پروژه درس آمار بررسی میزان مصرف ماهی هر خانواده در یک ماه


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه درس آمار بررسی میزان مصرف ماهی هر خانواده در یک ماه

HyperLink
قیمت: 25000 ریال - دو هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست

مقدمه 3
جمع آوري داده ها 3
تجزيه و تحليل داده هاجدول فراواني 4
درصد فراواني نسبي 4
فراواني نسبي 4
فراواني تجمعي 4
مركز 4
فراواني 4
داده 4
نمودار ميله اي 5
مركز دسته ها 5
نمودار چندبر فراواني 5
نمودار مستطيلي 5
نمودار دايره اي 6
نمودار جعبه اي 7
چارك سوم   چارك اول 7
ميانه 7
مد 7
ميانگين 7
ارزيابي مشكلات 8
نتيجه گيري 8
پرسشنامه 9

مقدمه
هدف اين پروژه بررسي ميزان مصرف ماهي افراد در طي يك ماه مي باشد تا مشخص گردد خانواده ها در طي يك ماه چه مقدار ماهي مصرف مي كنند چرا كه يكي از منابع سرشار از پروتئين مي باشد بعضي از افراد هستند كه ماهي دوست ندارند اما اگر از پروتئينهاي موجود در آن اطلاع كافي داشته باشند حتما حداقل يك وعده در هفته از آن استفاده مي كنند و مصرف ماهي را در وعده هاي غذايي خود مي گنجاند.

جمع آوري داده ها
به دليل مشكلات موجود براي جمع آوري داده ها در خانواده ها، يك كلاس از دبيرستان شاهدان كوثر را به عنوان جامعه ي آماري انتخاب نمود و 17 نفر از دانش آموزان كلاس را كه داراي شماره هاي خود هستند را به عنوان نمونه انتخاب نموده ايم. جمع آوري  داده ها مي توانست از دو طريق مصاحبه به نظر مناسب تر آمد و از دانش آموزان خواستيم كه ميزان مصرف ماهي خود در ماه را براي ما بگويد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink