پروژه درس آمار ارتباط بین دروس تفهیمی و دروس حفظی


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه درس آمار ارتباط بین دروس تفهیمی و دروس حفظی

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست مطالب

عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شماره صفحه
===============================
خلاصه: 5
مقدمه: 6
جمع آوري داده ها: 7
تجزيه و تحليل داده ها: 7
1- كدام گزينه را ترجيح ميدهيد؟ 7
الف-دروس حفظي 7
ب-دروس تفهيمي 7
جدول فراواني مربوط به جواب هاي سوال 1 8
نمودار دایره ای تعداد افراد پاسخ دهنده به سوال 1 8
نمودار میله ای تعداد افراد پاسخ دهنده به سوال 1 9
2- نمره كدام درس شما بيشتر بوده است؟ 9
الف-رياضيات 9
ب-فيزيك 9
ج-زبان وادبيات فارسي 9
د-دروس حفظي 9
جدول فراواني مربوط به جواب هاي سوال 2 11
نمودار دایره ای تعداد افراد پاسخ دهنده به سوال 2 11
نمودار میله ای تعداد افراد پاسخ دهنده به سوال 2 12
3-كدام درس در حافظه ي شما دوام بيشتري دارد؟ 12
الف-رياضيات 12
ب-فيزيك 12
ج-زبان و ادبيات فارسي 12
د-دين و زندگي 12
جدول فراواني مربوط به جواب هاي سوال 3 14
-براي دروس حفظي چه مدت زماني را بايد اختصاص داد؟ 14
الف-بسيار زياد 14
ب-زياد 14
ج-متوسط 14
د-كم 14
ه-خيلي كم 14
و-اصلا 14
جدول فراواني مربوط به سوال 4 15
5-براي دروس تفهيمي چه مدت زماني را بايد اختصاص داد؟ 16
الف-بسيار زياد 16
ب-زياد 16
ج-متوسط 16
د-كم 16
و-خيلي كم 16
ه-اصلا 16
جدول فراواني مربوط به سوال 5 17
نمودار دایره ای تعداد افراد پاسخ دهنده به سوال 16 18
نمودار میله ای تعداد افراد پاسخ دهنده به سوال 16 20
نمودار میله ای مربوط به رابطه بین سوال 4 و 5 20
6-موفقيت شما  در كدام يك ازگروه هاي زير بيشتر است؟ 21
الف-دروس حفظي 21
ب-دروس تفهيمي 21
جدول فراواني مربوط به سوال 6 22
نمودار دایره ای تعداد افراد پاسخ دهنده به سوال 14 24
نمودار میله ای تعداد افراد پاسخ دهنده به سوال 14 24
7-لطفا به خودتان از بين نمرات 1تا 100براي دروس تفهيمي نمره اي بدهيد؟ 24
نمراتي كه دانش آموزان به خودشان دادند 25
مرتب شده اعداد: 25
جدول فراواني مربوط به نمرات دانش آموزان به دروس تفهيمي 25
انحراف از ميانگين داده ها 26
واريانس 27
برگ                       ساقه 27
نمودارساقه و برگ مربوط به داده هاي سوال 7 28
نمودار جعبه اي مربوط به سوال 8 28
نمودار مستطیلی عملکرد در دروس تفهیمی 29
نمودار میله ای چگونگی عملکرد 30
نمودار دایره ای کل 32
8-لطفا به خودتان از بين نمرات 1 تا 100 براي دروس حفظي نمره بدهيد؟ 32
مرتب شده داده ها 32
جدول فراواني مربوط به سوال 8 33
=ميانه 34
واريانس 34
انحراف از ميانگين داده ها 34
واريانس 34
برگ ساقه 35
نمودار ساقه و برگ مربوط به سوال 8 37
نمودار دایره ای مربوط به عملکرد در دروس حفظی 37
نمودار میله ای مربوط به نحوه عملکرد در دروس حفظی و مفهومی 38
نمودار چند بر فراوان مربوط به نحوه عملکرد در دروس حفظی و مفهومی 39
ارزيابي مشكلات: 40
تيجه گيري: 40
پيشنهاد: 41
ضميمه 42
پرسشنامه 42
منابع و مآخذ 43


خلاصه:
دانش آموزان معتقداند كساني كه در دروس تفهيمي موفق هستند در دروس حفظي نيز موفق خواهند بود در اين پروژه سوالي كه مورد بررسي قرار گرفت اين بود كه آيا ارتباطي بين دروس تفهيمي و دروس حفظي وجود دارد؟
جامعه آماري در اين پروژه تمام دانش آموزاني بودند كه با دروس تفهيمي و دروس حفظي سرو كار داشتند. نمونه آماري در اين پروژه،دانش آموزاني بودند كه از طريق اعداد تصادفي از بين دانش آموزان مدارس شهرستان قوچان انتخاب شدند.سپس با استفاده محاسبات آماري بر روي پرسشنامه اي كه توسط دانش آموزان پر شده بود اين پروژه انجام شد. نتيجه تحقيق نشان داد كه ارتباط محسوسي بين دروس حفظي و دروس تفهيمي وجود دارد.

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink