پروژه درس آمار اجاره پرداختی هر نفر در طول یکسال


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه درس آمار اجاره پرداختی هر نفر در طول یکسال

HyperLink
قیمت: 32000 ریال - سه هزار و دويست تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست مطالب

عنوان = = = = =  = = = =  شماره صفحه
============================
جامعه: 2
نمونه: تعداد 25 داده 2
درصد فراواني نسبي 2
فراواني نسبي 2
فراواني تجمعي 2
  2
مركز دسته 2
حدود دسته 2
نمودار دايره اي 3
نمودار مستطيلي 4
نمودار چند بر فراواني 5
نمودار جعبه اي 8
برگ 9
ساقه 9
مد: 10
ميانه 10
ميانگين 10
  11
  11
  11
حدود دسته 11
شاخص هاي پراكندگي، واريانس، انحراف معيار، ضريب تغييرات 12
واريانس 12
انحراف معيار 12
ضريب تغييرات 13
 

نمودار دايره اي

جمع

A        B       C       D     E       F       M         N        R         I

 

28

  1            0            3             0            2         3        3          2           6           8

تعداد


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink