دانلود پروژه درس آمار بررسی نمرات درس عربی


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

دانلود پروژه درس آمار بررسی نمرات درس عربی

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست مطالب :

عنوان :                                 صفحه :
========================
مقدمه : 3
هدف ها ی  اصلي آمار عبارتند از: 3
الف) انجام استنباط درباره جامعه از طريق تجزيه و تحليل اطلاعات موجود در داده هاي نمونه اي. 3
روش‌های آماری 5
بررسی نمرات ریاضی دبیرستان مربوط به چهار کلاس مختلف 6
کلاس 101 6
کلاس 102 6
کلاس 103 6
کلاس 104 6
اعدادی که به عنوان نمونه از 100 عدد بالا به طور تصادفی بدست امده به صورت زیر است . 8
: چارک اول : 9
چارک سوم : 9
نمودار جعبه ای 9
واریانس 10
انحراف معیار 10
میانگین 11
Xi 11
fi 11
مد 12
نمودارهای ساقه و برگ 13
جدول داده ها 14
نمودار چندبر فراوانی 15
نمودار دایره ای 16
نمودار مستطیلی 17
نمودار میله ای 18

بررسی نمرات عربی دبیرستان مربوط به چهار کلاس مختلف
نمرات درس ریاضی چهار کلاس پایه اول دبیرستان ****** در دی ماه سال تحصیلی * * * به ترتیب زیر بوده است . 
کلاس 101
12- 19/5 – 14- 19- 19/5 – 20- 18- 19/5 – 12 – 7- 14/5 – 5- 20- 12- 17/5 – 17/5 – 19/75- 20- 18/5- 3/5- 3/5 – 19- 11- 17 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink