پروژه آمار بررسي سني جامعه خارج از مدرسه


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه آمار بررسي سني جامعه خارج از مدرسه

HyperLink
قیمت: 25000 ریال - دو هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست مطالب

بسم الله الرحمن الرحيم 1
موضوع : 4
روز دوشنبه 6/7/82 4
ساعت 5/8 صبح زمان بيدار شدن از خواب 4
هنگام ظهر 4
بيرون از منزل 4
مسير ميان منزل تا مدرسه 4
محيط مدرسه 4
بيرون از مدرسه زمان برگشت به منزل 5
ساعت 5/6 در منزل 5
داده هاي خود را چگونه جمع آوري نموده ايد ؟ 6
با تحقيق و مصاحبه 6
بيشترين تعداد افرادي كه با آنها سروكار داشته ايد در چه گروه سني قرار دادند ؟ 6
گروه هاي سني جوان 6
تقريباً 80% از افرادي هستند كه هر روزه با آنها سروكار داريم 6
توزيع سني را از طريق درصد فراواني هر يك از گروه هاي سني مشخص كنيد 6
گروه سني : 22-16   35% گروه سني : 40-34     1% 6
جدول فراواني 7
1-چه ميزان به مسافرت علاقه‌مند هستيد . (نمودار دایره ای) 7
fi 7
متوسط 7
2-علاقه‌مند هستيد با چه كساني مسافرت برويد . (نمودار دایره ای) 8
fi 8
3-مسافرت به چه قصدي را بيشتر مي پسنديد . (نمودار دایره ای) 8
fi 8
تنها 8
زيارتي 8
4-دوست داريد با چه وسيله اي مسافرت كنيد . (نمودار دایره ای) 9
fi 9
5-سفر به كداميك از مناطق را ترجيح مي دهيد . (نمودار دایره ای) 9
fi 9
هواپيما 9
جنگلي 9
گرمسيري 9
1-چه ميزان به مسافرت علاقه‌مند هستيد . (نمودار میله ای) 10
فراواني نسبي fi 10
2-علاقه‌مند هستيد با چه كساني مسافرت برويد . (نمودار میله ای) 10
فراواني نسبي fi 10
3-مسافرت به چه قصدي را بيشتر مي پسنديد؟  (نمودار میله ای) 10
فراواني نسبي fi 10
4-سفر به كداميك از مناطق را ترجيح مي دهيد . (نمودار میله ای) 11
فراواني نسبي fi 11
5-سفر به كداميك از مناطق را ترجيح مي دهيد . (نمودار میله ای) 11
فراواني نسبي fi 11
موضوع : 
بررسي سني جامعه خارج از مدرسه كه شما در طي روز با آن هاسر و كار داريد و اعضاي خانواده ، فاميل ، همسايگان ، مغازه داران ، راننده سرويس و غيره براي اين بررسي حدود 20 نفر از جامعة بالا را در نظر بگيريد جدول فراواني سني آنها را تشكيل دهيد ؟ 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink