كردن شاخص هاي مركزي (حد و ميانه و ميانگين) پرداختيم.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink