پروژه آمار بررسی درس ریاضی دانش آموزان


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی درس ریاضی دانش آموزان

HyperLink
قیمت: 30000 ریال - سه هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست

توضيح در رابطه با نمودار ها 5
نمودار ساقه و برگ 5
نمودار چند بر 5
نمودار ستوني 5
نمودار تجمعي 5
نمودار دايره اي 5
نمودار ساقه و برگ 6
نمودار چند بر 6
نمودار ستوني 7
نمودار تجمعي 9
نمودار دايره اي 10
محاسبات آماري 11
مد 11
ميانه 11
محاسبات نمرات درس رياضي 11
چارک اول 12
چارک دوم 12
 

ردیف

نام دانش آموز

نمره زبان

 

نمره ریاضی

1

X1

17

 

15

2

X2

15

 

13

3

X3

18

 

16

4

X4

17

 

15

5

X5

20

 

17

6

X6

14

 

8

7

X7

16

 

16

8

X8

8

 

11


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink