پروژه آمار بررسی نمرات درسی ریاضی و فیزیک دبیرستان


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسی نمرات درسی ریاضی و فیزیک دبیرستان

HyperLink
قیمت: 45000 ریال - چهار هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست مطالب :

عنوان :                صفحه
====================
لیست داده ها 3
نمونه نمرات رياضی و فيزيک 4
داده ها: 4
نمرات رياضي کلاس  201 و202 4
نمرات فيزيک کلاس 201و202 4
اعداد تصادفی:                     10عدد تصادفی از بين نمرات رياضي 5
اعداد تصادفی از بين نمرات فيزيک 5
دسته بندی داده ها و جدول فراوانی: 6
دامنه تغييرات:          R=b-a 6
دامنه تغييرات نمرات رياضي 6
دامنه تغييرات نمرات فيزيک 6
طول دسته       6
جدول فراوانی نمرات رياضي 7
جدول فراوانی نمرات فيزيک 7
درصد فراوانی نسبی 7
  7
فراوانی نسبی 7
  7
فراوانی تجمعی 7
(Fi) 7
فراوانی (fi) 7
مرکز دسته xi 7
دسته 7
نمودار ساقه و برگ: 8
نمودار ساقه و برگ نمرات درس رياضي 8
برگ 8
ساقه 8
نمودار ساقه و برگ نمرات درس فيزيک 8
برگ 8
ساقه 8
شاخص های مرکزی: 9
مد: داده ای که بيشترين فراوانی را دارد. 9
هشت بار=20   مد نمرات درس رياضي 9
پنج بار= 10 مد نمرات درس فيزيک 9
ميانه: 9
نمودار جعبه ای : 11
نمودار جعبه ای نمرات درس رياضي 11
نمودار جعبه ای نمرات درس فيزيک 11
ميانگين: 11
ميانگين نمرات رياضي 11
ميانگين نمرات فيزيک 12
واريانس: 12
واريانس نمرات رياضی 12
انحراف معيار: 13
انحراف معيار نمرات درس رياضی 13
ضريب تغييرات: 13
ضريب تغييرات نمرات درس رياضی 13
نمودار میله ای درس ریاضی 14
نمودار میله ای درس فیزیک 15
نمودار مستطیلی درس ریاضی 16
نمودار مستطیلی درس فیزیک 17
نمودار چند بر فراوانی  درس رياضي 18
نمودارچندبر فراوانی درس فيزيک 19
نمودار دايره ای  درس رياضي 21
نمودار دايره ای  درس فیزیک 22
نتیجه گیری : 23

لیست داده ها
جامعه نمرات درس های کلاس های دوم رياضی فيزيک و دوم تجربی 
نمونه نمرات رياضی و فيزيک 

داده ها:
14 – 20 – 20 - 20 – 17 – 20 – 16 – 20 – 7 = 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink