پروژه درس آمار میزان برق مصرفی 35 خانوار


مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>

پروژه درس آمار میزان برق مصرفی 35 خانوار

HyperLink
قیمت: 35000 ریال - سه هزار و پانصد تومان
گروه: پروژه های درس آمار

 فهرست مطالب

مقدمه: 4
داده هاي خام: 5
الف) «ماه مرداد»: 5
ب) « ماه شهريور»: 5
رده بندي داده ها از کوچک به بزرگ: 6
ماه مرداد «A» 6
جدول فراواني: 6
نتيجه گيري: 7
ماه شهريور «B» 7
جدول فراواني: 7
نتيجه گيري: 8
نمايش داده ها به صورت نمودار: 9
نمودار ميله اي، ستوني يا مستطيلي: 9
الف) نمودار ميله اي برق مصرفي 35 خانوار در مرداد: 9
ب) نمودار ميله اي برق مصرفي 35 خانوار در ماه شهريور: 10
مقايسه ميزان برق مصرفي 35 خانوار در دو ماه مرداد و شهريور 10
نمودار مستطيلي برق مصرفي 35 خانوار در ماه مرداد (A): 10
نتيجه گيري: 10
نمودار مستطيلي برق مصرفي 35 خانوار در ماه شهريور (B): 11
مقايسه ميزان برق مصرفي 35 خانوار در دو ماه مرداد و شهريور: 11
چنبر فراواني برق مصرفي 35 خانوار در ماه مرداد (A): 11
نمودار چنبر فراواني (چندضلعي) برق مصرفي 35 خانوار در ماه شهريور (B): 12
نمودار دايره اي برق مصرفي 35 خانوار در ماه شهريور (B): 12
نمودار دايره اي برق مصرفي 35 خانوار در ماه مرداد (A): (نمودار کلوچه اي) 13
نمودار دايره اي برق مصرفي 35 خانوار در ماه شهريور (B): 15
نتيجه گيري: 15
ميانگين، مد و ميانه و واريانس برق مصرفي 35 خانوار در ماه مرداد (A): 15
ميانه به داده ها تعلق دارد.   90 = ميانه 16
94 و 90 و 75 و 58 = مد 16
نمودار جعبه اي برق مصرفي 35 خانوار در ماه مرداد:   16
ميانگين، ميانه، مد(نما)، واريانس، انحراف معيار و ضريب تغييرات ماه شهريور (B): 16
نمودار جعبه اي برق مصرفي 35 خانوار در ماه مرداد:   17
نمودار ساقه و برگ برق مصرفي 35 خانوار در ماه مرداد (A): 17
نمودار اوجايو مربوط به برق مصرفي 35 خانوار در ماه مرداد (A): 18
نمودار چندضلعي اوجايو مربوط به ماه شهريور (B): 19
نتيجه گيري: 19
منابع و مآخذ: 19
تقدير و تشکر: 20

مقدمه:
مهمترين وظيفه ي مديران و برنامه ريزان اتخاذ تصميم به موقع است اين امر زماني فراهم است که اطلاعات کافي در زمينه موردنظر در دسترس باشد. فقدان اطلاعات کافي باعث مي شود که تصميم گيري بر اساس حدس، گمان، ادراکات کلي و عمومي صورت پذيرد.
به همين دليل اطلاعات از شيوه هاي گردآوري اطلاعات و منابع آن، روشهاي نمايش داده ها و بالاخره تجزيه و تحليل داده ها به مدد شاخصهاي آماري، براي کارشناسان و برنامه ريزان هر سازمان، امر اجتناب ناپذيري است.
اولين گام در انجام هر تحقيقي تعيين هدف و موضوع تحقيق مي باشد. هدف من از گردآوري چنين تحقيقي مقايسه ي ميزان برق مصرفي 35 خانوار در دو ماه مرداد و شهريور بر حسب کيلووات ساعت مي باشد که در آن از نمودارهاي مختلفي براي نمايش داده ها استفاده کرده ام تا نتيجه گيري با کمترين نقص و اشتباهي صورت پذيرد.
ميزان برق مصرفي 35 خانوار در دو ماه مرداد و شهريور:

داده هاي خام:

الف) «ماه مرداد»:

7

148

6

75

5

38

4

94

3

82

2

90

1

86

شماره خانوار

ميزان برق مصرفي

14

83

13

58

12

105

11

158

10

164

9

28

8

131

شماره خانوار

ميزان مصرف

21

96

20

92

19

94

18

10

17

19

16

57

15

58

شماره خانوار

ميزان مصرف


برچسبها:

مشاهده سایر پروژه های درس آمار>>>>>
HyperLink