پروژه درس آمار با موضوع ایدز


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه درس آمار با موضوع ایدز

HyperLink
قیمت: 25000 ریال - دو هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فقط فایل Execel می باشد

موضوع: پروژه در آمار در مورد ايدز
مقدمه
ايدز  :

ايدز دراثرويروسي به نام HIV است.
اين ويروس گروه خاصي از لنفوسيت هاي
T راكه در دفاع نقش دارند مورد تهاجم قرار
ميدهد. درآنها تكثير ميشود و اين سلولها را
ازبين مي برد درنتيجه به مرورقدرت دفاعي
بدن كم ميشود. به ترتيبي كه افراد مبتلا به
ايدزتوانايي مقابله با خفيف ترين عفونت ها
را ندارند وسرانجام دراثرمبتلابه بيماري هاي
باكتريايي وويروسي و يا برخي از سرطان ها
مي ميرند.
اززمان آلوده شدن بدن به ويروس ايدز تا بروز علايم بيماري ممكن است 6 ماه تا 10
سال يا بيشتر طول بكشد.


راه هاي انتقال ويروس ايدز:
1- تزريق خون يا فراورده هاي خوني آلوده
2- از مادر آلوده باردار به جنين
3- از راه تماس جنسي زن و مرد آلوده


نكته: 
پژوهش ها نشان داده است كه ويروس ايدز از راه هوا و غذا و آب و نيش حشرات و
دست دادن و صحبت كردن از فرد آلوده به فرد سالم منتقل نميشود.

فهرست

1- داده ها
2- جدول فراواني
3- نمودار مستطيلي
4- نمودار ميله اي
5- نمودار چمبر فراواني
6- نمودار دايره اي
7- نمودار تجمعي
8- نمودار ساق وبرگ
9- ميانه ومد
10- نمودار جعبه اي
11- ميانگين
12- واريانس
13- انحراف معيار
14- ضريب تغييرات
 

برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink