پروژه درسی آمار بررسی وضعیت تحصیلی برخی از دانش آموزان


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه درسی آمار بررسی وضعیت تحصیلی برخی از دانش آموزان

HyperLink
قیمت: 50000 ریال - پنج هزار تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه
خلاصه پروژه : 4
سئوالات پرسيده شده : (پرسشنامه) 4
داده ها 5
جدول شماره 1 داده ها (پسران) 6
جدول شماره 2 دختران 9
جدول فراواني : 9
جدول فراواني 10
نمودار مستطيلي 12
نمودار ميله اي 12
نمودار دايره اي 13
نمودار ساقه وبرگ : 14
نمودار جعبه اي : 15
چارك اول 15
چارك سوم 16
كوچكترين داده 16
بزرگترين داده 16
مد 17
ميانگين 17
ميانه 17
واريانس – انحراف معيار ضريب 18
انحراف معيار 18
ضريب تغييرات 18
واريانس – ضريب معيار – ضريب تغييرات 18
دسته ها 19
مركز دسته 19
فراواني 19
  19
  19
  19
انحراف معيار 19
ضريب تغيرات 20

دراين پروژه ما به بررسي و مقايسه وضعيت تحصيلي بعضي از دانش آموزان رشته ادبيات و علوم انساني درسطح شهرستان كرده ايم كه اين بررسي و مقايسه درغالب چند جدول فراواني و نمودار تقديم شما گرديده است دراين پروژه به بررسي معدل دانش آموزن: براي ورود به رشته انساني معدل دانش آموزان درسال دوم دبيرستان مشوق اين دانش آموزان و اينكه چه رشته اي اولين اولويت بوده اگر رشته تحصيل دهنده دراين پروژه پرسش هايي اينگونه طرح شده و پاسخ آنها همانطوركه دربالا گفته شده درغالب چند جدول و نمودار آمده است كه اين جدول ها و نمودارها در صفحات بعد ارائه شده است.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink